Show simple item record

dc.contributor.advisorFretheim, Torun
dc.contributor.advisorGjølberg, Ole
dc.contributor.authorThorbjørnsen, Martin
dc.contributor.authorStormoen, Eivind
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-08-23T09:46:29Z
dc.date.available2022-08-23T09:46:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013042
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker om årlige bærekraftsrapporteringskarakterer utgitt av The Governance Group har hatt en effekt på unormal avkastning. Oppgaven tar for seg bærekraftsrapporteringskarakterer utgitt i september 2019, 2020 og 2021 for de 100 største selskapene, målt i markedsverdi, på Oslo Børs 31.12 foregående år. Vi har gjennomført en eventstudie hvor vi deler inn disse 100 selskapene i likeveide porteføljer for god, middels og dårlig bærekraftsrapporteringskarakter og analyserer unormal avkastning for dagene rundt rapportens utgivelse. Videre har vi analysert om en endring i karakter har hatt en effekt på unormal avkastning ved å dele inn i likeveide porteføljer for de selskapene som har gått opp i karakter, uendret karakter og gått ned i karakter fra et år til det neste. Til slutt undersøker vi om karakteren har ført til noe endring i systematisk risiko. Dette gjør vi ved å gjennomføre en Chow-test, som viser om det er et strukturelt brudd i regresjonen etter begivenhetsdagen. Et strukturelt brudd vil indikere en endring i systematisk risiko, målt ved beta. I perioden vi har analysert finner vi ingen klare resultater som vil tilsi at bærekraftsrapporteringskarakter påvirker aksjekursen. I 2019 oppnådde porteføljen som inneholder selskaper med dårlig bærekraftsrapporteringskarakter en signifikant positiv CAAR gjennom store deler av begivenhetsvinduet, men vi mener dette er av andre grunner enn bærekraftsrapporteringskarakteren. Det var ingen klare resultater for de andre porteføljene. For de andre årene er det ingen klare resultater for noen av porteføljene. Dette indikerer at bærekraftsrapporteringskarakteren ikke påvirker aksjekursen. For porteføljene med endring i karakter fra et år til det neste finner vi indikasjoner på at karakternedgang kan føre til en negativ unormal avkastning. Dette resultatet fremkommer for begge årene vi analyserer. Resultatet er svakt da det er få selskaper med nedgang i karakter fra et år til det neste. Når det kommer til risikoanalysen finner vi ingen indikasjon på at systematisk risiko blir påvirket av publiseringen av bærekraftsrapporteringskarakterer.en_US
dc.description.abstractThis thesis examines whether annual sustainability reporting grades published by The Governance Group have had an effect on abnormal returns for the companies they assess. The thesis deals with sustainability reporting grades published in September 2019, 2020, and 2021 for the 100 largest companies, by market cap, on the Oslo Stock Exchange December 31st the previous year. We have conducted an event study where we divide these 100 companies into equally weighted portfolios for good, medium, and poor sustainability reporting grades and analyze abnormal returns for the days around the publication of the report. Furthermore, we have analyzed whether a change in grade had an effect on abnormal returns by dividing into equally weighted portfolios for the companies that have increased in grade, unchanged grade and decreased in grade from one year to the next. Finally, we examine whether the grade has led to any change in systematic risk. We do this by conducting a Chow test, which shows whether there is a structural break in the regression after the event day. A structural break will indicate a change in systematic risk, measured by beta. In the period we have analyzed, we find no clear results that would indicate that the sustainability reporting grade affects the share price. In 2019, the portfolio containing companies with poor sustainability reporting grades achieved a significantly positive CAAR through large parts of the event window, but we believe this was due to other reasons than the sustainability reporting grades. There were no significant results for the other portfolios. For the other years, there are no significant results for any of the portfolios. This indicates that the sustainability reporting grade does not affect the share price. For the portfolios with a change in grade from one year to the next, we find an indication that a decline in grade can lead to a negative abnormal return. This result appears for both years we analyze. The result is weak as the selection of companies this applies to is low. Regarding the risk analysis, we find no signs that systematic risk is affected by the publication of sustainability reporting grades.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titlePåvirkes aksjekurser ved Oslo Børs av publisering av bærekraftsrapporteringskarakterer? : en eventstudie av de 100 største selskapene på Oslo Børs 2018-2021 og bærekraftsrapporteringskarakterer publisert av The Governance Groupen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal