Show simple item record

dc.contributor.authorHermansen, Pia Kilen
dc.date.accessioned2015-08-11T11:00:55Z
dc.date.available2015-08-11T11:00:55Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/296011
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i problemstillingen: ”Hva er årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan håndteres dette?”. Hovedvekten er lagt på det å finne ut hvilke årsaker som finnes, og om disse er gjeldende for alle prosjekter. Videre er det sett på hvilke typer tiltak som kan gjøres, både enkle og mer kompliserte. For å løse problemstillingen er det utarbeidet 4 hypoteser som blir drøftet, for så å finne ut om informasjonen i oppgaven er konsistent eller ikke konsistent med hypotesene. Drøftelsene er bygget opp av teorigrunnlaget, dagens situasjon i boligmarkedet og gjennom informasjon som er innhentet gjennom en elektronisk undersøkelse. Den elektroniske undersøkelsen ble sendt ut til eiendomsutviklere og prosjektmeglere på Østlandet. Dessverre hadde ikke alle mulighet til å svare, men totalt har det kommet inn nyttig informasjon fra til sammen 13 personer. Det var 9 eiendomsutviklere og 4 prosjektmeglere som svarte. Det teoretiske grunnlaget er hentet fra forskjellige bøker tilknyttet studiet, samt annen relevant faglitteratur. Det har vært fokus på de forskjellige aspektene rundt det å kjøpe ny bolig, og hva som påvirker kjøperen. En gjennomgang av eiendomsutvikling i tidlig fase ble også presentert for at leseren skulle få en forståelse av hva som ble gjort i en fase preget av planlegging og prosjektering. Resultatet ble en konklusjon om at den kompleksiteten som er i markedet gjør at det er problematisk å slå fast at det er en bestemt grunn til tregt salg ved boligprosjekter. Det understrekes av de spurte ved flere spørsmål at hvert prosjekt er ulikt, og at det må gjøres kontinuerlige vurderinger på hva som fungerer på hvert enkelt. Om det skal settes i gang tiltak, og eventuelt hvilke, er også en vurdering som må tas dersom det dukker opp et behov. This Master Thesis is based on the research question: "What are the reasons of slow sales in residential projects, and how is it handled?". The main emphasis is on finding out what causes that exist, and if these are applicable to all projects. Furthermore, it is set on the types of measures that can be done, both simple and complicated. To solve the problem it is prepared 4 hypotheses that are discussed, and then to determine whether the information in the statement is consistent or not consistent with the hypotheses. The discussions are made up of theoretical basis, the current situation in the housing market and the information gathered through an online survey. The online survey was sent out to property developers and project brokers in Eastern Norway. Unfortunately not all did have the time to answer, but overall it has come into useful information from a total of 13 people. There were 9 property developers and 4 project brokers who responded. The theoretical basis is taken from different books associated with the study, and other relevant literature. It has been a focus on the different aspects of buying a new home, and what influences a buyer. A review of the property development in the early phase was also presented for the reader to get an understanding of what was done in a phase characterized by planning and engineering. The result was a conclusion that shows that the complexities of the market makes it difficult to establish a specific reason for slow sales in housing projects. It is emphasized by the respondents on several questions that every project is different, and that there must be ongoing reviews on what works for each individual. Whether it should be implemented and if so what, is also a consideration that must be taken if it shows up a need.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEiendomsutviklingnb_NO
dc.subjectBoligutviklingnb_NO
dc.subjectEiendomnb_NO
dc.titleÅrsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteresnb_NO
dc.title.alternativeReasons for slow sales in residential projects, and how it is handled.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record