Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreassen, Monica
dc.date.accessioned2010-10-11T11:45:16Z
dc.date.available2010-10-11T11:45:16Z
dc.date.issued2010-10-11T11:45:16Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185968
dc.description.abstractDet har vært en økning i forskning som fokuserer på årsaker og mekanismer til allergi, parallelt med at allergier aksepteres som et akselererende folkehelseproblem. Det antas at viktige immunologiske hendelser for utvikling av allergier inntreffer allerede in utero og i de første leveårene. Eksperimentelle dyreforsøk antyder videre at maternalt overført allergenspesifikk IgG1 har betydning for undertykkelse av allergi hos avkommet. Dersom mus immuniseres under svangerskapet får avkommene lavere IgE-nivåer når disse igjen immuniseres som unge voksne. Undertrykte IgE-nivåer assosieres med redusert risiko for å utvikle allergi. I modeller med allergiske mus har funnene vært motstridende. Det er vist både overføring av allergibeskyttelse og allergirisiko. Av den grunn kan det tenkes at det finnes ulike, sameksisterende, reguleringsveier for overføring av allergibeskyttelse og allergirisiko. Denne studien ønsket ved hjelp av en musemodell å bidra til å forklare hvordan allergirisiko og allergibeskyttelse overføres fra mor til avkom. Betydningen av maternalt allergenspesifikk IgG1 for undertrykkelse av allergiresponser i avkommet ble først undersøkt. Deretter ønsket studien å klargjøre hvorvidt allergiske mødre overførte økt allergirisiko til sine avkom. Avkom fra kontroll, immuniserte og allergiske mødre ble immunisert med ovalbumin (OVA) som unge (1 - 5 uker gamle) og som ungdom (6 - 10 uker gamle) og allergiutfall, målt i antistoffproduksjon (IgE og IgG1) og OVA-indusert celleproliferasjon, ble sammenlignet. Undertrykte IgE-nivåer ble observert i både avkom fra immuniserte og allergiske mødre. Allergibeskyttelse var tilstedet i begge aldersgrupper, men beskyttelsen var avtagende hos de eldste. Studien demonstrerte ikke en overføring av allergirisiko fra de allergiske mødrene. Dyremodeller muliggjør undersøkelse av mekanismer som kan forklare utvikling av allergi, som av etiske årsaker ikke er mulig å gjennomføre i mennesker. Denne studien gir en god indikasjon på at maternale faktorer skaper fordelaktige omstendigheter for allergibeskyttelse og det oppfordres til at dette potensialet undersøkes nærmere for fremtidig forebygging av allergi hos barn. There has been an increase in the research concerned with the causes and mechanisms of allergy concurrently with allergy being recognized as an emerging public health issue. The key immunological events which lead to the development of allergic diseases are thought to occur in utero and during the first years of life. Experimental animal studies suggest a role for maternal transfer of allergen specific IgG1 to reduce the risk of allergy in the offspring. When dams are allergenimmunised during pregnancy, the offspring have lower IgE levels when immunised with the same allergen in young adulthood. Lowering the IgE levels may be associated with lower risk of developing allergy. In models with allergic dams there have been contradictive findings. Both the transfer of allergy protection and allergy risk has been demonstrated. Therefore it is speculated that different pathways for transfer of allergy protection and allergy risk may coexist. The study aimed to explain how allergy risk and allergy protection is transferred from dams to offspring using a mouse model. First, the role for maternal allergen-specific IgG1 in suppressing allergy responses in offspring independent of the maternal immune response, i.e. whether the mother is immunised or allergic, was investigated. Secondly, the study aimed to clarify if allergic dams transferred an increased risk of allergy to the offspring. Offspring of control, immunised and allergic dams were immunised with ovalbumin (OVA) as juveniles (1 - 5 week old) and adolescents (6 - 10 week old) and allergy outcomes in terms of OVAspecific antibody production (IgE and IgG1) and OVA-induced cell proliferation were compared. Suppressed IgE-levels were observed in both offspring of immunised and allergic dams. The protection was evident in both juvenile and adolescent offspring; however it declines in the adolescent offspring. The study was not able to demonstrate a transfer of allergy risk from allergic dams. Animal models provide an opportunity to explore mechanisms of allergy development that for ethical reasons are not possible to investigate in humans. This study offer good indications that maternal mediators facilitate beneficial conditions for allergy suppression, and suggest that this potential should be further investigated for future allergy prevention in children.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectimmunological diseasesen_US
dc.subjectallergyen_US
dc.subjectmaternal immunityen_US
dc.titleThe role of maternal immunity for prevention of allergy in offspringen_US
dc.title.alternativeBetydningen av mors immunstatus for forebygging av allergi i avkomen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical immunology: 716en_US
dc.source.pagenumber61 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel