Show simple item record

dc.contributor.authorSkatvedt, Thale
dc.date.accessioned2011-10-07T06:34:58Z
dc.date.available2011-10-07T06:34:58Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188819
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er tidligfasen av prosjekter, og hvordan denne fasen kan gjennomføres på en mest mulig hensiktsmessig måte. Startfasen av et prosjekt skal fungere som en stabil grunnmur for prosjektets videre gjennomføring og er en svært viktig fase av prosjektgjennomføringen. Formålet med denne oppgaven er å se på prosjekter i tidligfase og hvordan korrekt utført tidligfaseprosjektering kan hindre at viktige momenter glemmes eller utelates, beslutninger tas i tide og at dokumentasjon og prosjektering er gjort til rett tid, altså det å peke på suksessfaktorer for god tidligfaseprosjektering. For å avgrense oppgaven er den konsentrert om tidsrommet fra rammesøknad og fram til igangsettingstillatelsen. Oppgaven er utført i samarbeid med AF Gruppen Norge AS avdeling Bygg Oslo, og tema samt formål ledet fram til følgende hovedproblemstilling: Hvilke suksessfaktorer ligger til grunn for tidligfaseprosjektering? Metoden som er benyttet i oppgaven dreier seg om semi-strukturerte dybdeintervjuer som er kvalitativ i sin tilnærming og AF Gruppen har stilt med informanter. Oppgavens resultater dreier seg da om deres meninger og oppfatninger knyttet til AF Gruppen og tidligfaseprosjektering. Analysen av resultatene viser til at det er mange faktorer som fungerer godt i AF Gruppen i dag, men at det også er et visst forbedringspotensial. De faktorene som fungerte godt handlet om: god prosjektoppstart, ansvarsforhold, kommunikasjon, risikogjennomgang, oppdatert på omgivelsene, tekniske løsninger, faglig kompetanse og det å bruke gjengangere av rådgivere og underentreprenører. De faktorene som informantene mente hadde et forbedringspotensial knyttet seg til tidspress, beslutninger, erfaringsoverføring, møtekultur, rekkefølgen på prosjektering, øke eierskapet til rådgivere og underentreprenører, og helt til slutt, bedre kontrakter til rådgivere. Undersøkelsen viser altså til en rekke funn som fungerer godt men også en del faktorer som det er mulig å endre eller forbedre, for å bedre situasjonen i AF Gruppen og bygge- og anleggsbransjen generelt når det gjelder det å oppnå en så god tidligfaseprosjektering som mulig. The theme for this thesis is the early phase of projects, and how this phase can be implemented in the most appropriate way. The initial phase of a project shall function as a stable foundation for further project implementation and is therefore a very important phase of project accomplishment. The purpose of this thesis is to look at projects in the early phase and how properly conducted early planning can prevent important aspects forgotten or omitted, decisions are made on time and that the documentation and planning is done at the proper time. Pointing the success criteria for good early planning and projecting. In order to refine the task, it is concentrated on the period between frame application and start up permission. The thesis is carried out in collaboration with AF Gruppen Norge AS Oslo, and the subject and purpose of the thesis led to the following main issue: What are the success factors underlying the early planning and projecting? The method that has been used is semi-structured interviews, which are qualitative in its approach. AF Gruppen has recruited seven informants, all men, and the results of the thesis concerns about their opinions and reflections related to AF Gruppen and early phase planning and projecting. The analysis of the results shows that there are many factors that works well in the AF Gruppen today, but that there is also some potential for improvement. The factors that work well are: a good project start, distribution of responsibility, communication, risk review, updated to the environment, technical solutions, professional expertise and to use the same consultants and subcontractors. The factors that informants felt had potential for improvement were related to: time pressure, decision making, exchange of experience, meeting culture, the order of the projecting, increasing the ownership of consultants and contractors, and better contracts to consultants. The survey shows a number of factors that works well but also some factors that it is possible to change or improve, to improve the situation in the AF Gruppen and the construction industry in general when it comes to achieving a good early planning as possible.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleTotalentreprise i tidligfaseen_US
dc.title.alternativedesign and construct contracts in early phase of projectsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530en_US
dc.source.pagenumber94en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record