Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRamsvik, Line
dc.date.accessioned2013-03-26T14:33:15Z
dc.date.available2013-03-26T14:33:15Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186971
dc.description.abstractDet har fra politisk hold i den senere tid blitt lagt opp til en intensivering av reiselivsutviklingen i og ved verneområdene i Norge. PROTOUR-prosjektet «Dynamiske forvaltningsperspektiver på reiselivsutvikling i norske nasjonalparker» tar blant annet sikte på å kartlegge ulike brukergruppers interesse for naturbaserte aktiviteter og tilretteleggingstiltak i nasjonalparkene. Dette er viktig blant annet fordi det naturbaserte reiselivet kan være en måte å øke den lokale verdiskapingen når tradisjonelle næringer som jordbruk og skogbruk opplever nedgang. Denne oppgaven inngår som et bidrag til PROTOUR-prosjektet og tar for seg lokalbefolkningens holdninger til ulike former for tilrettelegging for turisme i Nord-Gudbrandsdalen. Disse holdningene knyttes opp mot deres grunnleggende natursyn, og hvorvidt det er en sammenheng mellom deres natursyn og ønskede grad av tilrettelegging. Oppgaven baserer seg på semistrukturerte intervjuer med et utvalg av lokalbefolkningen i Nord-Gudbrandsdalen, et område som også går under markedsføringsnavnet Nasjonalparkriket. Resultatene viser at natursynet påvirker holdningene for tilrettelegging. Personer med et antroposentrisk natursyn, hvor naturen ses på som en ressurs til nytte og velbehag for mennesket, er positive til tilrettelegging – både små og store inngrep. Personer med et ikke-antroposentrisk natursyn, hvor naturens behov prioriteres fremfor menneskets, er til en viss grad også positive til tilrettelegging, men ikke til tiltak som krever større inngrep i naturen. Det kommer frem av resultatene at også et annet hensyn er av betydning i denne konteksten, nemlig ønsket om mer reiselivsutvikling for å opprettholde lokalsamfunnene. Personer med dette fokuset er positive til alle typer tilrettelegging, selv om deres natursyn skulle tilsi noe annet. For å øke den lokale verdiskapingen er det tydelig at lokalbefolkningens holdninger og ønsker for nasjonalparkene bør implementeres i forvaltningsplanene. I tillegg må det offentlige legge inn mer ressurser og en tydeligere vilje til å støtte lokale initiativ. Lately there has been an increased political focus on the development of nature based tourism in and around protected areas in Norway. The project PROTOUR “Dynamic management perspectives on tourism development in Norwegian national parks” aims at identifying the interests among various user groups concerning nature based activities and facilitation for visitors within the national parks. Nature based tourism has potential to improve the rural economies as traditional industries such as agriculture and forestry are declining. This study is a contribution to the PROTOUR project and focuses on the attitudes towards facilitation among the rural population in a national park area. The attitudes are analyzed in the light of their nature orientations, and the main objective is to find out if there are relations between nature orientation and quest for facilitation. The study is based on semi-structured interviews with a sample of local inhabitants in northern Gudbrandsdalen, an area also marketed as Nasjonalparkriket (“The National Park Realm”). The results show that nature orientation does affect the attitudes towards facilitation for visitors. Persons with an anthropocentric orientation towards nature, where nature is considered as a resource for human use and pleasure, are positive to facilitation – both in terms of larger and smaller installations. Persons with a non-anthropocentric orientation, where the concern for nature is prioritized over human needs, are also to a certain extent positive to facilitation. They are not, however, positive to facilitation that involves larger installations. The study also reveals another feature that should be considered in this context; the quest for tourism development to sustain the rural community. Persons with this focus are positive to all kinds of facilitation, even though their nature orientation should indicate the opposite attitude. To increase the rural economic wealth it is clear that the attitudes and wishes among the local inhabitants should be implemented in the management strategies. In addition should the government increase the resources available and show a stronger willingness to support local initiatives.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectPROTOURno_NO
dc.subjectNasjonalparkriketno_NO
dc.subjectthe National Park Realmno_NO
dc.subjectreiselivsutviklingno_NO
dc.subjecttourism developmentno_NO
dc.subjectnasjonalparkforvaltningno_NO
dc.subjectnational park managementno_NO
dc.subjectnatursynno_NO
dc.subjectnature orientationno_NO
dc.subjecttilretteleggingno_NO
dc.subjectfacilitationno_NO
dc.titleReiselivsutvikling i Nasjonalparkriket : lokalbefolkningens natursyn og holdninger til tilrettelegging i nasjonalparkeneno_NO
dc.title.alternativeTourism development in Nasjonalparkriket (The National Park Realm) : the rural population's nature orientation and attitude towards facilitation in the national parksno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.source.pagenumber58no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel