Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøste, Hildegunn Witzøe
dc.date.accessioned2010-11-16T12:20:10Z
dc.date.available2010-11-16T12:20:10Z
dc.date.issued2010-11-16T12:20:10Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185972
dc.description.abstractIn recent years there has been an increasing concern for the welfare of animals in the fur production, especially regarding the housing conditions. The aim of this study was to examine the effect of two different housing environments with different access to resources on adult silver fox vixens’ social behaviour during autumn. Agonistic interactions, different play behaviour, grooming and resting behaviour were studied in particular, in addition to weight gain and occurrence of wounds. The silver fox vixens were separated in two groups and housed in pairs. Vixens in group 1 (n=9 pairs) were housed in two standard wire mesh cages linked together. The cages contained two top nest boxes, two resting shelves, and two food trays. Vixens in group 2 (n=9 pairs) were housed in similar linked cages, however, the cages contained only one top nest box and one food tray, including two resting shelves. Occurrence of wounds was registered within pair, and differences in weight gain were calculated for each vixen twice during the experiment. Differences within pairs and between groups were analysed. Three separate video recordings were conducted each recording day (three days in total) and the recordings were analysed during three separate hours (morning, feeding time and evening), a total of 9 hours per pair. During these hours the duration and frequency of social behaviour and play were continuously observed. The results showed no significant difference between groups regarding weight gain, occurrence of wounds, and frequency of social behaviours and play (P>0.10). There was just observed a few, superficial wounds in the experimental period, and thereby no significant effect of various cage environments on the occurrence of wounds. There was a higher level of aggression in group 2 than in group 1 in December, however, this was not significantly different. Vixens in group 2 showed also slightly less play in December, although there was no significant difference. The overall weight gain from October to December was not affected by housing environment, but the difference in weight gain within pairs were slightly larger for vixens in group 2. These results show some weak differences resembling our predictions; however, the reason why there were no clear effects may be due to more stable dominance relations with increasing days subsequent to mixing. Studies on competitive behaviour around feeding time should be conducted to reveal possibly monopolisation in pair housing of silver fox vixens, as we could only find slight differences between the groups regarding agonistic interactions. There should be further investigations before concluding on the effects of cage environments on welfare of pair housed adult silver fox vixens in autumn. I de senere årene har interessen rundt velferden til pelsdyrene økt, spesielt når det gjelder oppstallingsmiljøet. Målet med dette studiet var å undersøke effekten av to ulike typer oppstallingsmiljøer med forskjellig tilgang på ressurser på voksne sølvrevtispers sosialatferd om høsten. Agonistiske interaksjoner, forskjellige lekeatferder, sosialt pelsstell og hvileatferd ble studert, i tillegg til vektøkning og forekomst av sår. Sølvrevtispene ble separert i to grupper og oppstallet i par. Tisper i gruppe 1 (n=9 par) ble oppstallet i to standard nettingbur som var satt sammen. Burene inneholdt to toppmonterte kasser (kunstig hiplass)og to forbrett. Tispene i gruppe 2 (n=9 par) ble oppstallet in identiske bur, foruten at disse burene inneholdt kun en toppmontert kasse og et forbrett. Forekomst av sår ble registrert per par, og forskjeller i vektøkning ble kalkulert for hver tispe to ganger i løpet av ekperimentet. Forskjeller innen par og mellom grupper ble analysert. Tre separate videoopptak ble utført hver opptaksdag (totalt tre dager) og opptakene ble analysert i tre separate timer (morgen, foringstid og kveld), totalt 9 timer per par. I løpet av disse timene ble varighet og frekvens av sosial atferd og lek observert kontinuerlig. Resultatene viste ingen signifikante forskjeller melom grupper i forhold til vekt, andel sår eller forekomst av sosialatferd og lek (P>0.10). Det ble kun observert få overfladiske sår i løpet av forsøksperioden og derfor ingen klar effekt av oppstallingsmiljø. Det var et forhøyet aggresjonsnivå i gruppe 2 i desember men denne forskjellen var ikke statistisk signifikant. Tispene i gruppe 2 viste også litt mindre lek i desember men forskjellen var heller ikke her signifikant. Tispenes kroppsvekt var ikke forskjelling ved slutten av forsøket i desember men det var en tendens til at en større forskjell i vektutvikling mellom par hos tispene i gruppe 2. Disse resultatene gjenspeiler til en viss grad våre forventninger og årsaken til at man ikke fant klare forskjeller kan være at det sosiale forholdet mellom tispene stabiliserte seg med økende antall dager etter blanding. For å kartlegge eventuelle tydeligere effekter av ressursmonopolisering hos parvis oppstallede tisper bør studier av revens konkurranseatferd rundt fôring gjennomføres i fremtidige forsøk.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectanimal welfareen_US
dc.subjectanimal housingen_US
dc.subjectvulpesen_US
dc.subjectfoxesen_US
dc.subjectcagesen_US
dc.subjectgrowth rateen_US
dc.subjectsocial behaviouren_US
dc.subjectfur bearing animalsen_US
dc.subjectwoundsen_US
dc.titleEffects of different cage environments on social behaviour and some behavioural welfare indicators in adult pair housed silver fox vixens (Vulpes vulpes) in autumnen_US
dc.title.alternativeEffekt av forskjellig burmiljø på sosial atferd og noen veferdsindikatorer hos voksne sølvrevtisper (Vulpes vulpes) om høstenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912en_US
dc.source.pagenumber29 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel