Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Renate
dc.date.accessioned2012-10-18T12:09:05Z
dc.date.available2012-10-18T12:09:05Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-10-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186149
dc.description.abstractGenetiske analyser av ulike tilvekstegenskaper ble gjort med bakgrunn i et rådatasett fra to besetninger i USA og et datasett fra Norsvins foredlingsbesetninger fra 2011. Filen med rådata fra norske landsvin i USA besto av 4070 individer av begge kjønn, med medlemsnummer, dato og vekt ved treukers alder, samt smågrisdato og smågrisvekt. Filen med data fra databasen på Norsvin inneholdt 90220 individer av begge kjønn hvor både norske og amerikanske dyr inngikk. Det var 19 ulike variabler med informasjon, men ikke alle dyr hadde informasjon på alle variablene. For å si noe om egenskapens sammenheng med Norsvin sine data, ble datasettene koblet sammen. Varianskomponenter, korrelasjoner og arvegrader ble beregnet og sammenlignet i univariate og bivariate analyser. Arvegraden for alder ved 35 kg ble for de norske og amerikanske data estimert til 0,36, og korrelasjonen mellom alder ved 35 kg i norske og amerikanske datasett ble 0,78. En sammenslåing av egenskapene i de ulike datasettene til en og samme egenskap, ville ført til en lavere arvegrad for a35 i Norsvins avlspopulasjon, og de ble derfor ikke med videre i analysen. Varianskomponenter og arvegrader for alle tilvekstegenskapene i data fra Norsvin ble estimert i univariate analyser. Arvegradene var fra 0,07 til 0,44 og var lavest for tidlig tilvekstperiode og høyest for alder ved 100 kg. Det er en sammenheng mellom tilvekst og fôropptak. Antall dager fra 7 til 35 kg har en arvegrad på 0,42 og det er vist høye korrelasjoner med fôropptak i denne perioden(Schnyder et al. 2001; Schulze et al. 2002; Wetten et al. 2012). Fokus på økt fôropptak er derfor viktig for å øke responsen på tilvekst. Korrelasjon mellom egenskapen alder ved 7 kg og antall dager på teststasjon (d35_100), ble estimert med bivariat analyse. Egenskapene hadde en korrelasjon på 0,18. Korrelasjoner mellom tre ulike faser av vekstperioden og alder ved 100 kg på teststasjon var 0,19, 0,72 og 0,85 og øker når avstanden i tid mellom de reduseres. En multivariat analyse ble beregnet for å si noe om sammenhengen mellom tidlig, mellom og sen fase av tilvekst. De genetiske korrelasjonene mellom de tre egenskapene var svake og negative (-0,01) for alder ved 7 kg og dager fra 7 til 35 kg, og for alder ved 7 kg og antall dager fra 35 til 100kg. Korrelasjonen mellom dager fra 7 til 35 kg og 35 til 100 kg var moderat og 0,31. Alle analysene viste svake arvegrader i den tidlige fasen av tilveksten, og økende arvegrader over tid. Korrelasjonene mellom tidlig fase av tilvekst og den tiden individet bruker på å nå 100 kg på teststasjon var lave. Det var en økning i korrelasjoner med tid og alder. Analysen av treukersvekter i foredlingsbesetninger og antall dager fra 7 til 35 kg hadde en negativ korrelasjon på -0,17, mens korrelasjonene mellom treukersvekter og vektøkning fra 21 til 150 dager var 0,44. En høy treukersvekt er derfor korrelert med både en kortere tilvekst periode fra 7 til 35 dager, og en raskere vektøkning frem til 150 dager i formeringsbesetninger. Med unntak av alder ved 100 kg, er det høyest arvegrad i perioden mellom 7 og 35 kg. Når egenskapen a25 endres til a35, bør Norsvin ta stilling til hvordan den informasjonen som går tapt fra 25 til 35 kg, skal bli fanget opp.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjecttilvekstegenskaperno_NO
dc.subjectlandsvinno_NO
dc.titleGenetiske analyser av tilvekstegenskaper hos norske og amerikanske foredlingsbesetninger av landsvinno_NO
dc.title.alternativeGenetic analysis of different traits regarding average daily gain in the breeding population of the norwegian and american landraceno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900no_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record