Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeyerdahl, Nora
dc.date.accessioned2011-11-02T13:46:23Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189245
dc.description.abstractIntroduksjon Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2008 studien ”Barns vekst i Norge 2008” som undersøkte overvekt og fedme hos tredjeklassinger ved 127 skoler i 86 kommuner i ti fylker i Norge. I dette masterprosjektet er Barnevekststudiens data for høyde, vekt og livvidde benyttet for å undersøke om overvekt og fedme hos barn har sammenheng med om barna bor i urbane eller rurale kommuner. Metode De allerede innsamlede utfallsvariablene ble koblet til kommunedata for urbanitet. Sammenhenger mellom utfallsvariablene kroppsmasseindeks, overvekt inkludert fedme og livvidde og forklaringsvariablene sentralitet, bosettingstetthet og innbyggertall ble undersøkt med regresjonsanalyser. Det ble kontrollert for inntekts- og utdanningsnivå i kommunen. Resultat Overvekt (inkludert fedme) forekom hos 14 % av guttene og 17 % av jentene. Barn i kommuner med høy sentralitet har 34 % redusert sjanse (odds) for overvekt (inkludert fedme) sammenliknet med barn i lite sentrale kommuner (OR= 0,66, 95 % KI: 0,46 – 0,94). Ved endring fra lav til høy bosettingstetthet, reduseres gjennomsnittlig livvidde med 0,66 cm (b= -0,66, 95 % KI: -1,31 - -0,02). Fortolkning Vårt hovedfunn er at økt urbanitet er assosiert med redusert risiko for overvekt hos barn. Dette stemmer overens med tidligere forskning som har vist høyere forekomst av overvekt og fedme hos barn i rurale områder sammenliknet med urbane områder (Ekblom et al. 2004; Ismailov & Leatherdale 2010). Mulige forklaringer på forskjellene kan være at barn i rurale strøk har lang vei til skole og aktiviteter, og at de derfor går eller sykler dit i mindre grad enn barn i byer. Tilbud av aktiviteter kan også være begrenset i rurale områder (Fyhri & Hjorthol 2006). Individuell sosioøkonomisk status kan være konfunderende for sammenhengen mellom urbanitet og overvekt hos barn. Videre forskning med individdata for sosioøkonomisk status bør undersøke sammenhengene nærmere for å få kunnskap om hvilke mekanismer som ligger bak forskjellene mellom urbane og rurale områder. Abstract Introduction The Norwegian Institute of Public Health conducted in 2008, the “Child Growth Study in Norway” which examined overweight and obesity among Norwegian third graders. In my master thesis, data on height, weight and waist circumference from the “Child growth study” were used with the aim to investigate if overweight and obesity in children are associated with urbanity. Method Regression analyses were used to investigate associations between the outcome variables Body Mass Index, overweight including obesity and waist circumference and the explanatory variables centrality, population density and population size of the children’s home municipality. Income and education in the municipality were adjusted for. Results Overweight (including obesity) was present in 14% of the boys and 17% of the girls. Children in municipalities with high centrality have 34% reduced odds of overweight (including obesity) compared with children in the least central municipalities (OR=0,66, 95% CI: 0.46 , 0.94). From low to high population density, average waist circumference decreased with 0.66 cm (b= -0,66, 95% CI: -1.31 to -0.02). Discussion These results are consistent with previous empirical evidence showing higher prevalence of overweight and obesity among children in rural areas compared with urban areas (Ekblom et al. 2004; Ismailov & Leatherdale 2010). One possible explanation for the differences might be less physical activity among rural children due to the distance from the children’s homes to school or spare time activities. As a consequence, their opportunities to walk or use bicycle to school or activities are limited. The diversity of activities may also be limited in rural areas. Future research should focus on identifying factors that cause urban-rural differences in childhood obesity.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBarnno_NO
dc.subjectChildrenno_NO
dc.subjectOvervektno_NO
dc.subjectObesityno_NO
dc.subjectFedmeno_NO
dc.subjectUrbanityno_NO
dc.subjectUrbanitetno_NO
dc.titleKroppsmasseindeks, overvekt og fedme hos barn i urbane og rurale områder i Norge : en studie blant tredjeklassingerno_NO
dc.title.alternativeBody Mass Index, overweight and obesity among children in urban and rural areas of Norwayno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700no_NO
dc.description.embargo2014-05-20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel