Show simple item record

dc.contributor.advisorKubberød, Elin
dc.contributor.advisorSanne, Nils
dc.contributor.authorUlvin, Mia Rønningen
dc.contributor.authorJøsendal, Amalie Henriette Finrud
dc.date.accessioned2022-07-13T10:34:34Z
dc.date.available2022-07-13T10:34:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3005022
dc.description.abstractBakgrunn: Det har vært en økende interesse for entreprenørskap- og innovasjonsutdanning det siste tiåret i Norge og Europa. Denne typen utdanningen har vært gjennom et skifte, hvor fokuset har gått fra en lærersentrert undervisningsform til en mer handlings- og erfaringsbasert form, med studenten i sentrum. I tillegg har bruken av digitale verktøy økt, på bakgrunn av dette er det interessant å undersøke om bruken av digitale entreprenørskapsplattformer bidrar til økt læringsutbytte hos studenter. Hensikt: Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan undervisere kan ta i bruk digitale verktøy i entreprenørskapsutdanning, og hvordan ulike pedagogiske metoder og læringsdimensjoner har vært med på å påvirke studentenes entreprenørielle læringsprosess. Mer spesifikt har vi studert hvilke effekter den digitale entreprenørskapsplattformen, LaunchPad, har hatt på studentenes læringsutbytte underveis i emnet INN340, Entreprenørskap i praksis, og hvordan denne plattformen har bidratt til entreprenøriell læring. For å svare på dette har vi satt opp følgende problemstilling: Hvilke effekter skaper digitale entreprenørskapsplattformer for læringsprosessen, og hvordan bidrar et slikt verktøy til entreprenøriell læring? Metode: Gjennom en kvalitativ casestudie av den digitale entreprenørskapsplattformen, LaunchPad, og implementeringen av den i emnet INN340, har vi gjennomført dette studiet basert på 11 dybdeintervju med 18 studenter. Funn og implikasjoner: Studien har vist at LaunchPad sine funksjoner implementert i emnet INN340, er med på å tilrettelegge for selvregulert læring og fremdrift. Samt at den har hatt en sentral rolle for studentenes økende grad av autonomi. Videre har studien bidratt med å gi en dypere forståelse for hvilke positive og negative effekter LaunchPad har hatt på studentenes entreprenørielle læringsprosess. Funnene i studien utfordrer de tradisjonelle måtene å undervise entreprenørskap på og gir verdifull innsikt for utvikling innen høyere entreprenørskapsutdanning. Med utgangspunkt i dette, håper vi at denne studien kan tilføre praktisk verdi for universiteter og høyskoler som har tilsvarende emne som INN340.en_US
dc.description.abstractBackground: There has been a growing interest in entrepreneurship and innovation education in the last decade in Norway and Europe. This type of education has been through a shift, where the focus has developed from a teacher-centered form of teaching to a more action- and experience-based form, with the student in center. In addition, the use of digital tools has increased, based on this, it is interesting to examine whether the use of digital entrepreneurship platforms contributes to increased learning outcomes among students. Purpose: The purpose of this study has been to examine how teachers can use digital tools in entrepreneurship education, and how different pedagogical methods and learning dimensions have helped to influence students' entrepreneurial learning process. More specifically, we have studied the effects the digital entrepreneurship platform, LaunchPad, has had on students' learning outcomes during the course INN340, “Entreprenørskap i praksis”, and how this platform has contributed to entrepreneurial learning. To answer this, we have set up the following research question: What effects do digital entrepreneurship platforms create for the learning process, and how does such a tool contribute to entrepreneurial learning? Method: Through a qualitative case study of the digital entrepreneurship platform, LaunchPad, and the implementation of it in the course INN340, we have conducted this study based on 11 in-depth interviews with 18 students. Findings and implications: The study has shown that LaunchPad's functions implemented in the course INN340, help to facilitate self-regulated learning and progress. As well as it has played a central role in the students' increasing degree of autonomy. Furthermore, the study has helped to provide a deeper understanding of the positive and negative effects LaunchPad has had on students' entrepreneurial learning process. The findings of the study challenge the traditional ways of teaching entrepreneurship and provide valuable insight for development in higher entrepreneurship education. Based on this, we hope that this study can add practical value for universities and colleges that have a similar subject as INN340.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDigitale entreprenørskapsplattformer som verktøy for entreprenøriell læring : en kvalitativ casestudie av LaunchPad og implementeringen av denne i praksisbasert entreprenørskapsutdanningen_US
dc.title.alternativeDigital entrepreneurship platforms as a tool for entrepreneurial learning : a qualitative case study of LaunchPad and its implementation in practice-based entrepreneurship educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-EIen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal