Show simple item record

dc.contributor.authorReigstad, Marit Iren
dc.date.accessioned2011-10-10T11:32:43Z
dc.date.available2011-10-10T11:32:43Z
dc.date.issued2011-10-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186000
dc.description.abstractBakgrunn: Egenvurdert helse er en av de beste prediktorene for sykelighet, dødelighet og forbruk av helsetjenester. Måling av egenvurdert helse er viktig for å overvåke populasjoners helsestatus over tid og for å oppdage om noen grupper skiller seg ut med dårligere egenvurdert helse enn andre. Hensikten med denne studien var å identifisere faktorer som ser ut til å bestemme egenvurdert helse hos unge som tar yrkesrettet utdanning, og å se om disse faktorene endrer seg fra ungdomstiden og inn i tidlig voksenliv. Materiale og metode: Studien er en del av et større prosjekt om Mulige Årsaker til Muskel- og Skjelettplager (MÅMS) ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Prosjektgruppen fulgte yrkesfagelever fra oktober 2002 til februar-mars 2009, fra VK1, gjennom yrkesskolen, lærlingtiden og ut i arbeidslivet. Data fra spørreskjemaene ved basisundersøkelsen, tredje og sjette års oppfølging ble brukt. Utvalget består av 149 deltakere, 65 % kvinner og 35 % menn. Ved basisundersøkelsen var gjennomsnittsalderen 17,34 (±0,88) år. Informasjon om egenvurdert helse og en rekke uavhengige variabler som fysiske, mentale, psykososiale og livsstilsfaktorer ble analysert i krysstabeller og med multivariat logistisk regresjon. Resultater: Rundt 80 % av utvalget mente de hadde god eller svært god helse, og dette endret seg lite i løpet av perioden. Menn rapporterte litt bedre helse enn kvinner. Psykiske plager var den eneste faktoren som var assosiert med egenvurdert helse gjennom hele perioden. I tillegg var det sammenheng med røyking og foresattes økonomi ved basisundersøkelsen, med smerter i muskler, ledd og hode ved tredje års oppfølging, med sykefravær ved sjette års oppfølging, og med opplevd kontroll på skole eller jobb ved begge de to oppfølgingstidspunktene. Konklusjon: Psykiske helseplager ser ut til å ha en relativt konsistent påvirkning på egenvurdert helse fra sen ungdomstid og inn i tidlig voksenliv på personer med yrkesfaglig utdanning. Egenvurdert helse påvirkes også av enkelte strukturelle og livsstilsfaktorer i ungdomstiden, og enkelte fysiske og psykososiale faktorer i tidlig voksenliv. Background: Self-assessed health is one of the best predictors of morbidity, mortality and health care utilization. Measurement of self-assessed health is essential to monitor population’s health status over time and to detect any subgroups with poorer self-rated health. The purpose of this study was to identify factors that seem to determine self-rated health among young people with vocational education, and to see whether these factors change from adolescence and into early adulthood. Material and methods: The study is part of a larger project on possible causes of musculoskeletal disorders (MÅMS) at the National Institute of Occupational Health (STAMI). The project group followed vocational students from October 2002 to February-March 2009, through their education and into the working life. Data from the questionnaires at baseline and at the third year and sixth year follow-ups were used. The sample consists of 149 participants, 65% women and 35% men. At baseline the average age was 17.34 (± 0.88) years. Information about self-rated health and a number of independent variables such as physical, mental, psychosocial and lifestyle factors were analyzed in crosstabs and with multivariate logistic regression. Results: About 80% of the sample believed they had good or very good health, and this changed little during the follow-up period. Men reported slightly better health than women. Mental health was the only variable that was associated with self-rated health throughout the follow-up period. In addition, self-rated health was associated with smoking and parental economics at baseline, with pain in muscles, joints and head at the third year follow-up, with sickness leave at the sixth year follow-up, and with perceived control at school or work at both third and sixth year follow-up. Conclusion: This study suggests that mental health has a relatively consistent impact on self-rated health in late adolescence and into early adulthood in people with vocational education. Self-rated health is also affected by some structural and lifestyle factors in adolescence and some physical and psychosocial factors in early adulthood.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectegenvurdert helseen_US
dc.subjectyrkesfaglig utdanningen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.subjectunge voksneen_US
dc.subjectpsykiske helseplageren_US
dc.subjectself-rated healthen_US
dc.subjectvocational educationen_US
dc.subjectadolescentsen_US
dc.subjectyoung adultsen_US
dc.subjectmental healthen_US
dc.titleEgenvurdert helse under og etter yrkesfaglig utdanning : Hva påvirker ungdommenes helseoppfatning?en_US
dc.title.alternativeSelf-rated health in a population of vocational students : What influences their subjective health evaluation?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record