Show simple item record

dc.contributor.advisorMørkøre, Turid
dc.contributor.authorGræsdahl, Malin Larsen
dc.date.accessioned2022-06-22T10:44:55Z
dc.date.available2022-06-22T10:44:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000013
dc.description.abstractAtlanterhavlaksen (Salmon salar L.) går gjennom mange praktiske operasjoner og behandlinger i sitt liv som oppdrettsart. I forbindelse med slakt, anses trenging og pumping til og være de største risikoene når det kommer til velferd. I denne oppgaven ble det utført behandlinger før slakt/avliving ved forskjellige oppdrettsmiljø, for å se betydningen behandlingene; transport, pumping og fôrsammensetning hadde å si for laksens velferd, endring av velferdsindikatorer ved islagring av fisk etter slakt Data innsamlingen besto av 3 deler A) slakteklar laks oppdrettet i sjøanlegg, B) slakteklar laks oppdrettet i landbasert anlegg og C) smolt etter overføring til sjø. All laks ble fotografert for senere digital analyse for skinn farge og operative velferdsindikatorer (OVI-er). Transport av levende fisk og pumping viste seg og ha en lav effekt på laksens direkte velferd, i motsetning til håndtering hvor direkte kontakt med laksens skinn er unngåelig. Fôrsammensetning kan ha en effekt på fiskens robusthet, siden laks gitt et høyt proteininnhold i seksjon A) scoret signifikant lavere på OVI-ene. Smolt gitt forskjellige fôrsammensetninger viser at diett har en effekt på fiskens skinnfarge, da det var signifikant forskjell mellom gruppene. Smolt gitt en diett med enten marine- eller vegetabilske råvarer, viste de største signifikante forskjellene. Skal fiskens velferd måles etter en behandling bør dette gjøres direkte etter behandlingen er avsluttet, for å unngå oksidering av blødninger og sår også for å unngå misfarging av skinn grunnet is og transport til lokasjonen laksen skal undersøkes på.en_US
dc.description.abstractThe Atlantic salmon (Salmon salar L.) undergoes through many practical operations and treatments in its life as a farmed species. In connection with slaughter, crowding and pumping are considered to be the biggest risks when it comes to welfare. In this thesis, treatments were performed before slaughter/killing in different farming environments, to see the significance of the treatments; transport, pumping and feed composition had on the salmon’s welfare, and change of welfare indicators when storing fish in ice after slaughter. The data collection consisted of 3 parts A) ready-to-slaughter salmon farmed in sea facilities, B) ready-to-slaughter salmon farmed in land-based facilities and C) smolts after transfer to sea. All salmon were photographed for later digital analysis for skin color and operative welfare indicators (OVIs). Transport of live fish and pumping proved to have a low effect on the salmon's direct welfare, as opposed to handling where direct contact with the salmon's skin is unavoidable. Feed composition can influence the fish's robustness, salmon given a high protein content in section A) scored significantly lower on the OVIs. Smolt given different feed compositions show that diet influences skinn color of the fish, as there was a significant difference between the groups. Smolts given a diet with either marine or vegan materials, showed the largest significant differences. If the fish's welfare is to be measured after a treatment, this should be done immediately after the treatment has ended, to avoid oxidation of bleeding and wounds, and to avoid discoloration of the skin due to ice and transport to the location where the salmon is to be examined.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEffekt av håndtering før slakt og diett på velferd hos oppdrettslaks (Salmo salar)en_US
dc.title.alternativeThe effect of transport before slaughter and diet on welfare of farmed Atlantic salmon (Salmo salar)en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-BIOLen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal