Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJortveit, Kristine
dc.date.accessioned2013-03-26T14:48:45Z
dc.date.available2013-03-26T14:48:45Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189575
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Livstilfredshet (Life Satisfaction) er uttrykk for individets subjektive evaluering av hvor tilfreds han eller hun er med livet som helhet. Livstilfredsheten er interessant for folkehelsearbeidet både fordi den har sammenheng med fysisk og psykisk helse og fordi den gir viktig informasjon om i hvilken grad samfunnet oppleves som godt å leve i. Hensikten med denne studien var å undersøke hvilken sammenheng samfunnstilfredshet, opplevelse av tillit og tilhørighet og opplevelse av autonomi, samt de demografiske variablene kjønn, alder, utdanning og opplevd økonomi, har med livstilfredshet i fire regioner av Europa, og om betydningen av faktorene for livstilfredshet er ulik i de ulike regionene. Materiale og metode: Datamaterialet i denne studien er hentet fra European Social Survey i 2006. Data er tverrsnittsdata samlet inn ved hjelp av spørreskjema. Utvalget består av 40563 informanter fra 22 Europeiske land, 45,8% menn og 54,2% kvinner. De ulike landene er delt inn etter region; Øst-, Vest-, Nord- eller Sør-Europa. Det er blitt gjort deskriptive analyser, enveis variasjonsanalyse og lineær regresjonsanalyse for å undersøke nivåforskjeller og sammenhengen mellom variablene. Resultater: Nivået av livstilfredshet er høyest i Nord-Europa og lavest i Øst-Europa. Samfunnstilfredshet, tillit og tilhørighet og autonomi viste seg å ha signifikant sammenheng med livstilfredshet i alle regionene også når det ble kontrollert for demografiske variabler (alder, kjønn, utdanningsnivå og opplevd økonomi). Sammenhengen mellom lavere alder og livstilfredshet var signifikant i alle regionene bortsett fra Nord-Europa, mens kjønn og utdanningsnivå ikke hadde noen signifikant sammenheng med livstilfredshet i noen av regionene. Det var en signifikant sammenheng mellom bedre opplevd økonomi og livstilfredshet i alle regioner og dette var også den faktoren med sterkest sammenheng til livstilfredshet i alle regionene. Sammenhengen mellom livstilfredshet og indikatorene for tillit og tilhørighet og autonomi viste seg å ikke variere i styrke mellom de fire regionene. Samfunnstilfredshet viste seg derimot å ha signifikant sterkere sammenheng med livstilfredshet i Øst-Europa enn i de andre regionene, mens de andre regionene ikke skilte seg signifikant fra hverandre. Opplevd økonomi hadde signifikant sterkere sammenheng med livstilfredshet i Øst- og Vest-Europa enn i Nord- og Sør-Europa. Alder var en mer betydningsfull faktor for livstilfredshet i Øst-Europa enn i Vest- og Nord-Europa, men skilte seg ikke signifikant fra Sør-Europa. Utdanningsnivå og kjønn hadde ikke ulik betydning for livstilfredshet i de ulike regionene. Konklusjon: Denne studien indikerer, i tråd med tidligere forskning, at hva som er av betydning for livstilfredshet kan variere fra en region til en annen. Samfunnstilfredshet, opplevd økonomi og alder var de faktorene som hadde varierende betydning for livstilfredshet mellom de ulike regionene, mens tillit og tilhørighet, og autonomi synes å ha like stor betydning for livstilfredshet i de ulike regionene. Resultatene drøftes i lys av kjente forskjeller mellom de ulike europeiske regionene, og mulige metodesvakheter. Stikkord: Livstilfredshet; tilfredshet; europeiske variasjoner; autonomi; tillit og tilhørighet og samfunnstilfredshet. Abstract Background: Life Satisfaction represents an assessment of the individuals subjective evaluation of how satisfied he is with life as a whole. Life Satisfaction is of interest to public health both because it relates to physical and mental health, and because it provides important information about the extent to which society is regarded as good to live in. The purpose of this study was to examine correlations between Life Satisfaction and societal satisfaction, the sense of trust and belonging, the sense of autonomy and demographic variables; age, gender, level of education and perceived economy, in four regions of Europe. And further to examine if these factors have varying impact on Life Satisfaction in the different regions. Material and Methods: The analyses were conducted on the basis of data from the European Social Survey in 2006. The data consists of cross-sectional data collected using a questionnaire. The sample consists of 40,563 interviewees from 22 European countries, 45.8% men and 54.2% women. The countries are divided by region; Eastern, Western, Northern and Southern Europe. Descriptive analyses together with analysis of variance and linear regression were carried out in order to investigate level differences and the relationship between variables. Results: The level of Life Satisfaction is highest in Northern Europe and lowest in Eastern Europe. Societal satisfaction, trust and belonging and autonomy were found to have a significant relationship with Life Satisfaction in all regions and this relationship persisted when controlling for demographic variables (age, gender, level of education and perceived economy). The relationship between lower age and Life Satisfaction were significant in all regions except Northern Europe, whilst gender and level of education had no significant correlation with Life Satisfaction in any of the regions. There was a significant correlation between better-perceived economy and Life Satisfaction in all regions and this was the factor with the strongest correlation to Life Satisfaction in all regions. The relationship between indicators of trust and belonging and autonomy and life satisfaction did not appear to vary in strength between the four regions. Societal satisfaction appeared however to have a significantly stronger correlation with Life Satisfaction in Eastern Europe than in the other regions, while the other regions did not differ significantly from each other. Perceived economy showed significantly stronger correlation with Life Satisfaction in Eastern and Western Europe than in Northern and Southern Europe. Age was a more significant factor for Life Satisfaction in Eastern Europe than in Western and Northern Europe, but did not differ significantly from Southern Europe. The correlation between Life Satisfaction and educational level or gender did not differ in any of the regions. Conclusion: This study indicates, in line with previous research, that what is of importance for Life Satisfaction may vary from one region to another. Societal satisfaction, perceived economy and age were the factors that had varying impact on Life Satisfaction between the different regions, while the impact of trust and belonging and autonomy on Life Satisfaction do not seem to vary between the different regions. The results are discussed in light of known differences between the various European regions and potential errors associated with the method. Keywords: Life Satisfaction; autonomy, trust and belonging; societal satisfaction and European differences.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectlivstilfredshetno_NO
dc.subjectlykkeno_NO
dc.subjecttilfredshetno_NO
dc.subjectautonomino_NO
dc.subjectsamfunnstilfredshetno_NO
dc.subjecttillit og tilhørighetno_NO
dc.subjectLife Satisfactionno_NO
dc.subjectsocietal satisfactionno_NO
dc.subjectautonomyno_NO
dc.subjecttrust and belongingno_NO
dc.titleLivstilfredshet - europeiske sammenlikninger : betydningen av autonomi, tillit og tilhørighet og samfunnstilfredshetno_NO
dc.title.alternativeLife Satisfaction - European comparisons : the importance of autonomy, trust and belonging and societal satisfactionno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Other psychology disciplines: 279no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.source.pagenumber70no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel