Show simple item record

dc.contributor.authorEngesland, Martha Irene
dc.date.accessioned2010-12-17T07:51:35Z
dc.date.available2010-12-17T07:51:35Z
dc.date.issued2010-12-17T07:51:35Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185992
dc.description.abstractAbstract Most studies on intensive rearing of dairy calves in the pre-weaning period have revealed a positive impact on early and later life performance, but have struggled to reveal statistically significant results. On this background, a literature search was performed on intensive calf rearing including recordings of later life performance from the last 15 years. The data was put into a spreadsheet for comparison of study design and selection of investigated variables. The variables reported most commonly was average daily gain in the pre-weaning period (ADG) and 1st lactation 305-d milk yield. Meta-analysis was used for synthesis of new information on these two variables, based on information from 7 studies on intensive rearing of calves of the Holstein or Holstein-Friesian breed/crossbreed. The feeding regimes varied between studies. Most studies used conventional milk replacers (MR) as the control group, and intensive MR or whole milk (WM) as the intensive group. To ensure that the results were not biased by publication, a funnel plot was created. The funnel plots revealed no presence of publication bias. The meta-analysis resulted in a significant positive effect on both ADG and milk yield in first lactation with mean effect sizes of 0.132 kg/day and 416 kg, respectively. The input data for the analysis was relatively heterogeneous in both variables measured, resulting in a relatively wide 95% confidence interval (CI) ranging from 0.061 to 0.203 kg/day for ADG and from 37 to 795 kg for 1st lactation milk yield. The heterogeneity was first and foremost thought to be due to differences in feeding regimes between studies, but immune status as a result of colostrum feeding may also have influenced the results. However, the analysis revealed a significant positive effect of intensive rearing in the pre-weaning period, both on ADG and milk yield, suggesting that the feeding in the pre-weaning period has effects on early and later life performance that might not be restored through compensatory growth in the post-weaning period. Sammendrag De fleste studiene som har undersøkt intensivt kalveoppdrett for kvigekalver i melkekyrbesetninger har påvist en numerisk positiv effekt på produksjon både tidlig og senere i livet, men har ikke lyktes i å oppnå statistisk signifikante resultater. På denne bakgrunn ble det gjennomført et litteratursøk av studier på intensivt kalveoppdrett, som inkluderte data for produksjon senere i livet, gjennomført i løpet av de siste 15 år. Dataene ble satt inn i et regneark for sammenligning av studieoppsett og undersøkte variabler. Variablene som var mest sammenlignbare var gjennomsnittlig daglig tilvekst før avvenning og 305-dagers ytelse i første laktasjon. Meta-analyse ble brukt for syntese av ny informasjon på disse to variablene, basert på informasjon fra 7 studier på intensivt kalveoppdrett på Holstein eller Holstein/Frieser rasene. Fôringsstrategiene varierte mellom studier. De fleste studiene brukte konvensjonelle melkeerstatninger som kontrollgruppe, og intensive melkeerstatninger eller helmelk som den intensive gruppen. For å forsikre at det ikke var tilstedeværelse av en publikasjons skjevhet ble det laget et traktplott. Traktplottet viste ingen tilstedeværelse av dette. Meta-analysen resulterte i en signifikant effekt på både gjennomsnittlig daglig tilvekst og melkeytelse i første laktasjon, med sum effektstørrelser på 0,132 kg/dag og 416 kg/dag, henholdsvis. Datamaterialet analysen ble kjørt på var relativt heterogent for begge variablene og resulterte i et relativt bredt 95 % konfidensintervall på 0,061 to 0,203 kg/dag for gjennomsnittlig daglig tilvekst og fra 37 til 795 kg for melkeytelse i første laktasjon. Trolig ble heterogeniteten forårsaket av forskjellene mellom fôringsstrategier mellom studiene, men immunstatus som følge av råmelkstildeling påvirket muligens også resultatene. Uansett påviste analysene en signifikant positiv effekt av intensiv fôring før avvenning både på gjennomsnittlig daglig tilvekst i melkeperioden og melkeytelse senere i livet, noe som peker mot at fôringen før avvenning har en påvirkning på produksjon tidlig og senere i livet som kanskje ikke kan gjenopprettes gjennom kompensasjonsvekst etter avvenning.en_US
dc.description.sponsorshipFelleskjøpet Agri BAen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectintensive calf rearingen_US
dc.subjectaverage daily gainen_US
dc.subjectfirst lactation milk yielden_US
dc.subjectmeta-analysisen_US
dc.titleEffect of intensive calf rearing on average daily gain in the pre-weaning period and first lactation milk yielden_US
dc.title.alternativeEffekt av intensivt kalveoppdrett på daglig tilvekst før avvenning og melkeytelse i første laktasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900en_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912en_US
dc.source.pagenumber57en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record