Show simple item record

dc.contributor.advisorTorre, Sissel
dc.contributor.advisorWold, Anne-Berit
dc.contributor.advisorUhlen, Anne Kjersti
dc.contributor.authorBakke, Anders Harald
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2022-07-07T09:46:39Z
dc.date.available2022-07-07T09:46:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003450
dc.description.abstractDet er en uttalt målsetting fra faglig og politisk hold å øke grønnsaksproduksjonen i Norge særlig begrunnet i hensynet til klima. En viktig del av reduksjoner i klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringer må gjøres gjennom endringer i matproduksjon internasjonalt. Norsk produksjon av kjernebelgvekster som grønnsak har blitt viet lite oppmerksomhet. Grunnleggende utfordringer for proteinvekstproduksjon i Norge er arealmangel og kort vekstsesong. Produksjon i regulert klima av den næringsrike kjernebelgveksten bondebønne (Vicia faba L.) til grønnsaksbruk kan være et bidrag til å øke norsk selvforsyning av proteinvekster til mat. Formålet med forsøket var å undersøke effekten av to forskjellige temperaturregimer (konstant temperatur (20/20°C) og høy dag-/lav natt-temperatur (23/14°C)) innenfor et gjennomsnittlig optimumstemperaturområde for blomstring på bondebønneplanters fysiologi, fenologi og avlingskvalitet, med tanke på å produsere bønner som fryst- eller friskkonsumgrønnsak. Forsøket ble gjennomført i fytotron ved Senter for klimaregulert planteforskning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås. Resultatene viste at døgnlig gjennomsnittstemperatur i optimumsområde for blomstring hos bondebønner fremskyndet utviklingstid sammenlignet med ved dyrking på friland. Fenologiske hendelser som blomstring, belgfylling og frøutvikling fant sted ved samme tidspunkt i begge temperaturregimer og det ble registrert få forskjeller på plantenes fysiologiske utvikling. Plantene nådde blomstringstid 32 dager (620 døgngrader) etter spiring. De tidligste frøene var ferdig utviklet mellom 57 og 67 dager (1151-1030 døgngrader) etter spiring. Det ble registrert forskjeller på noen avlingskomponenter, med høyere frøvekt for planter dyrket ved 20/20°C og høyere antall frø per belg og per plante for planter dyrket ved 23/14°C. Det ble ikke registrert forskjeller mellom temperaturregimer på innhold av proteiner, løselige karbohydrater, stivelse eller totale fenoler, men det ble registrert forskjeller på mengde innholdsstoffer mellom tidlig og sein høsting innenfor samme temperaturregime. Dyrking av bondebønner i kontrollert klima har potensial, men det er behov for optimalisering av dyrkingssystem. Spesielt gjelder dette kontroll med relativ luftfuktighet og riktig tilførsel av vann og næring. Det er behov for sortsforsøk for å finne best egnede sorter til kommersiell dyrking som grønnsak både med hensyn på avlingsmengde og -kvalitet.en_US
dc.description.abstractThere is a pronounced political and professional aim to increase the Norwegian vegetable production particularly due to climate change concerns. An important part of climate gas emission reductions and climate mitigation must be done through changes in international food production systems. Norwegian production of grain legumes as vegetables has garnered little attention. Basic challenges with protein crop production in Norway is the limited availability of arable land and short growing seasons. Controlled environment production of the nutritious grain legume faba bean (Vicia faba L.) for vegetable use may contribute to increasing the Norwegian degree of self-sufficiency of protein grains for food. The aim of this experiment was to investigate the effect of two different temperature regimes (constant temperature (20/20℃) and high day/low night temperature (23/14℃)) within an average optimum temperature range for flowering induction in faba beans on physiological development, phenological events and crop quality, with the production of faba bean as fresh or frozen vegetables as the main objective. The experiment was conducted at the Center for Plant Research in Controlled Climate at the Norwegian University of Life Sciences, Ås.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFood productionen_US
dc.subjectBelgfrukteren_US
dc.subjectBeansen_US
dc.titleDyrking av bondebønne (Vicia faba L. cv Witkiem major) som grønnsak under ulike temperaturregimer i kontrollert klimaen_US
dc.title.alternativeProduction of Faba bean (Vicia faba L. cv Witkiem major) as a vegetable under different temperature regimes in controlled environmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911en_US
dc.description.localcodeM-PVen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal