Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Andreas Arnmann
dc.date.accessioned2015-08-11T08:21:35Z
dc.date.available2015-08-11T08:21:35Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295925
dc.description.abstractNorge og resten av verden står overfor store utfordringer knyttet til å håndtere ulike klima- og miljøproblemer. Det meste av verdens energikonsum stammer fra fossile energikilder i form av olje, gass og kull. Med et økt miljø- og klimafokus har en i de siste tiårene begynt å se etter andre løsninger og substitutter en kan bruke til å dekke det fortsatt økende energibehovet. Arvtakerne til å ta over etter den fossile tidsalderen, består i stor grad av uregulerbare energikilder som for eksempel småskala vannkraft og vindkraft. For at en skal få faset slike energikilder inn i nettet vil en trenge fleksibilitet i nettet. Med andre ord vi trenger både fleksible tilbydere av elektrisitet, og fleksible kunder som kan koble ut forbruket av elektrisitet når det blir nødvendig. Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: ” Hvordan påvirker utformingen av nettleietariffer i el-nettet bruken av el-kjeler i den norske fjernvarmeindustrien?”. Måten dette har blitt gjennomført på er gjennom spørreundersøkelse sendt ut til fjernvarmeanlegg, samt ved intervju av informanter fra både nettselskaper og fjernvarmeselskaper. Funnene i undersøkelsene har blitt holdt opp mot relevant kunnskapsbasert teori knyttet til tematikken i oppgaven. Resultatene i denne oppgaven bygger på en spørreundersøkelse av 27 respondenter fra fjernvarmesektoren, hvorav 21 har elkjel installert ved sine anlegg. Det er og gjennomført 8 intervjuer for ytterligere å belyse oppgavens problemstilling. Det kommer her frem at det kan virke som at de fjernvarmeanleggene som er på uprioriterte tariffvilkår, har en større mulighet til å bidra med fleksibilitetstjenester overfor nettselskapene, enn det anleggene med prioritert tariffvilkår har. Det kan og virke som at det å innføre dynamiske tariffer som belyser knapphetssituasjoner, ut i fra tid og lokasjon, vil kunne bidra til å øke bruken av elkjeler i den norske fjernvarmeindustrien. Det kommer og frem i denne oppgaven at effektleddet i nettleietariffen blir betraktet av mange som et hinder i forhold til å kunne utnytte elektrisitet i fjernvarmeproduksjonen. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor mange timer en vil ha med lave, eller svært lave, priser på elektrisitet i fremtiden. Det vil derfor kunne være klokt å tilrettelegge for elkjeler på tariffer som åpner opp for at de kan bidra med fleksibel bruk av elektrisitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFornybar Energinb_NO
dc.subjectElkjelernb_NO
dc.subjectElkjelnb_NO
dc.subjectNettariffernb_NO
dc.subjectGrid tariffsnb_NO
dc.subjectElectric Boilersnb_NO
dc.subjectFjernvarmenb_NO
dc.subjectDistrict heatingnb_NO
dc.subjectFleksibilitetnb_NO
dc.subjectFlexebilitynb_NO
dc.titleFleksibilitet for fremtiden : nettariffenes rolle i forhold til elkjelbruk i norske fjernvarmeanleggnb_NO
dc.title.alternativeFlexibility for the Future - The Grid Tariffs Role in Relation to Electric Boiler use in Norwegian District Heating Plants.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel