Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJens Bengtsson
dc.contributor.authorKraugerud, Thomas
dc.date.accessioned2024-05-03T16:27:14Z
dc.date.available2024-05-03T16:27:14Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.nmbu:wiseflow:6982944:56770522
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3129091
dc.description.abstractSammendrag Temaet for denne masteroppgaven er hvor viktig miljøsertifisering er for investeringsbeslutningene, og om bærekraftsertifisering bidrar til konkurransedyktighet er for hele eiendomsbransjen, fra arkitekt til sluttkunde. Masteroppgaven baserer seg hovedsakelig på 6 intervjuer med folk i eiendomsbransjen, en arkitekt, entreprenører, en sertifiserer og gårdeiere. Informantene har kunnskap om praksis til miljøsertifisering og hvordan det brukes i det norske eiendomsbransjen, og jeg sammenligner funn fra intervju med akademisk litteratur og tidsaktuelle tidsskrifter fra eiendomsbransjen. Det er to forskningsspørsmål som skal besvares og som ligger til grunn for oppgaven. Noen funn i oppgaven er at den bekrefter litteraturen ved at for små og mellomstore bedrifter er miljøsertifisering mindre viktig enn andre egenskaper ved næringsbygg slik som tilgjengelighet og pris, men at store selskaper setter bærekraft høyt og ønsker bygg som har miljøsertifisering og høy grad av sertifisering, slik som BREEAM Excellent. Større aktører er mer villig til å sertifisere næringsbygg av flere årsaker, slik som krav fra myndighetene og investorer til bærekraft, for å redusere driftskostnader og risiko og øke likviditeten på byggene. Det er også mye myndighetene kan gjøre annerledes for å oppfordre bedrifter til å bygge bærekraftig og velge miljøvennlige løsninger. Masteroppgaven kommer fram til at miljøsertifisering påvirker investeringsbeslutningene, men ikke nødvendigvis sluttbruker. Det varierer hva brukere av bygg prioriterer mest, men bransjen er enig at fremtidsutsiktene for såkalte brune bygg er usikker. De store aktørene ønsker og å være tidlig ute med miljøsertifisering reduserer risiko og øker prisen på byggene. Det kan bidra til konkurransedyktighet, i alle fall på sikt.
dc.description.abstractAbstract: The theme of this master's thesis revolves around the importance of environmental certification in investment decisions and whether sustainability certification contributes to competitiveness throughout the entire real estate industry, from architects to end-users. The study is primarily based on six interviews with professionals in the real estate sector, including an architect, contractors, a certifier, and property owners. These informants possess insights into the practices of environmental certification and its application in the Norwegian real estate industry. The findings from the interviews are compared with academic literature and current journals in the real estate sector. The thesis addresses two fundamental research questions. Some key findings include the confirmation of existing literature, indicating that for small and medium-sized enterprises, environmental certification is less crucial than other attributes such as accessibility and price when considering commercial buildings. Conversely, large companies prioritize sustainability and seek buildings with environmental certification, especially those with a high level of certification like BREEAM Excellent. Larger players are more willing to certify commercial buildings due to various reasons, including regulatory and investor requirements for sustainability, cost reduction, risk mitigation, and increased liquidity in their assets. The thesis also highlights potential government interventions to encourage businesses to construct sustainably and adopt environmentally friendly solutions. The study concludes that environmental certification influences investment decisions but may not necessarily impact end-users. User priorities vary, but the industry agrees that the future prospects for so-called "brown" buildings are uncertain. Major players aim to be early adopters of environmental certification to reduce risk and enhance the value of their properties, contributing to competitiveness in the long run.
dc.languagenob
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences
dc.titleHvordan kan bærekraft- og miljø sertifisering påvirke investeringsbeslutningene og konkurransedyktighet i eiendomsbransjen i Norge?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel