Show simple item record

dc.contributor.authorLågeide, Erik
dc.date.accessioned2011-11-11T12:13:57Z
dc.date.available2011-11-11T12:13:57Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188823
dc.description.abstractStadig flere ønsker å bo sentralt selv om boligprisene her er høyere enn noen gang. Samtidig blir det sagt at det som bygges er av dårlig kvalitet. Kvalitetsmanglene er blant annet for lite plass, ikke universelt utformet, lite muligheter for tilpasning til endrede behov og dårlige uteområder. Oppgaven tar for seg å undersøke hvordan en kan skape gode boliger i tett bystruktur. Ut fra dagens situasjon innen boligbygging er det valgt fire temaer som først undersøkes nærmere og deretter brukes som utgangspunkt for en prosjekteringsoppgave. Ut fra dette er temaene baugruppe, infill, grønnstruktur og universell utforming valgt. Baugruppe er et konsept kjent fra blant annet Berlin hvor beboerne selv initierer bygging av sine fremtidige boliger. Gjennomførte prosjekter i Berlin kan vise til økonomiske besparelser og flere økte kvaliteter. Alle valg tas av personer som senere må leve med konsekvensene, noe som også kan ha en positiv innvirkning på nærmiljøet. Infill-prosjekter vil gi flere boliger der folk ønsker å bo, i byen, noe som igjen kan føre til lavere priser. Undersøkelser av ferdigstilte boligprosjekter viser også at uteområder og universell utforming trenger ekstra fokus for å bli ivaretatt tilfredsstillende. Lys, luft og grønt er kvaliteter som verdsettes høyt ved valg av bolig. Det sosiale og nærhet til mange funksjoner trekkes frem som argumenter for å bo i byen. De fire temaer har så vært utgangspunkt og inspirasjon for en prosjekteringsdel hvor målet har vært å komme med en visjon for gode byboliger. Prosjektet har hatt spesielt fokus på universell utforming og uteområdet samtidig som prosjektet er tenkt gjennomført som et infill baugruppe-prosjekt i Oslo. Ut fra valgte temaer er det grunn til å anta at en kan få gode boliger som oppfyller mange høyt verdsatte kvaliteter. Boliger som kan være et hjem over lengre tid og tilpasses ulike livssituasjoner. /// More and more people want to live in the city, even though the prices here are higher than ever. At the same time experts talk about poor quality in new housing. Quality deficiencies include insufficient space, not adoptable to changes in use, bad outdoor areas and no open design. The focus of this thesis has been to study how to create high quality houses in high-density areas. Based on today’s situation in new housing, four subjects are chosen. In part one of this thesis these subjects are examined, and then used as criteria when designing houses in part two. The chosen subjects are baugruppe, infill, green areas and open design. Baugruppe is a phenomenon known from Berlin, where the residents themselves initiate the construction of their future homes. Completed projects from Berlin demonstrate different advantages such as financial savings and individually designed dwellings. People who later have to live with the consequences make decisions in the project, which may lead to increased qualities in the neighbourhood. Infill-projects provide more homes in the city where people want to live. This may furthermore lead to lower housing prices in the city. Surveys of finished projects show that outdoor-areas and open design need extra focus to be properly taken care of. Light, air and green areas are qualities highly valued when buying a house. The social aspect and proximity to the many features in the city are mentioned as reasons to stay in the city. In part two of this thesis the four subjects have been used as inspiration and criteria when designing new houses on an infill-lot in Oslo. The aim of this part has been to provide a vision for high-density housing with good qualities, where open design and outdoor-areas are given extra focus. This thesis shows that there is reason to believe that one can get houses with high qualities in high-density areas when the four chosen subjects are given extra focus. These houses could be a home for a long time and adapted to different life situations.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBoligprosjekteringno_NO
dc.subjectBaugruppeno_NO
dc.subjectInfillno_NO
dc.subjectVertikal parkno_NO
dc.titleGode boliger i den tette byenno_NO
dc.title.alternativeHigh quality urban housesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237no_NO
dc.source.pagenumber42no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record