Show simple item record

dc.contributor.authorHopen Amundal, Hege
dc.date.accessioned2012-06-21T09:24:03Z
dc.date.available2012-06-21T09:24:03Z
dc.date.issued2012-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186147
dc.description.abstractDet er så langt ikke gjort noen genetisk analyse av drektighetslengde i Norsk Rødt Fe (NRF), så målet med oppgaven var å estimere arvegrader og genetiske korrelasjoner for drektighetslengde, dødfødsler, kalvingsvansker og kalvestørrelse, samt å beregne avlsverdier og genetisk trend for drektighetslengde. Det var også et mål å beregne korrelasjoner mellom avlsverdier for drektighetslengde og oksenes offisielle avlsverdier for andre egenskaper. Data ble hentet fra Kukontrollen og hadde opplysninger om 644 736 førstekalvs NRF-kyr som kalvet i perioden januar 2001 til september 2011. Drektighetslengden ble beregnet fra inseminering/paring og fram til kalvingsdato. Dødfødsler (dødfødt eller død innen 24 timer), kalvingsvansker (ingen, noen, store vansker) og kalvestørrelse (liten, middels, stor) blir registrert av bonden. Egenskapene ble analysert med en lineær modell med direkte (far til kalv) og maternal (far til ku) genetisk effekt. Arvegraden var 0,37 for direkte drektighetslengde, 0,06 for maternal drektighetslengde og 0,12 for direkte kalvestørrelse. For de øvrige kalvingsegenskapene var arvegraden lav (≤ 0,05). Avlsverdiene for direkte drektighetslengde varierte mellom -10,6 og 9,6 dager og avlsverdiene for maternal drektighetslengde varierte mellom -4 og 3 dager. Det ble funnet moderat høye genetisk korrelasjoner mellom maternal drektighetslengde og henholdsvis maternal kalvestørrelse (0,63) og maternale kalvingsvansker (0,26). Direkte drektighetslengde hadde høyest genetisk korrelasjon til direkte kalvingsvansker (0,26) og direkte kalvestørrelse (0,29). Korrelasjonene mellom avlsverdi for direkte drektighetslengde og oksenes offisielle avlsverdier var størst for egenskapene direkte kalvingsvansker, melk, protein, fett og lynne (-0,28 til -0,13). Maternal drektighetslengde var sterkest korrelert til kg melk, umelkingshastighet og maternale kalvingsvansker (-0,23 til 0,10). Genetisk trend for direkte drektighetslengde viste en liten nedgang i gjennomsnittlig avlsverdi for oksene, mens genetisk trend for maternal drektighetslengde ikke viste noen endring. Det er sannsynligvis ikke ønskelig å forandre på drektighetslengde eller kalvestørrelse genetisk, men avlsverdier for egenskapene kan være nyttig informasjon. Avlsverdier for kalvestørrelse kan være nyttig i avlsplanlegging og avlsverdier for drektighetslengde vil være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer nøyaktig. So far there has not been any genetic analysis of gestation length in Norwegian Red (NRF). The objectives of this study were to estimate the heritabilities and genetic correlations of gestation length, stillbirth, calving difficulty, calf size, and to calculate breeding values and genetic trend for gestation length. Another aim was to calculate correlations between breeding values for gestation length and the bulls’ official breeding values for other traits. The data was from the Norwegian Dairy Herd Recording System and had information on 644,736 first-calving cows that calved between January 2001 and September 2011. The gestation length was calculated from the date of insemination to date of calving. Stillbirth (stillborn or died within 24 hours), calving difficulty (none, some, great difficulty) and calf size (small, medium, large) was recorded by the farmer. The traits were analyzed with a linear model consisting of direct (sire of the calf) and maternal (sire of the cow) genetic effects. Heritability was 0.37 for direct gestation length, 0.06 for maternal gestation length and 0.12 for direct calf size. The heritabilities were low (≤0.05) for the other traits. Breeding values for direct gestation length varied between -10.6 and 9.6 days and breeding values for maternal gestation length varied between -4 and 3 days. Moderately high genetic correlations were estimated between maternal gestation length and maternal calf size (0.63) and maternal calving difficulty (0.26), respectively. Direct gestation length had the highest genetic correlation with direct calving difficulty (0.26) and direct calf size (0.29). Correlations between breeding values for direct gestation length and bulls official breeding values were strongest for the traits directly calving difficulties, milk, protein, fat and temperament (-0.28 to -0.13). Maternal gestation length was most strongly correlated with kg milk, milking speed and maternal calving difficulty (-0.23 to 0.10). Genetic trend for direct gestation length showed a slight decrease in the average breeding value of bulls, while maternal gestation length showed no genetic change. It is probably not desirable to change gestation length or calf size genetically, but the breeding values of the traits can be useful information. Breeding values for calf size could be useful when making breeding plans and breeding values for gestation length could be used to calculate expected calving date more accurately.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectdrektighetslengdeno_NO
dc.subjectgenetiske korrelasjonerno_NO
dc.subjectkalvingsegenskaperno_NO
dc.subjectNRFno_NO
dc.subjectgenetic correlationno_NO
dc.subjectbreedingno_NO
dc.subjectlivestockno_NO
dc.subjectbreeding valueno_NO
dc.titleGenetiske sammenhenger mellom drektighetslengde og kalvingsegenskaper i Norsk Rødt Fe (NRF)no_NO
dc.title.alternativeGenetic correlations between gestation length and calving traits in Norwegian Red (NRF)no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912no_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record