Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Signe Theilmann
dc.date.accessioned2015-11-04T14:36:03Z
dc.date.available2015-11-04T14:36:03Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2359280
dc.description.abstractFormålet med dette studiet var å undersøka utforming og bruk av separate avdelingar i AMS-besetningar i Noreg. Helse og produksjonparametrar vart nytta for å bestemme verknaden av separat avdeling ved AMS. Bønder vart intervjua (n=25), fjøsteikningar ble analysert (n=15) og helse og produksjonparametrar vart henta ut (n=22). Den separate avdelinga vart i hovudsak nytta til fyrstegongskalvarar, før og etter kalving, sjuke dyr og andre kyr som snart skulle kalve. Tida fyrstegonsgkalvarane var i separat avdeling før og etter kalving, varierte veldig mellom besetningane. Det var mest vanleg å ha fyrstegongskalvarane i den separate avdelinga i opptil ei veke før og etter kalving. Bruk av den separate avdelinga resulterte i fire til fem regrupperingar i tida rundt kalving. I dei fleste besetningane vart fyrstegongskalvarane introdusert enkeltvis til hovudlausdrifta. Dei fleste besetningane hadde meir fritt areal og antall eteplassar per liggebås i separat avdeling enn i hovudlausdrifta. Bredde på liggebåsane var om lag det same som minimumsmåla i forskifta, medan lengda var noko lengre. Det vart funnet blindgangar i sju av 15 besetningar. I nokre av besetningane var det smalare tverrgangar og gang ved fôrbrettet en tillat minstemål i forskifta. Helse og produksjonparametrane viste at besetningar med separat avdeling har høgare ytelse, FS-indeks og kalvedødelegheit enn landsgjennomsnittet. Nyinfeksjonsnivået og tilfelle av behandla mastittilfelle var lågare i besetningane med separat avdeling. Celletalet, utskiftningsprosent og alder ved første kalving skilte seg ikkje frå landssnittet.nb_NO
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the layout and practical use of separate pens for special need cows with an AMS-system in Norway. Production and health parameters from the farms were used to determine the effect of having AMS with a separate pen. Farmers were interviewed (n=25), drawings of the barns were analysed (n=15) and production and health parameters were collected (n=22). The separate pens were mainly used to house primiparous pre- and postpartum, sick cows, and multiparous cows prior to calving. Time spent in the separate pen for primiparous cows pre- and postpartum, varied greatly between the farms. Most common was to keep the primiparous cows in the separate pen up to one week before and up to one week after calving. Use of the separate pen resulted in four to five pen moves in the period around calving. In most farms primiparous cows were introduced individually to the main pen with multiparous cows. In most, separate pens there was more free space and number of feeding spaces per freestall than in the main pen. The width of the freestall was close to the minimum required by Norwegian regulations, while the length was slightly longer. Dead ends were found in seven out of 15 separate pens, and some crossovers and feed alleys where narrower than the Norwegian regulations require. The production and health parameters showed that farms with separate pens had higher milk yield, fertility index, and calf mortality, then average Norwegian farms. New infection level and incidents of treated mastitis was lower in the farms with separate pens. Milk cell count, longevity and age of first calving did not differ from average Norwegian farms.nb_NO
dc.description.sponsorshipTine SAnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.titleEffekt av separat avdeling ved AMS for mjølkekyr (Bos taurus) på ytelse, mastitt og fruktbarhet.nb_NO
dc.title.alternativeThe effect of AMS with a separate pen for milking cows (Bos taurus) on milk yield, mastitis and fertility.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge