Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSøyring, Henrik Sebastian
dc.date.accessioned2010-10-29T10:17:50Z
dc.date.available2010-10-29T10:17:50Z
dc.date.issued2010-10-29T10:17:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188672
dc.description.abstractFiskefjøset på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, som er et lite oppdrettsanlegg som produserer fisk kun til forsøkssammenheng. Ønsket å se på løsninger for vannbehandling på inntaksvannet, avløpsvannet eller en løsning hvor man resirkulerer alt vann. I denne forbindelse var det interessant å se på løsninger hvor man benytter membranfiltrering. I første del av oppgaven blir oppbygning og virkemåte til de vanligste membranfiltrene forklart. Hva de fjerner, trykket de jobber på og vannflyten over de forskjellige filtrene. Den andre delen av oppgaven går direkte på renseanlegget ”siClaro”, som er levert av Martin Systems. I dette renseanlegget er det et membranfilter, det var effekten av dette filteret man ønsket og finne ut. Prøvene som ble gjennomført på dette filteret ble gjennomført med vann fra Årungen, som er den mest aktuelle vannkilde for Fiskefjøset. Det ble gjort analyser av totalt oppløst nitrogen, totalt oppløst fosfor, suspenderte stoffer, turbiditet, kjemisk oksygenforbruk og biologisk oksygenforbruk. Nitrogenanalysene var under grenseverdien for måleinstrumentet. For fosfor viste analysene av filteret klarte å gi en gjennomsnittelig reduksjon fra 0,07 mg/l til 0,03mg/l etter filtrering. Analysene for suspenderte stoffer viste 100 % reduksjon etter filtrering og dette indikerer at det ikke er noen lekkasjer i filteret. Turbiditeten gikk gjennomsnittelig ned fra 2,00 NTU til 0,08 NTU. Kjemisk oksygenforbruk ble gjennomsnittelig satt ned fra 30 mg/l – 11mg/l til etter filtrering. Biologiske oksygenforbruket ble gjennomsnittelig satt ned fra 4,3 mg/l – 1,7 mg/l. Både kjemisk- og biologisk- oksygenforbruk viste relativt lik prosentvis nedgang. Membranfilteret funger slik det er ønsket, det er lite vannforbruk siden det er nedsenkbar filterenhet, men det er ikke beste løsning for Fiskefjøset siden den har for dårlig kapasitet og det er ønskelig med en høyere rensegrad. Abstract Fiskefjøset at University of Life Sience, Fiskefjøset is a small fish farm, it only farms fish for experimental purposes. They wanted to look at for water treatment on the inlet water or find a solution where they can recycle the water. We where interested in looking at solutions whit a membrane filter. First part of the assignment describes membrane filtration, construction and how the most common ones work. What they remove, water flow over the filter and the pressure the filters run on. The second part is on the waste water treatment plant “siClaro” delivered by Martin Systems. In this waste water treatment plant there is a membrane filter. It is the effect of this filter we wanted to find out. The trials was done on this filter on water from Årungen which is the best source for water for Fiskesjøset. The analyses was done on total dissolved nitrogen, total dissolved phosphorus, suspended solids, turbidity, chemical oxygen demand and biological oxygen demand. The nitrogen analyses were below measurement limits for the instrument. Phosphor analyses showed an average reduction from 0,07 mg/l to 0,03 mg/l after filtration. Analyses for suspended solids had a reduction of 100 %, this indicates that there is no leakage around the filter. Turbidity had an average reduction from 2,00 NTU – 0,08 NTU after filtration. Chemical oxygen demand had an average reduction form 30 mg/l – 11mg/l after filtration. Biological oxygen demand had en average reduction from 4,3 mg/l – 1,7 mg/l. Both chemical- and biological- oxygen demand had almost the same average reduction in percentage. The membrane filter worked as it should, it has low water consumption because it is a submerged filter, but it is the best solution for Fiskefjøset because it has a low capacity and it should be higher purification factor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleÅrungen som mulig vannkilde for Fiskelaboratoriet ved UMB. Dokumentasjon av membranfiltrering.en_US
dc.title.alternativeÅrungen as possible water source for the fish laboratory at the Norwegian University of Life Science. Documentation of membrane filtration.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en_US
dc.source.pagenumber52 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel