Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLynch, Matthew Patrick James
dc.contributor.advisorAam, Pål
dc.contributor.authorBurema, Anne Maria
dc.contributor.authorJalland, Kaja Syse
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-07-22T10:23:10Z
dc.date.available2022-07-22T10:23:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007779
dc.description.abstractBackground: Companies face a number of new challenges in today's digital and rapidly changing society. To deal with this, they need to be able to handle change and adapt to new trends faster. How companies are able to innovate affects this muscle of change, but innovation is not as easy for everyone. Large companies often encounter a number of barriers when implementing innovative methods or mindsets as they are cumbersome and have large systems. Purpose: The purpose of this thesis is to provide a better understanding of how large companies can handle various barriers that hinder their innovative capabilities. The thesis is based on the mapping of various barriers (Carlgren et al., 2016; Cinar et al., 2019; Clausen et al., 2019) and how individuals and leaders (Clark, 2020) can influence these. We have tried to answer our problem statement: In what way does a well-established company like Posten Norge AS face and break various barriers related to innovation and how can other companies in a similar situation learn from what they do? Method: Through a qualitative approach and the Gioia method, we have conducted a simple case study based on 15 interviews with employees at Posten Norge AS Findings and analysis: The findings in this thesis indicate that Posten Norge AS is a company that encounters many of the same barriers that the literature presents. The company’s employees all see the value of the “digital innovation” department, and what this unit has entailed. In addition, it appears that new project methods also require new performance measurements. This is a special barrier that is clarified when projects developed with agile working methods are to be transferred to a department that does not have this focus. This is how the project then often loses its value. Uncertainty among employees usually arises when they feel insecure about their position and/or lack good support from their manager. Posten Norge AS is training agile coaches in 2022 and we envisage that these can have a great positive effect if they are used where they are needed most. This can also indirectly contribute to increasing the entrepreneurial learning of the employees.en_US
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Selskaper står overfor en rekke nye utfordringer i dagens digitale og raske endrende samfunn. For å håndtere dette må de kunne håndtere endringer raskere og tilpasse nye trender. Hvordan selskaper evner å innovere påvirker denne endringsmuskelen, men innovasjon er ikke like lett for alle. Store selskaper møter ofte på en del barrierer når de skal implementere innovative metoder eller tankesett da de er tunggrodde og har store systemer. Hensikt: Formålet med denne oppgaven er å gi en bedre forståelse av hvordan store selskaper kan håndtere ulike barrierer som hindrer deres innovative kapabiliteter. Oppgaven er basert på kartleggingen av ulike barrier (Carlgren et al., 2016 ; Cinar et al., 2019 ; Clausen et al., 2019) og hvordan enkeltindivider og ledere (Clark, 2020) kan påvirke disse. Slik har vi forsøkt å svare på vår problemstilling: På hvilken måte møter og bryter et veletablert selskap som Posten Norge AS ulike barrierer knyttet til innovasjon og hvordan kan andre selskaper i lignende situasjon ta læring fra det de gjør? Metode: Gjennom en kvalitativ tilnærming og Gioia-metoden har vi gjennomført et enkelt casestudie basert på 15 intervjuer med ansatte hos Posten. Funn og analyse: Funnene i denne oppgaven indikerer at Posten er et selskap som møter på mange av de samme barrierene som litteraturen presenterer. De ansatte hos Posten ser alle verdien av avdelingen «digital innovasjon», og hva denne opprettelsen har medført. I tillegg kommer det frem at nye prosjektmetoder også krever nye resultatmålinger. Dette er en spesiell barriere som tydeliggjøres når prosjekter utviklet med agile arbeidsmetoder skal overføres til en avdeling som ikke har dette fokuset. Ofte mister prosjektet verdien sin slik. Usikkerhet hos ansatte oppstår som regel når de føler seg utrygge på posisjonen sin og/eller mangler god støtte fra lederen. Posten utdanner agile coacher i 2022 og vi ser for oss at disse kan ha stor positiv effekt om de brukes der de trengs mest. Dette kan også indirekte bidra til å øke den entreprenørielle læringen hos de ansatte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan overlever innovasjonen i veletablerte selskaper? : et casestudie av Posten Norge ASen_US
dc.title.alternativeHow innovation survives in large corporations : a case study of Posten Norge ASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal