Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVindal, Emma
dc.date.accessioned2013-03-21T15:56:35Z
dc.date.available2013-03-21T15:56:35Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-03-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186169
dc.descriptionLongitudinell og tverrsnittsstudie. Undersøker forekomst av smerter i nakke, skulder og øvre del av rygg hos unge arbeidstakere, samt sammenheng med psykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen.no_NO
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne studien var å analysere muskel- og skjelettlidelser hos unge personer i begynnelsen av arbeidslivet. Hovedfokus var å identifisere psykososiale, organisatoriske og andre arbeidsrelaterte forhold som kan være viktige risikofaktorer for å utvikle langvarige smerter i nakke, skulder eller øvre del av ryggen. Målgruppen for undersøkelsen var unge studenter og arbeidstakere med en overvekt av frisører og elektrikere. Metode: Studien tar utgangspunkt i data som er samlet inn i prosjektet “Mulige Årsaker til Muskel- og Skjelettplager” (MÅMS). Studien består av en tverrsnittsstudie (N=192) og en prospektiv kohortstudie (N=140), med en 4,5 års oppfølgingsperiode. Data ble samlet inn med spørreskjemaer for selvrapportering av smerte og om psykososiale, organisatoriske og mekaniske forhold i arbeidslivet. Resultater: Det var 11% av mennene og 26% av kvinnene som rapporterte om smerter i nakke, skulder eller øvre del av ryggen. I den prospektive undersøkelsen var kjønn, jobbkrav, rollekonflikt, sosialt klima og stress de faktorene som viste en signifikant sammenheng med utvikling av smerter. Man fant ikke noen sammenheng mellom høy mekanisk belastning og utvikling av smerter. Modellen for logistisk regresjon viste at rollekonflikt gav en økt risiko (OR=1,86, p=0,056), et støttende sosialt klima gav en lavere risiko (OR=0,43, p=0,028) og en høy opplevelse av stress gav en økt risiko (OR=2,64, p=0,001), for å utvikle smerter i nakke, skulder eller øvre del av ryggen. Konklusjon: Studien viser at smerter er vanlig forekommende blant unge arbeidstakere, og at kvinner har en betydelig høyere forekomst av smerter enn menn. Resultatene indikerer at det bør rettes enda mer oppmerksomhet mot arbeidsrelaterte psykososiale og organisatoriske forhold, som en viktig del av primærforebygging av muskel- og skjelettsmerter. For unge arbeidstakere er det spesielt viktig å ha fokus på: jobbkrav, rollekonflikt, sosialt klima og opplevd stress. Purpose: The aim of this study was to analyze musculoskeletal disorders for young adults at the beginning of their working life. The main purpose was to identify psychological, organizational and other work related factors that can be important risk factors for developing chronic pain in neck, shoulder and upper back. The target population for this project was young students and workers with a majority of hairdressers and electricians. Methods: The study is based on data collected at the project “Possible Causes of Musculoskeletal Disorders” (MÅMS). The study consists of a cross-sectional study (N=192) and a prospective cohort study (N=140), with a 4.5 year follow-up period. Data was collected with questionnaires for self-reporting of pain and for psychosocial, organizational and mechanic conditions in working life. Results: 11% of the men and 26% of the women reported occurrence of pain in neck, shoulder or upper back. In the prospective study the factors: gender, job demand, role conflict, social climate and perceived stress were those factors that had a significant association with developing of pain. There was no association found between high mechanical exposure and developing of pain. The model for logistic regression indicated that role conflict gave a higher risk (OR=1,86, p=0,056), a supportive social climate gave a lower risk (OR=0,43, p=0,028), and high perceived stress gave a higher risk (OR=2,64, p=0,001) for developing pain in neck, shoulder and upper back. Conclusion: The study shows that musculoskeletal pain is common among young adult workers, and that women have a considerably higher prevalence of pain than men. The results indicate that more attention should be addressed to work related psychosocial and organizational conditions, as an important part of primary prevention of musculoskeletal pain. It is also important to have a special focus on job demand, role conflict, social climate and perceived stress for young workers.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectpsykososiale og organisatoriske arbeidsforholdno_NO
dc.subjectpsychosocial and organizational conditions at workno_NO
dc.subjectnakkesmerteno_NO
dc.subjectneck painno_NO
dc.subjectskuldersmerteno_NO
dc.subjectshoulder painno_NO
dc.subjectsmerte i øvre del av ryggenno_NO
dc.subjectupper back painno_NO
dc.subjectunge arbeidstakereno_NO
dc.subjectyoung workersno_NO
dc.titlePsykososiale og organisatoriske forhold på arbeidsplassen : hvilken sammenheng har slike forhold for utvikling av smerter hos unge arbeidstakere?no_NO
dc.title.alternativePsychosocial and organizational conditions at work : what impact has these conditions on developing of pain for young workers?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Occupational health: 809no_NO
dc.source.pagenumber82no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel