Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Marte
dc.date.accessioned2014-08-13T10:49:07Z
dc.date.available2014-08-13T10:49:07Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217124
dc.description.abstractDen domestiserte hunden (Canis familiaris) stammer fra ulven (Canis lupus), og har vært sammen med mennesker i over 15 000 år. Etter flere hundre år med avl, har det oppstått svært mange ulike hunderaser. De ulike hunderasene har blitt avlet fram for ulike formål, som for eksempel jakt eller gjeting av buskap. Hunden er i dag mer et kjæledyr eller sportsdyr i den vestlige verden. Hunden har en relativt kort tarmkanal sammenlignet med andre enmaga dyr og er derfor avhengig av lettfordøyelig fôr. Selv om hunden er en kjøtteter og foretrekker animalsk kost, blir de fôret med stivelsesrikt fôr. Forsøk har vist at hunder har utviklet bedre evne til å utnytte stivelse sammenlignet med ulv. Hunden kan dermed overleve på stivelsesrik vegetar kost, dersom nødvendige vitaminer og mineraler blir tilført fôret. Kommersielle hundefôr kom på markedet for første gang på midten av 1800-tallet. Før dette måtte hunden nøye seg med matrester fra husholdningen eller finne mat ute. Noen lagde fôr til hunden selv. Etter at hunden ble et kjæledyr og en del av familien, ble eierne mer opptatt av hundens helse og ernæring. Helsefremmende oppdagelser innen humanernæring påvirker i stor grad hundeernæring. I markedsføringen av hundefôr brukes gjerne helseargumenter som eier kan kjenne seg igjen i. Tørrfôr er den vanligste kommersielle hundefôrtypen på markedet, men det finnes også våtfôr (hermetisert) og rått fôr. Tørrfôr utgjør 78 % av den totale mengden hundefôr brukt i Norge. Av tørrfôret som brukes i Norge er 22 % norskprodusert og 78 % er produsert i utlandet av internasjonale fôrfirmaer. I hundefôr brukes det tilsetningsstoffer. Tilsetningsstoffer brukes av ulike årsaker, for eksempel for å sikre at hunden får dekket sitt næringsbehov, for å øke lagringstiden til fôret, for å bedre smaken på fôret osv. Mikromineralene jern, kobber og sink, som denne oppgaven omhandler, tilsettes i fôr til hunder fordi det er ikke alltid er tilstrekkelige mengder tilstede i råvarene. Fiber blir også ofte tilsatt i fôr til hunder, på grunn av sin positive effekt på immunforsvaret og tarmhelsen. Del 2 av denne oppgaven presenterer en undersøkelse gjort på fôr til valper av mellomstore raser fra fire ulike fôrprodusenter, Labb, Appetitt, Royal Canin og Pro Plan. Fôrene ble sammenlignet med hensyn til mengde og kjemisk form av jern, kobber og sink. De ble også sammenlignet med generelle anbefalinger fra NRC og FEDIAF. Jern ble tilsatt i tre av fire fôr som jernsulfat monohydrat. Jerninnholdet varierte fra 51,4 mg til 119 mg/1000 kcal. Dette tilsvarer fra 233 – 540 % av det anbefalte. Kobber ble tilsatt i form av kobbersulfat V pentahydrat i tre av fire fôr. Kobberinnholdet varierte fra 3,85 mg til 12,8 mg/1000 kcal, tilsvarende 142 til 474 % av anbefalt nivå. Sink ble tilsatt som sinkoksid i fôrene til Labb og Appetitt, mens Pro Plan brukte sinksulfat monohydrat i sitt fôr. Sinkinnholdet i fôrene varierte fra 54,7 mg til 108,5 mg/1000 kcal, tilsvarende 218 til 434 % av anbefalt nivå. Mineralnivåene var derfor langt høyere enn det anbefalte i alle fire fôr, og det var store variasjoner mellom de ulike fôrprodusentene. Labb og Appetitt begrunnet det høye mineralinnholdet i fôrene sine med at det har opparbeidet seg en bransjestandard. I tillegg ble det undersøkt mengde av fibertypene betaglukan (MacroGard), fruktooligosakkarider (FOS), og mannanoligosakkarider (MOS), og om disse hadde noen effekt. MacroGard ble tilsatt i fôret fra Appetitt med en konsentrasjon på 0,05 %. Labb og Appetitt tilsatte 0,2-0,4 % FOS i sine fôr, Royal Canin tilsatte 0,34 % FOS. MOS ble tilsatt med en konsentrasjon på 1 % i fôrene til Labb og Appetitt. Royal Canin tilsatte 0,05 % MOS i sitt fôr. Pro Plan tilsatte ingen av de nevnte fibertypene. Tilsetting av FOS, MOS og Macrogard viste at produsentene ønsker å fremme dette som helsefremmende tilsetninger utenom vanlig fiberkilder som måtte finnes i øvrige vegetabilske råvarer i fôrene. Den store variasjonen i tilsetting blant produsentene tyder på at det råder usikkerhet om bruk av fiber i hundefôr. The domesticated dog (Canis familiaris) originated from the wolf (Canis lupus), and has been living alongside humans for over 15 000 years. After hundreds of years of breeding several different dog breeds have arisen. Different breeds have been bred for various purposes such as hunting and herding of livestock. The dog is now considered more of a pet in the western world. The dog has a relatively short gastrointestinal tract compared with other monogastric animals and is therefore dependent on highly digestible food. Even if dogs are carnivores, they are typically fed a omnivore type diet, and a study has shown that dogs have evolved a better ability to utilize starch. Thus, the dog can survive on a starch rich and vegetable based diet, if necessary vitamins and minerals are supplemented. Commercial dog foods were introduced to the market in the first half of the 19th century. Before prepared dog food became available, dogs had to eat table scraps or find their food outside. Some people prepared food for the dog themselves. After the dog became a pet and a part of the family, the owners were more concerned about the dog’s health and nutrition. Health promoting discoveries in human nutrition greatly affects dog nutrition. Dog owners respond to marketing of dog food with health arguments because they readily can identify with them. Dry dog food is the most common type of commercial dog food on the market. Other types of dog food are canned dog food and raw food. Dry extruded dog food accounts for 78 % of dog food used in Norway, 22 % is canned dog food. Most of the dog food used in Norway is imported (78 %), and 22 % of the food is Norwegian produced. Additives is frequently used in dog food. Additives are used for various reasons, such as to ensure that the dog meet their nutritional needs, to prolong storage time of the feed, to enhance the palatability of the feed etc. Iron, copper and zinc, which this thesis focus on, are trace minerals that often are added to feed, because it is not always adequate amounts present in the raw ingredients. Dietary fiber is often added in dog food because of their positive effects on the immune system and gut health. Part 2 of this master thesis consist of a survey done on diets from four different manufactures, Labb, Appetitt, Royal Canin and Pro Plan. The different diets were intended for puppies of medium breed, and were compared with the respect of the amount and chemical form of iron, copper and zinc, and fibre. Recommendations from NRC and FEDIAF was then compared VII with the amounts of minerals in the four diets. Iron was added in three of four diets as iron sulfate monohydrate. The iron content varied from 51.4 mg to 119 mg/1000 kcal. This corresponds to 233-540 % of recommended level. Copper was added in the form of copper sulfate pentahydrate in three of four diets. The copper content varied from 3.85 mg to 12.8 mg/1000 kcal, which corresponds to 142 – 474 % of recommended level. Zinc was added as zinc oxide in the diets from Labb and Appetitt, and as zinc sulfate monohydrate in the diet from Pro Plan. The content of zinc varied from 54.7 mg to 108.5 mg/1000 kcal, which corresponds to 218 – 434 % of recommended level. The mineral levels in all four diets were much higher than recommended, and the diets from the four manufactures varied greatly. According to the representative of Labb and Appetitt the reason for the high mineral content in the diets was because of an industry standard. For the same dog foods, the level of the fiber types betaglucans (MacroGard), fructooligosaccharides (FOS) and mannanoligosaccharides (MOS) were investigated, and whether or not they had any effect. MacroGard was added in the diet from Appetitt (0,05 %). Labb and Appetitt added 0,2-0,4 % FOS in their diets, while Royal Canin added 0,34 % in their diet. MOS was added to the Labb and Appetitt diets (1 %), and to the diet from Royal Canin (0,05 %). Pro Plan did not add any of the mentioned fiber types. Addition of FOS, MOS and MacroGard to diets showed that the manufactures wished to promote these fiber sources as health promoting additives, which is different to the dietary fiber sources that are present in the raw materials. The large variation among the producers in supplement of fiber shows that there is an uncertainty in the practical use of fiber in dog food.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectErnæringnb_NO
dc.subjectHundnb_NO
dc.subjectMineralernb_NO
dc.subjectFibernb_NO
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Fôring: 918nb_NO
dc.titleTilsetning av jern, kobber, sink og fiber i hundefôrnb_NO
dc.title.alternativeSupplement of iron, copper, zinc and fiber in dog foodnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel