Show simple item record

dc.contributor.advisorPrestløkken, Egil
dc.contributor.authorNes, Silje Herlofsen
dc.date.accessioned2013-10-22T11:14:37Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-10-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186292
dc.description.abstractDenne oppgåva er ein del av prosjektet "Jod i mjølk" ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitskap, og målet med oppgåva var å sjå korleis ulike mengder rapskake i rasjonen til mjølkekyr ville påverke innhaldet av jod i mjølk. Hypotesane for forsøket var at bruk av rapskake som proteinkjelde i kraftfôr i staden for soyamjøl ville senke innhaldet av jod i mjølk, og at denne negative samanhengen var lineær med aukande mengde rapskake i fôrrasjonen. I dag er mjølk og mjølkeprodukt rekna som den viktigaste kjelda til jod i kosten på grunn av eit høgt innhald av jod. Fram til i dag har det vore antatt at menneskjer i Noreg gjennom eit variert kosthald og eit høgt konsum av mjølk og mjølkeprodukt har hatt eit tilstrekkeleg tilskot av jod. Med bakgrunn i nyare studiar der det er vist ei halvering av innhaldet av jod i kumjølk på kort tid, er det derimot stilt spørsmål om jodstatusen er tilfreds hjå alle. Årsaka til det låge innhaldet av jod er anteke å vere ein auka bruk av raps og rapsprodukt i kraftfôret. Det er fortsatt ikkje heilt klart kva i raps og rapsprodukt som reduserar innhaldet av jod i mjølk, men det er anteke at det har ein samanheng med innhald av glukosinolatar. Når glukosinolatar blir brote ned blir det danna ulike nedbrytingsprodukt, som til dømes thiocyanat. Thiocyanat hindrar opptak av jod til juret ved at den sjølv blir frakta inn til juret via natrium-jodid symporteren (NIS) i staden for jod. Forsøket var satt opp som to 4 x 4 latinske kvadrat med fire kyr i kvart kvadrat og periodar på 14 dagar kvar. Rasjonen bestod av surfôr og kraftfôr, der kontrollkraftfôret innehaldt soyamjøl og forsøksfôret rapskake som proteinkjelde. Tildelinga av kraftfôr vart gjort slik at innhaldet av rapskake i den totale rasjonen var 0, 3, 7 og 10 %. Det vart tatt ut mjølkeprøvar som vart analysert for kjemisk innhald og innhald av jod. Begge kraftfôrtypane og grovfôret vart i tillegg til kjemisk analyse analysert for innhald av jod, og kraftfôret vart også analysert for innhald av glukosinolatar. Innhaldet av jod i mjølk gjekk ned frå 240 µg/liter ved 0 % rapskake i rasjonen til 80 µg/liter ved 10 % rapskake i rasjonen. Nedgangen var signifikant (p<0,05) for kyrne som fekk 10 % rapskake samanlikna med dei som fekk 0 og 3 % rapskake i rasjonen. Det var signifikant forskjell mellom 7 og 0 % rapskake i rasjonen. Det var tendens til signifikant forskjell (p<0,1) mellom kyr som fekk 7 og 3 % rapskake og 3 og 0 % rapskake i rasjonen. Det var ikkje signifikant forskjell i innhald av jod mellom 7 og 10 % rapskake. Samanhengen mellom innhald av jod i mjølk og tilførsel av rapskake var tilnærma lineær til 7 % rapskake, då kurva krumma av frå 7 til 10 % rapskake i rasjonen. Korrelasjonen mellom rapskake i fôret og jod i mjølk berekna ved eit polynom var 0,9996. Det var observert signifikant forskjell i overføringsgraden av jod frå fôr til mjølk mellom kyrne som fekk 0 % rapskake og kyrne som fekk 7 og 10 % rapskake i rasjonen, medan det var ein tendens til signifikant forskjell (p<0,1) mellom 0 og 3 % rapskake i rasjonen. Det var ikkje observert signifikant forskjell (p>0,05) i overføring av jod frå fôr til mjølk mellom kyrne som fekk 7 og 10 % rapskake. Det var ingen signifikante forskjellar (p>0,05) i mjølkeyting og kjemisk samansetninga av mjølka mellom kyrne som fekk 0, 3, 7 og 10 % rapskake i rasjonen. Konklusjonen frå dette forsøket er at innhaldet av jod i mjølk blir lågare ved aukande mengde rapskake opp mot 7 % i rasjonen. Det var ikkje noko forskjell i innhald av jod i mjølka når innhaldet av rapskake i fôrrasjonen auka frå 7 til 10 %. Samanhengen mellom rapskake i rasjonen og innhald av jod i mjølk var tilnærma lineær fram til 7 % rapskake då kurva krumma av. This master thesis is a part of the project "Iodine in milk" at the Institute of Animal and Aquacultural Sciences. The objective of this thesis is to investigate how different amount of rapeseed cake in the diet of dairy cows will affect the iodine content in milk. The hypothesis was that use of rapeseed cake as a source of protein instead of soybean meal in the concentrate would lower the iodine content in milk and that this negative relationship was linear with increasing amount of rapeseed cake in the diet. Today, milk and dairy products, are consider as the most important source of iodine in the human diet because of a high content of iodine. Until recently it has been assumed that people in Norway have had an adequate supply of iodine through a varied diet and a high consume of milk and dairy products. However, recent studies have shown a near halving of the content of iodine in cow milk within a few years, and sufficient iodine status in people is now questioned. The reduced iodine content is expected to be related to an increased use of rapeseed and rapeseed products in the concentrates fed to milking cows. The mechanisms are not clear what decreases the content of iodine in milk, but it is believed that it is related to the content of glucosinolates in rapeseed and rapeseed products. When glucosinolates are decomposed, various degradation products like thiocyanate are formed. Thiocyanate inhibit uptake of iodine to the udder by self being transported into the udder via the sodium-iodide symporter (NIS) instead of iodine. The experiment was set up as two 4 x 4 Latin squares with four cows in each square, using 14 days periods. The diet consisted of silage and concentrate, where the control concentrate contained soybean meal and the experiment concentrate contained rapeseed cake as the source of protein. Allocation of concentrate was done so that the content of rapeseed cake in the total diet was 0, 3, 7 and 10 %. Milk samples were taken in each period and analysed for chemical content and content of iodine. Both the control and experiment concentrates and the silage was in addition to chemical analyses, analysed for content of iodine and both the concentrates were also analysed for content of glucosinolates. The content of iodine in milk decreased from 240 µg/litre at 0 % rapeseed cake in the diet to 80 µg/litre at 10 % rapeseed cake in the diet. The decrease was significant (p<0.05) for cows receiving 10 % rapeseed cake compared to those receiving 0 and 3 % rapeseed cake in the diet. There was a significant difference between 7 and 0 % rapeseed cake in the diet. There was tendency to significant difference (p<0.1) among cows receiving 7 and 3 % rapeseed cake and 3 and 0 % rapeseed cake in the diet. There was no significant difference in the content of iodine in milk between 7 and 10 % rapeseed cake in the diet. The relationship between content of iodine in milk and supply of rapeseed cake was almost linear up to 7 % rapeseed cake, with the curve leveling out from 7 to 10 % rapeseed cake in the diet. The correlation between rapeseed cake in the diet and the iodine content in milk estimated by a polynomial was 0.9996. There was observed significant difference in the carry over rate of iodine from feed to milk from cows receiving 0 % rapeseed cake and cows receiving 7 and 10 % rapeseed cake in the diet, while there was a tendency to significant difference (p<0,1) between 0 and 3 % rapeseed cake in the diet. It was not observed significant difference (p>0.05) in milk yield or on the chemical composition of the milk between cows receiving 0, 3, 7 and 10 % rapeseed cake in the diet. The conclusion from this study is that the iodine content in milk is decreasing by increasing amount of rapeseed cake up to 7 % rapeseed cake in the diet. There was no further decrease in the content of iodine in the milk when the amount of rapeseed cake in the diet increased from 7 to 10 % in the diet. The relationship between rapeseed cake in the diet and content of iodine in milk were close to linear up to 7 % rapeseed cake in the diet where the effect leveled out.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectJodno_NO
dc.subjectGlukosinolatarno_NO
dc.subjectMjølkno_NO
dc.subjectThiocyanatno_NO
dc.titleEffekt av aukande mengde rapskake i rasjonen på innhald av jod i kumjølkno_NO
dc.title.alternativeEffect of increasing amount of rapeseed cake in the diet on the idodine content in cow milkno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Animal feeding: 918no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record