Show simple item record

dc.contributor.authorFlem, Anne-Marte
dc.date.accessioned2012-09-06T09:41:19Z
dc.date.available2012-09-06T09:41:19Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186121
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn: Både undervekt og overvekt er problemer globalt. Mors vektforhold kan påvirke barnets fødselsutfall, som igjen kan ha konsekvenser for barnets helse på lang sikt. Tidligere studier har funnet en sammenheng mellom mors undervekt og lav fødselsvekt, mens funnene knyttet til preterm fødsel og perinatal død er noe sprikende. Målet med denne oppgaven var å undersøke hvilken sammenhengen det er mellom mors kroppsmasseindeks før svangerskapet, og svangerskapsutfallene lav fødselsvekt, preterm fødsel og perinatal død. Metode: Materialet var et fødselsregister fra Montsjegorsk i Russland, og designet et prospektivt kohortstudie. Kildepopulasjonen bestod av 26 415 enkeltfødsler, og analyseutvalget bestod av 14 960 enkeltfødsler. Materialet ble undersøkt gjennom deskriptiv statistikk og logistisk regresjonsanalyse. Resultat: I kildepopulasjonen var andelen lav fødselsvekt 7.0%, preterm fødsel 8.2% og perinatal død 1.9%. Resultatene fra den undervektige gruppen ble utelukket på grunn av for få observasjonsenheter. Andelen lav fødselsvekt (10.9%), preterm fødsel (12.2%) og perinatal død (2.0%) var høyest i den normalvektige gruppen. Sammenliknet med de normalvektige, minket sannsynligheten for å føde et barn preterm i den overvektige gruppen (OR = 0.5, CI = 0.40 – 0.54), i gruppen fet klasse I (OR = 0.3, CI = 0.27 – 0.41) og i gruppen fet klasse II (OR= 0.3, CI = 0.23 – 0.53). Sannsynligheten for å føde et barn med lav fødselsvekt minket også blant de overvektige (OR = 0.5, CI = 0.41 – 0.56), i gruppen fet klasse I (OR = 0.4, CI = 0.28 – 0.44) og i gruppen fet klasse II (OR = 0.2, CI = 0.13 – 0.34), sammenliknet med de normalvektige. Det forelå ingen signifikant sammenheng mellom mors kroppsmasseindeks og perinatal død. Konklusjon: Undersøkelsen viste at sannsynligheten for å føde et barn med lav fødselsvekt minket ved økende KMI. Sannsynligheten for å føde et barn preterm minket ved økende KMI frem til en KMI på 30 kg/m2. Det foreligger ingen sammenheng mellom mors kroppsmasseindeks og perinatal død i denne undersøkelsen. Økt kunnskap om sammenhengen mellom mors KMI og svangerskapsutfall kan være nyttig innen det sykdomsforebyggende arbeidet, og kan bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Kunnskapen kan også bidra til målrettet veiledning og rådgivning. Det er imidlertid nødvendig med flere undersøkelser for å få en klarere forståelse av sammenhengen mellom mors KMI og svangerskapsutfall SUMMARY Background: Both underweight and obesity are problems on a global scale. Maternal weight before pregnancy may affect the birth outcome, which again might have consequences for the child’s health in the long run. Pre-pregnancy underweight is associated with low birth weight, whereas the findings related to preterm birth and perinatal mortality are somewhat diverging. The aim of this study was to investigate the relationship between maternal BMI and three birth outcomes; low birth weight, preterm birth and perinatal mortality. Methodology: The material basis was a birth register from Montsjegorsk, Russia, and the design was a prospective cohort study. The source dataset consisted of 26 415 single-births, whereas the dataset used for analysis consists of 14 960 single-births. Descriptive statistics and logistic regression analysis was utilized to study the dataset. Results: In the source population the overall amount of low birth weight was 7.0%, preterm birth 8.2% and perinatal mortality 1.9%. Results from the underweight group were excluded due to too few observations. The amount of low birth weight (10.9%), preterm birth (12.2%) and perinatal mortality (2.0%) was most pronounced in the normal weight group. Compared to the normal weight group, the likelihood was reduced for bearing a child preterm in the overweight group (OR = 0.5, CI = 0.40 – 0.54), in obese class I (OR = 0.3, CI = 0.27 – 0.41), and obese class II (OR= 0.3, CI = 0.23 – 0.53). The likelihood for bearing a child with low birth weight was reduced among the overweight (OR = 0.5, CI = 0.41 – 0.56), obese class I (OR = 0.4, CI = 0.28 – 0.44), and obese class II (OR = 0.2, CI = 0.13 – 0.34) groups compared with the normal weight group. No significant connection between maternal BMI and perinatal mortality was found in the study. Conclusion: The study reveals that the probability of bearing a child with low birth weight decreases with increasing BMI. The probability of bearing a child preterm decreases with increasing BMI up until 30 kg/m2. No association between maternal BMI and perinatal mortality is present in this study. Increased knowledge about the association between maternal BMI and birth outcome might be useful within preventive health care, and might contribute to reducing the social inequalities in health. The knowledge might also assist in developing targeted guidance and counseling towards fertile women. However, more studies are needed in order to form a clearer understanding of the connection between the maternal BMI and birth outcome.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSvangerskapsutfallno_NO
dc.subjectPre-pregnancy BMIno_NO
dc.subjectMors KMIno_NO
dc.subjectlav fødselsvektno_NO
dc.subjectpreterm fødselno_NO
dc.subjectperinatal dødno_NO
dc.subjectbirth outcomeno_NO
dc.subjectlow birth weightno_NO
dc.subjectpreterm deliveryno_NO
dc.subjectperinatal deathno_NO
dc.titleKMI og svangerskapsutfallno_NO
dc.title.alternativeBMI and birth outcomeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804no_NO
dc.source.pagenumber56no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record