Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAurlien, Tormod
dc.contributor.advisorJacobsen, Rolf
dc.contributor.authorTredal, Tonje Merethe
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2016-08-08T13:37:12Z
dc.date.available2016-08-08T13:37:12Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398222
dc.description.abstractI byggeteknisk forskrift stilles det i dag krav til inneklimafakorer og energibruk i bygninger. Energikravene reguleres stadig til å bli enda strengere. De ulike kravene har forskjellig bakgrunn, men må likevel vurderes sammen for å si noe om bygget som helhet. I dette studiet er det forsøkt å si noe om hvordan tilstanden knyttet til de overnevnte faktorer er om det benyttes et naturlig ventilasjonssystem i en moderne bolig. For å kunne undersøke dette ble det benyttet en rekke forskjellige målemetoder, deriblant sporgassmålinger for å forsøke å finne reelt luftskifte. Denne metode viste seg imidlertid å ha mange usikkerheter knyttet til seg, hvilket gjorde det vanskelig å trekke en konklusjon rundt reelt luftskifte og utvalgte inneklimafaktorer da det kun var et begrenset antall dager det ble gitt tilgang til å gjøre målinger i boligen. Andre benyttede metoder, som lekkasjetallsmåling og termografering, har en større sikkerhet knyttet til seg, og anses derfor å ha gitt resultater nær faktiske verdier. Forsøkene ble utført i en naturlig ventilert bolig i Hurdal økolandsby i Akershus kommune, et aktivhus. Boligen oppnådde et lekkasjetall, n50, på 1,75. Luftskiftemålinger viste at totalt luftskifte for boligen ikke nådde hverken 1,2 m3/m2h-kravet til frisklufttilførsel, eller kravet om et luftskifte på 0,5 oms/h, noen av måledagene i uke 9, 2016. Målingene indikerer likevel at inneklimafaktorene temperatur, RF og CO2-konsentrasjon ved normal bruk av bygget holdes innenfor akseptable nivåer denne uken. Disse faktorene er også registrert over en lengre periode ved hjelp av omnisense-målere, fra januar til mai 2016, og ser ut til å ligge på akseptable nivåer i denne perioden. Men siden luftskiftet kun er målt i uke 9, vet man ikke om nivåene på inneklimafaktorene i denne perioden er oppnådd i sammenheng med et luftskifte som tilfredsstiller kravene eller ikke. Dette gjør at man ikke kan trekke en generell slutning om at kravet til luftskifte er høyere enn nødvendig når inneklimafaktorene ser ut til å ligge på et fint nivå ved et lavere luftskifte, men det er absolutt noe som burde studeres videre. Boligen har et anslått energiforbruk på 9 612 kWh gjennom et år, som er en lav verdi for en enebolig med 4 beboere. Kleberstensovenen plassert i oppholdsrom skal nok ha mye av æren for dette, da den antas å senke oppvarmingsbehovet betraktelig. Med å ha solcellepaneler installert på taket produseres det energi på tomten som leveres til nettet i perioder der det er et mindre energibehov i boligen. Anslaget gir grunnlag for å uttale at det er mulig å prosjektere boliger med naturlig ventilasjon uten at energibehov blir for høyt i forhold til dagens energirammer.nb_NO
dc.description.abstractNorwegian building regulations presents requirements regarding indoor climate and energy consumption in buildings. The energy requirements is constantly adjusted to be even stricter. Every chapter in the regulation has its own background, but should still be considered together to evaluate the building in its total. In this study, it is attempted to evaluate the factors mentioned above when a natural ventilation system is installed in a modern housing. To investigate this, a number of different measurement methods was used, including the tracer gas method, to attempt finding the air exchange rate. This method, however, proved to have many uncertainties associated with it, which made it difficult to draw a conclusion about the actual air exchange rate and other factors regarding indoor air quality, as the number of measurement days was limited. Other methods used, such as thermography and measurement of airtightness, is considered to have a greater certainty associated with it, and is therefore likely to have given results close to the actual values. The experiments were performed in a naturally ventilated housing in Hurdal ecovillage in Oslo municipality, an active house ("aktivhus"). The leakage number for the building, n50, was measured to 1.75. Measurement of air exchange rate, by using the tracer gas method, showed that total air exchange for did not reached either 1.2 m3/m2h requirement of fresh air, or the requirement of an air change of 0.5 oms/h, any of the measurement days in week 9, 2016. The measurements indicate that temperature, RF and CO2-concentration is kept within acceptable levels in the building during the measurement week, when in normal use. These factors were also registered by omnisense-sensors during a longer period, from January to May 2016. During this period they appeared to stay at an acceptable level. However; since the air exchange rate is only measured for one week in March, we do not know if the achieved levels of indoor air quality factors in this period is obtained in context with an air exchange rate that meets the requirements or not. Therefore, one cannot draw a general conclusion that the required air exchange rate stated in the building regulations is too high when factors connected to the indoor climate seem to stay at an acceptable level with a lower air exchange rate, but it is certainly something that should be studied further. The resident has an estimated energy consumption of 9612 kWh per year, which is a low value for a detached house with 4 occupants. The stove placed in the main room is probably one of the main reasons for this, as it is believed to lower the amount of energy for heating-purposes significantly. Solar panels are installed at the roof, and produces energy that is supplied to the mains during periods where there is a reduction in energy consumption in the resident. The estimation indicates that it is possible to design homes with natural ventilation without the energy consumption exceeding the regulations.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectLuftskiftenb_NO
dc.subjectNaturlig ventilasjonnb_NO
dc.subjectSporgassmålingnb_NO
dc.subjectTracer gas methodnb_NO
dc.subjectLekkasjetallnb_NO
dc.titleLuftskifte i en moderne, naturlig ventilert bolignb_NO
dc.title.alternativeAir exchange rate in a modern, naturally ventilated buildingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber146nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel