Show simple item record

dc.contributor.authorSørby, Lina Bjørk
dc.date.accessioned2012-08-21T08:53:57Z
dc.date.available2012-08-21T08:53:57Z
dc.date.issued2012-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188907
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er entreprenørenes risikoprising i tilbudsfasen, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for den prisen som blir gitt. Risikoprising og risikostyring er noe entreprenørene til daglig befatter seg med, og som de selv sier er et område de til enhver tid ønsker å forbedre. Tilbudsfasen i et prosjekt skal gi et tilstrekkelig overblikk over risikofaktorer som kan påvirke prosjektet gjennom hele gjennomføringsprosessen. For å avgrense oppgaven, har fokusområdet vært i tidsrommet fra utvelgelse, og frem til tilbudet blir gitt. Metodene som benyttes i oppgaven er basert på en kvalitativ metode, med strukturerte intervjuer av 5 entreprenører, samt et litteraturstudium. Entreprenørene som bidro med kompetanse og erfaringer gjennom intervjuer var; AF gruppen, Veidekke, Skanska, Strøm Gundersen og Backe gruppen. Litterastudiet ble gjennomført først og fremst for å kunne teste mine funn opp mot den teorien som allerede finnes på området. Oppgavens resultater og analysen av disse, dreier seg om meninger, og oppfatninger knyttet til risikoprising, ved utarbeidelse av tilbudet til kunden. Metodene entreprenørene brukte i vurderingen av usikkerhetsmomentene, var svært ulike, men allikevel la de vekt på de samme punktene i prosessen. De viktigste faktorene som ble vurdert var; kunden og dens organisasjon, leverandørene, markedet, egen prosjektorganisasjon, eksterne konsulenter og spesielt arkitekten, samt grunnforholdene. Faktorene ble vurdert utfra kjennskap til personer eller firma, og deres tidligere erfaringer med disse. I de fleste tilfeller førte det til et påslag i kroner eller prosent på den kontraherte prisen. Ut fra påslagene, eller fratrekkene ble det beregnet en risikojustert selvkost, som la grunnlaget for bedriftens fortjenestepåslag. The topic of this thesis is contractors risk pricing in the offer phase, and what assumptions that are made for the quotation. Contractors deal with risk pricing and risk management daily, and needs continuous improvement according to them themselves. The offer phase in a project shall bring to light risk factors that may affect the project during project execution. To define the thesis, main focus has been from project selection to quotation. The methods used in this study are based on a qualitative method, with structured interviews of five contractors, as well as a literature study. AF gruppen, Veidekke, Skanska, Strøm Gundersen and Backe gruppen shared expertise and experience through interviews. The literature study was carried out to test the findings from the interviews against existing literature on the subject. The findings, and analysis of the findings, are a question about opinions and understanding related to risk pricing during quotation. The methods used for evaluation of uncertain factors were different for the contractors, but they still identified the same factors in the process. The main factors that are considered are as following: customer and its organization, subcontractors, market fluctuation, dedicated project team, external consultants, architect and soil conditions. These risk factors are evaluated based on knowledge to persons or company, and their past working relationship. In most cases, it led to a percentage or fixed mark-up. Based on mark-up, or price reduction, risk adjusted full costs are estimated. Risk adjusted full cost are used for the company’s profit calculation.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectrisikoprisingno_NO
dc.subjectrisikostyringno_NO
dc.subjectanalyseno_NO
dc.subjectrisk managementno_NO
dc.subjectanalysisno_NO
dc.titleHvordan priser entreprenører risiko i bygg- og anleggsprosjekter?no_NO
dc.title.alternativeHow contractors price risks in construction projects?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Insurance mathematics and risk analysis: 417no_NO
dc.source.pagenumber76no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record