Show simple item record

dc.contributor.authorBugten, Heidrun Kjøren
dc.date.accessioned2013-09-23T12:12:08Z
dc.date.available2013-09-23T12:12:08Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186211
dc.description.abstractDet er så langt ikke blitt gjort noen undersøkelse utmelkingshastighet basert på data fra melkerobot blant Norsk Rødt Fe (NRF). I dag registreres utmelkingshastighet i Kukontrollen av bonden som rask, middels eller sein. Målet med oppgaven var å hente ut data fra melkeroboter og se på ulike mål for utmelkingshastighet, hvilke faktorer som påvirker dem samt beregne arvegrad for utmelkingshastighet for NRF. Data ble hentet fra 46 besetninger med melkerobot av merket DeLaval, og informasjon om besetningene og slektskapsinformasjon om kyrne ble hentet fra Kukontrollen. Total ble 4 981 kyr og 1 564 598 observasjoner inkludert i det endelige datasettet. Tidsbruk regnet fra kua registreres inn i melkeroboten og til hun er ute igjen ble benyttet og gjennomsnittlig utmelkingshastighet beregnet som melkemengde dividert på total tid kua er i roboten. Gjennomsnittlig utmelkingshastighet for NRF var 1,48 kg/min. 95 % av alle observasjoner befinner seg i intervallet 0,34 – 2,04 kg/min. Utmelkingshastighet påvirkes i stor grad av daglig melkeytelse og mengde per melking. Disse to egenskapene har en høy fenotypisk korrelasjon med utmelkingshastighet, henholdsvis 0,40 og 0,76. Det betyr at utmelkingshastigheten målt som kg/min øker ved økende daglig melkeytelse og mengde per melking. Andre faktorer som påvirker utmelkingshastigheten er tidspunkt i laktasjonen og laktasjonsnummer. De genetiske analysene var basert på 8 219 observasjoner fra 4 945 kyr for gjennomsnitt utmelkingshastighet for hele eller deler av 305-dagers laktasjon. Arvegrad for gjennomsnittlig utmelkingshastighet for 305-dagers laktasjon og for ulike intervaller ble beregnet. Arvegraden var 0,29 for 305-dagers laktasjon, noe lavere for perioden 1 – 30 dager i laktasjon (0,22), og så vidt høyere for perioden 31 – 60 dager i laktasjon (0,30). Avlsverdiene for kyr med data var normalfordelt og varierte fra -0,30 til 0,44. Det blir registrert store mengder data i melkeroboter, og dette har et stort potensiale for bruk i avlsarbeidet. Den høye beregnede arvegraden for utmelkingshastighet også på korte tidsintervall viser at utmelkingshastighet kan registreres i et tidlig stadium i 1.laktasjon, og seminokser vil få mange døtre med observasjoner ved tidspunkt for avkomsgransking. Dette vil gi økt sikkerhet på avlsverdier. Abstract So far, no investigations in milk speed amongst Norwegian Red Cattle (NRF) based on data from milking robots have been done. Currently, milking speed is registered by the farmer in the Norwegian Dairy Herd Recording System as fast, normal or slow. The objective with this thesis was to gather data from milking robots and look into different measurements for milking speed, what factors affect it and to estimate heritability for milking speed in NRF. Data was collected from 46 farms with DeLaval milking robots, and information about the herds were collected from the Norwegian Dairy Herd Recording System. A total of 4,981 cows and 1,564,598 observations were included in the final dataset. Box time – the span of time from when the cow entered the box to when she left it - was used and average milking speed calculated as the milking yield divided by the box time. Average milking speed for Norwegian Red was 1.48 kg/min. 95% of all observations were between 0.34 and 2.04 kg/min. The main factors that affect milking speed are daily milk yield and yield per milking. These two traits have a high phenotypic correlation with milk speed, 0.40 and 0.76 respectively. That means that milking speed measured in kg/min increases with increasing daily milk yield and yield per milking. Other factors which affect milking speed are stage in lactation and lactation number. The genetic analysis was based on 8,219 observations from 4,945 cows for average milking speed from both the entire 305-day lactation and from intervals within it. Heritabilities for average milking speed for a 305-day lactation and for different intervals were measured. Heritability was 0.29 for 305-day lactation, a bit lower for the intervall 1 – 30 days post-calving (0.22), and a bit higher for the intervall 31 – 60 days post-calving (0.30). Estimated breeding values for cows with data were normally distributed and varied between -0.30 and 0.44. Large amounts of data are stored in milk robots daily, and has a huge potential for use in breeding work. The high estimated heritability for milking speed, especially for short intervals, shows that milking speed can be registered at an early stage in the first lactation, and test bulls could have many daughters with observations at the time of progeny testing. This has potential to increase the accuracy of estimated breeding values.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleBruk av utmelkingsdata fra mjølkerobot i avlsarbeidetno_NO
dc.title.alternativeGenetic evaluation of milking speed based on data from automatic milking systemsno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912no_NO
dc.source.pagenumber56no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record