Show simple item record

dc.contributor.authorLangaker, Mari
dc.date.accessioned2010-12-23T15:12:17Z
dc.date.available2010-12-23T15:12:17Z
dc.date.issued2010-12-23T15:12:17Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185990
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å studere hvordan kjøttkvalitet hos storfe kan påvirkes av ulike faktorer før og etter slakt. Oppgaven fokuserer på effekter av rase og slaktealder mht innhold av intramuskulært fett (IMF) målt med NMR og mørhet målt ved Warner-Bratzler skjærekraft (WB) i M. longissimus dorsi (LD), M. psoas major (PM) og M. Semitendinous (ST) hos kastrater. De tre forsøksmusklene vil heretter bli referert til som henholdsvis LD, PM og ST (ytrefilèt, indrefilèt og lårtunge). Oppgaven består av en teoridel og en del med egne undersøkelser. Resultater etter mørhetsmåling med WB blir også kommentert, selv om den praktiske gjennomføringen av dette ikke har inngått som en del av mitt forsøk. Forsøksdyra har vært 46 kastrater av 4 rasekombinasjoner; NRF, Angus x NRF, Angus x Jersey og Jersey. Disse ble inndelt i 8 grupper (to grupper for hver rase), hvor halvparten av dyra ble slaktet ved 18 måneder og den andre halvparten ved 24 måneders alder. Daglig kraftfôrmengde for dyr slaktet ved 18 måneder var 3,5 kg, mens de som ble slaktet 24 måneder gamle fikk 0,5 kg per dag. Samtlige dyr hadde fri tilgang på surfôr. Gruppene fikk henholdsvis 1 og 2 beitesomre. Etter slakt ble slaktene klassifisert etter EUROP-systemet før de aktuelle musklene ble skjært ut og lagt til mørning. Resultatene etter NMR-analyse og WB mørhetsmåling viste ingen signifikante effekter av verken rase og slaktealder. Det var likevel en tendens til effekt av rase for mørhet i LD (p = 0,0530). Jersey og Angus x Jersey så ut til å oppnå en større mengde IMF (henholdsvis 6,28 % og 6,58 % i LD, 8,26 % og 7,24 % i PM og 2,77 % og 2,85 % i ST i gjennomsnitt) sammenlignet med NRF og Angus x NRF (henholdsvis 5,17 % og 5,29 % i LD, 5,94 % og 5,62 % i PM og 2,4 % og 2,33 % i ST i gjennomsnitt). PM og LD hadde et høyere fettinnhold enn ST med henholdsvis 6,76 % og 5,83 % mot 2, 58 % i gjennomsnitt. Jersey og Angus x Jersey så samtidig ut til å ha lavere WB-verdier (henholdsvis 42,92 N/cm2 og 50,38 N/cm2 i LD, 32 N/cm2 og 33,43 N/cm2 i PM og 50,84 N/cm2 og 49,1 N/cm2 i ST i gjennomsnitt) enn NRF og Angus x NRF (henholdsvis 49,84 N/cm2 og 53, 18 N/cm2 i LD, 33,98 N/cm2 og 35,63 N/cm2 i PM og 52,93 N/cm2 og 54,3 N/cm2 i ST i gjennomsnitt). PM fikk de laveste WB-verdiene, og var den møreste muskelen i forsøket med gjennomsnittsverdi 33,76 N/cm2. LD og ST viste begge en lavere mørhetsgrad med henholdsvis 49,1 N/cm2 og 51,78 N/cm2 i gjennomsnitt. The purpose of this master study was to review literature, which was discussing ante mortem and post mortem factors influencing meat quality in cattle. This thesis focuses on the effects of breed and age at slaughter time due to the amount of intramuscular fat (IMF), measured by NMR (nuclear magnetic resonance), and to the tenderness, measured by Warner-Bratzler shear force (WB) in M. longissimus dorsi (LD), M. psoas major (PM) and M. Semitendinous (ST) in steers. The three muscles focused on in this study will henceforth be referred to as respectively LD, PM and ST. The thesis consists of two parts, one part which deals with theory and one part with own experiences. The results from tenderness measurements by WB will also be commented even though this practical accomplishment has not been a part of my study. The experimental animals were 46 steers of 4 breed and crossbreeds; NRF, Angus x NRF, Angus x Jersey, and Jersey. These were separated in 8 groups (two groups for each breed), where half of the animals were slaughtered at 18 months of age, and the other half at 24 months of age. Daily amount of grain feed for animals slaughtered at 18 months of age was 3,5 kg, while for those slaughtered at 24 months of age it was 0,5 kg. All animals had silage ad libitum. The groups had respectively 1 and 2 summers at pasture. After slaughter the carcasses were classified using the EUROP-classification system before the muscles of interest was cut out and placed to tenderize. The results from the NMR-analysis and WB shear force showed no significant effects of breed and age at slaughter time. Still there was a tendency for effect of breed on tenderness in LD (p = 0,0530). Jersey and Angus x Jersey achieved a higher amount of IMF (mean values respectively for LD 6,28 % and 6,58 %, for PM 8,26 % and 7,24 %, and for ST 2,77 % and 2,85 %) compared to NRF and Angus x NRF (mean for LD 17 % and 5,29 %, for PM 5,94 % and 5,62 %, for ST 2,4 % and 2,33 %) PM and LD had a higher amount of fat than ST with respectively 6,76 %, 5,83 % and 2,58 %. Jersey and Jersey x Angus seemed to have lower WBSF means (respectively for LD 42,92 N/cm2 and 50,38 N/cm2, for PM 32 N/cm2 and 33,43 N/cm2, for ST 50,84 N/cm2 and 49,1 N/cm2) than NRF and Angus x NRF (respectively for LD 49,84 N/cm2 and 53,18 N/cm2, for PM 33,98 N/cm2 and 35,63 N/cm2, for ST 52,93 N/cm2 and 54,3 N/cm2. PM got the lowest WB values with mean 33,76 N/cm2. LD and ST seemed both less tender (mean 49,1 N/cm2 og 51,78 N/cm2).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.subjectstorfekjøtten_US
dc.subjectkjøttkvaliteten_US
dc.subjectstorfeen_US
dc.subjectmeat qualityen_US
dc.subjectcattleen_US
dc.titleEffekt av slaktealder og raser på mørhet (WB) og innhold av intramuskulært fett hos storfeen_US
dc.title.alternativeEffects of slaughter age and breed on tenderness (WB) and contents of intramuscular fat in cattleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Food science and technology: 600en_US
dc.source.pagenumber67en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record