Show simple item record

dc.contributor.authorSand, Bjørnar Lyngvi
dc.date.accessioned2013-08-26T10:18:06Z
dc.date.available2013-08-26T10:18:06Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189083
dc.description.abstractDet er gjennomført en spørreundersøkelse og en funksjonsanalyse for å undersøke ledningsnettets funksjon i rensedistriktet til 5 renseanlegg i Øvre Eiker, Sande og Lier kommune ved henholdsvis Hokksund-, Lersbryggen- og Linnes renseanlegg. De nevnte kommunene er en del av Godt Vann Drammensregionen, et samarbeid blant 9 kommuner rundt Drammen med hensikt i å forbedre vannforsyning og avløpshåndtering. Funksjonsanalysen her baserer seg på analysedata av parametere som fosfor, nitrogen, BOF, KOF og SS. Ved å fremstille disse parameterne, der fosfor blir sett på som den mest sentrale, på ulike måter, kan styrker og svakheter for oppsamlingsnettet klarlegges. Dette forutsetter at vi benytter oss av riktigst mulige spesifikke tall. Disse er hentet fra Sydskogen-undersøkelsene som bygger på de faktiske forurensingskonsentrasjoner målt på 52 ukeblandprøver over et helt år og målt rett ut fra husveggene. Spørreundersøkelsen ble gjennomført delvis muntlig, og delvis skriftlig via e-mail i ettertid der enkelte uklarheter ble besvart. Spørsmålene gikk på hvordan inn- og utløpsprøver tas, prøvetype, hva slags prøvetaker som benyttes, hvordan prøvene lagres, returstrømmers innvirkning, industri og bedriftpåslipp. Det viste seg at spesielt Hokksund og Linnes ra gjennomførte sine prøvetakingsrutiner ganske likt. Dette fordi de begge har blitt akkreditert, og av samme firma; Rambøll. Lersbryggen renseanleggs avløpsvann vurderes overført til Holmestrand kommune, og har av den grunn ikke valgt å investere i de forbedringer som skulle til for å bli akkreditert. Alle anleggene tar ukeblandprøver for fosfor og nitrogen, og døgnblandprøver for BOF og KOF. Hokksund og Linnes renseanlegg har fra januar 2013 startet med rullerende prøvedager for døgnblandprøver. Dette innebærer enda mer arbeid og mye analysearbeid, for lite representative prøver. En døgnblandprøve påvirkes veldig ved «first-flush» effekter. Det tas 24 døgnblandprøver som tilsammen utgjør 7 % av dagene i året. Til samme analysekostnad utgjør ukeblandprøvene 46 % av dagene i året. Samtidig med at det tas døgnblandprøver for BOF og KOF, rapporteres det bare om gjennomsnittlig ukevannføring. Beregningsmetodene for tilførte personenheter PE er forklart nærmere senere i oppgaven. De bygger IKKE på at døgnblandprøver skal brukes i samme regnestykke som gjennomsnittlig ukevannføring. Dette blir helt feil. Ved Linnes er det enkelte avvik på over 50 % for tilførte PE, ved at det brukes døgnblandprøver opp mot gjennomsnittlig ukevannføring. Ved Hokksund er det avvik på over 30 %. Resultatene på døgnblandprøver fra Hokksund og Linnes ra viser lite tilfredsstillende resultater i forhold til hva man kan forvente av tilførte PE. Disse er beregnet på grunnlag av riktig døgnvannføring. Likevel gir det oss tilføringsgrader på langt over 100 prosent. For Hokksund renseanlegg kommer det veldig tydelig frem på figurene som illustrerer prosentvis fremmedvanninnlekking gjennom året, at snøsmeltingen tilfører anlegget store vannmengder i april. Ellers er det også sammenhenger mellom nedbør og fremmedvannmengder i Hokksund. Det er tydelig at ledningsnettet til Hokksund er sensitivt i forhold til nedbør og snøsmelting. Det må likevel nevnes at fremmedvannmengdene regnet i prosent av tilført vannmengde, selv uten snøsmelting og nedbør, sjelden er under 50 % fremmedvann.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectfunksjonsanalyseno_NO
dc.titleFunksjonsanalyse av avløpsnettet for renseanlegg for GVD kommunerno_NO
dc.title.alternativeFunctional analysis of the sewer system for wastewater treatment plant of the GVD municipalitiesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Hydrotechnology: 538no_NO
dc.source.pagenumber109no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record