Show simple item record

dc.contributor.authorSkistad, Even
dc.date.accessioned2011-10-07T08:50:26Z
dc.date.available2011-10-07T08:50:26Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188795
dc.description.abstractDenne rapporten har studert kostnadsoptimale tiltak for økt energieffektivitet i blokkleiligheter. I samarbeid med Skanska Norge AS er det valgt et casebygg som bygges i Drøbak. Oppgaven er en mulighetsstudie som har kartlagt hvilke energitiltak prosjektet kunne gjennomført for å forbedre energiytelsen til bygningen. Vurderingene av alternative løsninger er gjort i henhold til gjeldene regelverk for beregning av energibruk i bygg. Med simuleringsprogrammer har det vært mulig å lage prognoser av hvilke konsekvenser forskjellige tiltak kan ha på inneklima og energibehov. Merkostnaden av omtrent tjue tiltak er beregnet for å prioritere hvilke av disse som har størst nytte for energibruken i forhold til kostnadene assosiert med utbedringene som er foreslått. De kostnadsoptimale tiltakene danner grunnlaget for valg av tiltakspakker som oppfyller kravene til beste karakter i energimerkesystemet. Grenseverdien for energikarakter A (høyeste karakter) etter dagens ordning for boligblokker er 67 kWh/m2 årlig. Prosjektet hadde i utgangspunktet et beregnet energibehov på 107 kWh/m2 år. Med denne verdien ville leilighetene fått energikarakter C. Den mest kostnadsoptimale tiltakspakken for å oppnå energikarakter A er i rapporten konkludert å være en løsning kalt high-techhus. Leilighetene er prosjektert med varmepumpe og vannbåren varme, med varmetilskudd fra grunnvannsbrønner. Ved å øke ytelsen til et slikt anlegg er det i rapporten funnet store energimessige fordeler. I kombinasjon med andre enkle tiltak er dette den billigste løsningen totalt for å øke energikarakteren fra C til A. Dette innebærer at det opprinnelige bygget vil spare opptil 45 kWh/m2 år og dermed oppfylle kravet til energibruk. Kostnaden av å utbedre det opprinnelige prosjektet er beregnet å være omtrent 300.000 kroner (eksl.mva). De andre tiltakspakkene, som omfatter isolering og andre bygningsmessige utbedringer er vesentlig dyrere. Avhengig av energipriser og faktisk energibruk vil nedbetalingstiden for dette tiltaket variere. I oppgaven er det antatt at denne løsningen vil bli lønnsom etter omtrent 10 år, hvis merkostnaden ses i sammenheng med forventet energisparing. I tillegg er det grunn til å håpe at verdien av energieffektive boliger vil stige med inntil 100.000 kroner per trinn energikarakteren forbedres. Abstract This thesis has examined cost-optimal measures for higher energy rating in dwellings (flats). In partnership with Skanska Norway Corporation chose a building under construction in one of Norway’s eastern cities, Drøbak (nearby the sea) as a case. The assignment is a feasibility study, that has surveyed which energy saving measures the project would have big benefits from, for the use of energy in the building. The ratings of alternative solutions are done according to Norwegian rules for calculation of energy consumption in buildings. With a simulation software, it was possible to make predictions about consequences of different actions would have on indoor air quality and energy consumption. Additional costs associated with about twenty calculated actions, to prioritize which of these have the greatest benefit to energy use, compared to the cost associated with the improvements proposed. The cost-optimal measures forms the basis for selection of the packages, that meets the best rating in the Norwegian system for energy certification. The limit value for the energy rating A (highest rating) after the current arrangements for blocks of flats is 67 kWh/m2/year. The project had initially estimated an energy need of 107 kWh/m2/year. With this value, the energy rating C would have been achieved for the apartments. The most cost-optimal package of measures to achieve energy rating A, is in the report concluded to be a solution called high-tech-house. The apartments are designed with a heat pump and water heating, with heating subsidies from groundwater wells. By increasing the performance of such a system, the report found major energy-related benefits. In combination with other simple actions, this is the cheapest way to increase the original energy rating from C to A. This means that the original building will save up to 45 kWh/m2/year and meet the requirement of energy consumption. The cost by improving the original project, is estimated to be about 300,000 NOK (Excl.Vat). The other action packages, which include insulation and other building improvements is significantly more expensive. Depending on energy prices and the actual energy consumption, will down-payment of this measure vary. In this thesis, it is believed that this solution will be profitable in about 10 years, if additional costs can be seen in relation to expected energy savings. In addition, there is reason to hope that the value of homes will rise by up to NOK 100,000 per energy-step.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleEnergibruk i fremtidens boligbygg : en casestudie av boligprosjektet Skansentoppenen_US
dc.title.alternativeConsumtion of energy in future dwellings : a casestudy of the housing project Skansentoppenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500en_US
dc.source.pagenumber229en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record