Show simple item record

dc.contributor.authorArntsen, Gustav Busch
dc.date.accessioned2011-10-07T13:58:03Z
dc.date.available2011-10-07T13:58:03Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186726
dc.description.abstractHvor selektiv gaupa er ved predasjon på tamrein er fortsatt et åpent spørsmål. Derfor var formålet med denne masteroppgaven å studere om gaupa selekterte enkelte kjønns- og aldersklasser av tamrein i Nord-Norge. Det ble samlet inn data fra et område på ca 24 000km2, i Troms og Finnmark fylker. Det ble samlet tamrein kadaver i felt drept fra 17 GPS-merkede gauper fra 2007-2010. For lokalisering av kadaver ble det benyttet en "kluster-metode", der et kluster ble definert som to eller flere punkter nærmere hverandre enn 100 meter. Den stående bestanden av tamrein ble beregnet med data fra Reindriftsforvaltningen. Analyser ble gjort ved χ2 statistikk. Jeg fant at andelen kalv drept av gaupe var større enn andelen kalv i den stående bestanden, samt at det ble drept flere bukker enn det som var i den stående bestanden i Troms bade på sommeren og vinteren. Dette er spesielt interessant da det er minst kalver tilgjengelig på vinteren samt at den kjønnskategorien det er færrest individer av er bukker. Videre sa jeg at hunngaupene prefererer kalv på vinteren, mens hanngaupa ikke viste tegn på seleksjon for reinens alder verken sommer eller vinter. Det ble heller ikke funnet forskjell i alder- eller kjønnspreferanse for gauper med og uten unger eller unge og voksne gauper. Mens jeg fant at hanngaupene har en preferanse for bukker, mens hunngaupene har en preferanse for simler bade sommer og vinter. Predasjon er en viktig tapsfaktor for reindriftsnaringen. Mitt studie gir ny og relevant informasjon om hvilke alders og kjønnskategorier som er mest utsatt for predasjon. How selective the lynx prey on domestic reindeer is still an open question. Therefore, the purpose of this thesis is to study the lynx selectivity on certain groups of semidomesticated reindeer in northern Norway. We collected data from a large area of about 24 000km2, divided into two study areas, Troms and Finnmark counties. The reindeer carcasses originating from kills of 17 GPS-marked lynx were collected in the field from 2007 to 2010. To detect the location of the carcasses we used a “cluster method”, where a cluster was defined as two or more points closer than 100 meters apart. The standing populations of reindeer were calculated with data from the governmental reindeer husbandry management. Analyses were made by χ2 statistics. I found that the proportion of calves killed by lynx was larger than the proportion of calves in the standing population, and that a larger proportion of bucks were killed compared to what was available in the standing population in Troms in both summer and winter. This is interesting since fever calves are available in the winter and that the bucks are the gender category with the fewest individuals. Furthermore, I found that female lynx prefer calves in winter, while the male lynx did not show any signs of selection for reindeer age neither in summer nor winter. I did not find any differences in age or gender preference for female lynx with or without kittens and for young and adult lynx. I found that male lynx have a preference for bucks, while female lynx have a preference for females in both summer and winter. Predation is an important factor for loss of animals in reindeer husbandry. My study provides new insight into which age and sex classes that are most vulnerable to predation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave;
dc.subjectTamreinen_US
dc.subjectEurasian lynxen_US
dc.subjectGaupeen_US
dc.subjectPredasjonen_US
dc.subjectSeleksjonen_US
dc.subjectLynx lynxen_US
dc.subjectSemi-domestic reindeeren_US
dc.subjectPredationen_US
dc.subjectSelectionen_US
dc.titleGaupas (Lynx lynx) predasjon på tamrein (Rangifer tarandus) i Nord-Norge : er gaupa selektiv?en_US
dc.title.alternativeThe Eurasian lynx (Lynx lynx) predation on semi-domestic reindeer (Rangifer tarandus) in northern Norway : is the lynx selective?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914en_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919en_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record