Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThu, Tine
dc.date.accessioned2013-07-31T11:59:25Z
dc.date.available2013-07-31T11:59:25Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-07-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186199
dc.descriptionTrettifire personer ble rekruttert fra Grete Roedes nettside, Roede-klubben Gull. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer. Et skjema ble sendt ut ved start av vektreduksjonsperioden, og et skjema ble sendt ut ved slutt av vektreduksjonsperioden. En enveis variansanalyse ble brukt for å se på forskjeller i måloppnåelse mellom grupper ved bruk av vektreduksjonsprogrammet til Grete Roede på internett. Registrering av kosthold, fysisk aktivitet og sosial støtte var faktorer som ble undersøkt. Måloppnåelse ble målt ut fra respondentenes prosentvise måloppnåelse av ønsket vektreduksjon i løpet av studiens varighet.no_NO
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn Forekomsten av overvekt og fedme har i løpet av de siste tiårene økt kraftig i Norge og i verden for øvrig. I dag har en av fem nordmenn kroppsmasseindeks (KMI) lik eller over 30. Dette er en dobling av antall personer i befolkningen med fedme i løpet av de siste 20 årene. Ca. 5 % av verdens befolkning har KMI lik eller over 30. Dette fører til en økt risiko for utvikling av en rekke sykdommer, som diabetes, hjerte-kar sykdommer, og visse typer kreft. Behovet for behandling og tiltak for å bidra til vektreduksjon i befolkningen og forebygge ytterligere vektøkninger er derfor økende. Bruk av web-baserte løsninger kan være et slikt tiltak. Forskning har vist at kostholdsendringer er en gunstig løsning på varig vektreduksjon, og at fysisk aktivitet i tillegg kan gi et lite positivt bidrag. Støtte fra familie og venner er også viktig ved vektreduksjon. Formål Formålet med denne studien er å undersøke om en person når målet i form av vektreduksjon ved bruk av nettløsningen til Grete Roede ”Roede-klubben Gull”, og om faktorer som måltidsregistrering, anbefalt daglig energiinntak, fysisk aktivitet og sosial støtte kan bidra til dette. Metode Trettifire personer ble rekruttert fra Grete Roedes nettside, Roede-klubben Gull. Data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer. Et skjema ble sendt ut ved start av vektreduksjonsperioden, og et skjema ble sendt ut ved slutt av vektreduksjonsperioden. En enveis variansanalyse ble brukt for å se på forskjeller i måloppnåelse mellom grupper ved bruk av vektreduksjonsprogrammet til Grete Roede på internett. Registrering av kosthold, fysisk aktivitet og sosial støtte var faktorer som ble undersøkt. Måloppnåelse ble målt ut fra respondentenes prosentvise måloppnåelse av ønsket vektreduksjon i løpet av studiens varighet. 3 Resultater Det var en signifikant endring i vekt blant deltakerne fra før til etter vektreduksjonsperioden, og det var en signifikant forskjell i måloppnåelse mellom grupper for faktorene; registrere matinntak (måltidsregistrering) og anbefalt energiinntaket. Der gruppen som registrerer matinntak og holdt seg innenfor anbefalt energiinntak ofte (5-6 dager i uken eller hver dag) har høyere måloppnåelse enn gruppen som registrerer det 1-4 dager i uken. For sosial støtte og fysisk aktivitet var det ikke signifikante forskjeller i måloppnåelse mellom grupper som hadde mye fysisk aktivitet og sosial støtte og de som oppga at de hadde dette i mindre grad. Konklusjon Ved bruk av Grete Roedes web-baserte vektreduksjonsprogram, Roede-klubben Gull oppnådde deltakerne en vektreduksjon, men bare på cirka halvparten av hva de hadde satt seg som mål. Det å registrere matinntaket og å holde seg innenfor anbefalt energiinntak mange dager i uken ga høyere måloppnåelse. For å oppnå målene sine ved bruk av web-baserte programmer kan dette derfor være viktig å gjennomføre. Eventuelle helseeffekter av en så liten vektreduksjon er det vanskelig å si noe om, men de fleste deltakerne skulle fortsette vektreduksjonen, og en ytterligere vektreduksjon vil ha større innvirkning på forebygging av fremtidige helseplager. På grunn av et lavt antall respondenter bør man være forsiktig med å generalisere funnene i denne studien. 4 Abstract Background The prevalence of overweight and obesity in the course of the last few decades has increased sharply in Norway and the world at large. Today, one out of five Norwegians has an BMI at, or above 30. This is a doubling of the number of persons in the population with obesity over the past 20 years. Approximately 5 % of the world population have a BMI equal to, or above 30. This leads to an increased risk of developing several diseases, such as diabetes, cardiovascular diseases and certain cancers. The need for treatment and measures to contribute to weight reduction in the population and prevent further weight gain is therefore increasing the use of web-based solutions can be such a measure. Research has shown change in diet is a solution to permanent weight loss, and physical activity can also provide a small positive contribution . Support from family and friends is also important for weight loss. The purpose The purpose of this study is to investigate whether a person reaches the goal in terms of weight reduction through the use of web solution to Grete Roede, Roede-klubben Gull and whether factors such as register of food intake, the recommended daily energy intake, physical activity and social support can help to this. Methods Thirty-four persons were recruited from Grete Roedes website, ”Roede-klubben Gull”. Data were collected using questionnaires. A questionnaire was sent out at the start of the weight loss periode, and another questionnaire was sent out by the end of the weight reduction period. A one-way analysis of variance was used to look differences in achievement between groups using weight reduction program Grete Roede diet on the internet. Registration of diet, physical activity and social support were factors that were examined. Achievement was measured by respondents` percentage achivement of desired weight loss during the study duration. 5 Results There was a significant change in weight among participants from before to after weight loss periode, and there was a significant difference in achievement between groups of factors; record food intake (meal registration) and the recommended energy intake. Where the group that records food intake and remained within the recommended energy intake often (5-6 days a week or every day) have higher achievement than the group that registers 1-4 days a week. For social support and physical activity there were no significant differences in achivement between groups that had a lot of physical activity and social support, and those who stated that they had this less. Conclusion Using Grete Roede web-based weight loss program, Roede-klubben Gull, participants achieved weight reduction, but only about half of what they had set themselves as a goal. To record your food intake and to stay within the recommended energy intake many days a week resulted in higher achievement. To achieve their goals through the use of web-based applications can be important to implement. Possible health effects of such a small weight reduction is difficult to predict, but most participants would continue weight reduction, and further weight reduction will have a greater impact on the prevention of future health problems. Because of the low number of respondents, one should be careful not to generalize the findings of this study.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVektreduksjonno_NO
dc.subjectFolkehelsevitenskapno_NO
dc.subjectWeight reductionno_NO
dc.subjectWeight lossno_NO
dc.subjectPublic healthno_NO
dc.titleVektreduksjon ved hjelp av Grete Roedes vektreduksjonsprogram på internettno_NO
dc.title.alternativeWeight reduction by Grete Roede on-line weight loss programno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811no_NO
dc.source.pagenumber81no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel