Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAavatsmark, Erik
dc.date.accessioned2014-11-04T11:25:44Z
dc.date.available2014-11-04T11:25:44Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-11-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225339
dc.description.abstractKlimaprognoser viser at det vil bli mer nedbør og hyppigere episoder med kraftig regn og dermed hyppigere og større flommer, og okkende skredfare, i Norge i fremtiden. Dette gjelder over hele landet. Endringer i klima kommer til å påvirke stabiliteten av skråninger i løsmasser langs vei og jernbane. Forskning viser at både temperatur og nedbør har økt over hele landet de siste tiårene (Lawrence 2011). Jernbaneverket holder for tiden på med en utbygging av Dovrebanen hvor det skal bygges nytt dobbeltspor på strekningen Eidsvoll-Hamar. Som en del av dette prosjektet bygges det nytt vendespor på strekningen Eidsvoll-Langset. I den forbindelse har to skråninger i ravinelandskapet langs jernbanetraséen blitt planert ut for å bedre stabiliteten. I ettertid har det oppstått problemer med både overflateerosjon, grunnvannserosjon og overflateutglidninger i disse skråningene. Målsetningene med oppgaven har endret seg en del underveis i prosessen. Opprinnelig var oppgavens primære målsetning å kvantifisere grunnvannsstrømninger og infiltrasjon i området rundt skjæringene. Innsamlede data skulle danne grunnlag for en modell i Visual Modflow for transiente simuleringer av grunnvannsstrømninger, slik at resultatene av disse simuleringene kunne danne grunnlag for dimensjonering av dreneringsløsninger og andre avbøtende tiltak. Grunnet av en rekke tekniske problemer underveis med blant annet instrumentering og datainnsamling, som har ført til store forsinkelser av hele prosjektet, har oppgavens hovedfokus blitt endret. Når dette skrives er allerede avgjørelsen tatt med tanke på hvilke tiltak som iverksettes for å løse stabilitetsproblemene i skjæringene. Resultatene i oppgaven får derfor liten eller ingen innvirkning på konkrete valg av løsninger knyttet til utbedringer av disse skjæringene. På bakgrunn av dette har jeg valgt å i større grad flytte fokus mot prosessene som ligger bak valgene som har blitt foretatt i forbindelse med planering og sikring av skjæringene sommeren 2013. Resultatene viser at flere av anbefalingene i ulike konsulentrapporter strider mot retningslinjer i henhold til SVV sine håndbøker. Disse retningslinjene er også gjeldende for JBV og deres leverandører av konsulent- og entreprenørtjenester.nb_NO
dc.description.sponsorshipNIFS, Jernbaneverketnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectnaturfarenb_NO
dc.subjectskrednb_NO
dc.subjectskråningernb_NO
dc.subjectskjæringernb_NO
dc.subjecthydrogeologinb_NO
dc.titleKartlegging av stabilitetsforhold og hydrogeologi i ravinelandskap lang ny jernbanetrasé nord for Eidsvoll stasjon.nb_NO
dc.title.alternativeSurvey of stability conditions and hydrogeology in ravine landscape along new railway track nort of Eidsvoll Station.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel