Show simple item record

dc.contributor.advisorKrogenæs, Anette K.
dc.contributor.advisorNødtvedt, Ane C.
dc.contributor.authorLundby, Anita
dc.contributor.authorKolås, Toralf Espe
dc.contributor.authorLillemoe, Anders Bråten
dc.date.accessioned2023-12-11T09:43:00Z
dc.date.available2023-12-11T09:43:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3106793
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsket vi å gjøre en observasjonsstudie for å undersøke om deponeringssted ved kunstig sædoverføring har effekt på ikke-omløpsprosent hos norske kviger. Gjennom et prosjekt av Geno, har inseminører rapportert inn koder når de har måttet deponert i cervix. Kode 58 ble brukt for trang cervix, og kode 59 for bøyd/vinklet cervix. Etter å ha plukket ut data som oppfylte eksklusjons- og inklusjonskriteriene for studien, bestod datasettet av 232.863 innmeldte 1. gangsinseminasjoner gjort i perioden 01.08.2019–30.07.2022. Kjikvadrattest ble benyttet for å teste sammenhengen mellom de to binære variablene deponeringssted og ikke-omløpsprosent. Resultatet av den statistiske analysen viste en statistisk signifikant sammenheng mellom ikkeomløpsprosent og deponeringssted ved signifikansnivå satt til 0,05. Ikke-omløpsprosent ved 56 dager var 53,18 % for kviger inseminert med kode og 74,13 % for kviger inseminert uten kode. I denne studien ble det påvist både en statistisk og biologisk signifikant sammenheng mellom deponeringssted og ikke-omløpsprosent hos norske kviger.en_US
dc.description.abstractIn this thesis we wanted to do an observational study to investigate whether the depositionsite during insemination influences the non-return rates in Norwegian heifers. Through av project by Geno, inseminators have reported codes when they had to inseminate in the cervix. Code 58 was used for narrow cervix, and code 59 for bent/angled cervix. After picking out the data that met exclusion- and inclusion criteria for the study, the dataset consisted of 232 863 registrations of first-time inseminations done in the period 01.08.2019–30.07.2022. We used chi-square tests to look at the relationship between the binary variables deposition place and non-return rate. The results from the statistical analysis showed a statistically significant relationship between non-return rate and deposition site at 0.05 significance level. The non-return rate at 56 days was 53,18% for heifers inseminated with code, and 74,13% for heifers inseminated without a code. In this study, both a statistically and a biologically significant relationship between deposition-site and non-return rate in Norwegian heifers, was established.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleInseminasjon hos norske kviger : en observasjonsstudie på deponeringssted og ikke-omløpsprosenten_US
dc.title.alternativeArtificial insemination in Norwegian heifers : an observational study on deposition-site and non-return rateen_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber74en_US
dc.description.localcodeVETen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal