Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Ronny
dc.date.accessioned2011-09-28T08:29:54Z
dc.date.available2011-09-28T08:29:54Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189344
dc.description.abstractMed økt fokus på begrepet universell utforming og en målsetning om et universelt utformet Norge i 2025 ønsker jeg med denne oppgaven å rette fokuset på et offentlig bygg som var ferdigstilt i 2009. Jeg ønsker å undersøke om man har greid å ivareta de krav og anbefalinger som er utarbeidet når man etablerer et offentlig bygg som har hele befolkningen som målgruppe. Denne studien er utført som en casestudie hvor jeg har vurdert ivaretakelsen av universell utforming ved etablering av nytt Nav-kontor i Kristiansund. Data er samlet inn ved hjelp av befaringer med hensyn til de krav og anbefalinger som finnes i NS11001-1:2009. Det har blitt gjennomført intervjuer og samtaler med prosjektleder, entreprenør, arkitekt og prosjektmedlemmer, i tillegg har bygget blitt testet av sterkt svaksynt og rullestolbruker. Bygget har blitt vurdert på følgende punkter; atkomstvei, parkering, inngangsparti, planløsning, horisontal- og vertikal kommunikasjon, veifinning og informasjon, tekniske installasjoner og betjeningsutstyr, luminanskontraster, lysforhold og lydforhold. Det er avdekket mangler ved de fleste av de ovennevnte punktene. Prosjektgruppen har hatt fokus på universell utforming i prosjektet, men manglende kompetanse på område har ført til at man ikke har greid å levere i forhold til de krav og anbefalinger som gjelder. Med større fokus på universell utforming tidlig i prosjektet og andre løsninger i de fysiske forholdene kunne dette bygget fremstått som et eksempelbygg i en tid med høy fokus på økt tilgjengelighet. Ut i fra befaringene og intervjuene, samt testingen av bygget med sterkt svaksynt og rullestolbruker mener jeg å ha grunnlag for å kunne si at dette bygget ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming av arbeids-/ og publikumsbygg. Background With increased focus on the concept of universal design and a goal of a universally designed Norway in 2025, I wanted this paper to call attention in a public building that was completed in 2009. I want to examine whether the project has managed to fulfill the requirements and recommendations that are drawn when one establishes a public building that has the whole population as target group. Method This study is conducted as a case study in which I have considered the preservation of universal design in the establishment of a new Nav-office in Kristiansund. Data collected by means of inspections with respect to the requirements and recommendations contained in the NS11001-1: 2009. It has become conducted interviews and discussions with project manager, contractor, architect and project members, in addition, have been tested by building strong visually impaired and wheelchair users. Result Building has been assessed on the following points: access route, parking, entrance, floor plan, horizontal and vertical communication, wayfinding and information, technical installations and service equipment, luminance contrast, lighting and acoustics. It is revealed deficiencies in most of the above points. The project has focused on universal design of the project, but lack of expertise in the area has meant that one has not been able to deliver in relation to the requirements and recommendations. With a greater focus on universal design early in the project and other solutions in the physical conditions could this building have stood as an example building in a time of high focus on improving accessibility. Conclusion Based on inspections and interviews, and testing of the building with a strong visually impaired and wheelchair user, I believe to be the basis to say that this building does not meet the requirements for universal design of work-/ and public buildings.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectUniversell utformingen_US
dc.subjectUniversal designen_US
dc.titleHvordan har man ivaretatt universell utforming ved etablering av nytt Nav-kontor i Kristiansund?en_US
dc.title.alternativeHow has universal design been ensured in the establishment of a new nav-office in kristiansund?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.source.pagenumber91en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record