Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaavi, Kia Kriens
dc.date.accessioned2015-08-10T08:57:06Z
dc.date.available2015-08-10T08:57:06Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-08-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295791
dc.description.abstractBygg står for nær 40 % av energibruken i Norge, og en rekke offentlige utredninger viser at norske bygg bruker langt mer energi enn hva som er nødvendig (Norsk Teknologi 2013). I Østfold fylke er det totalt 123 grunnskoler, og kommunene har et ansvar for å drifte. Som et resultat av Østfold Fylkeskommune sin strategi for å nå sin del av de nasjonale klimamålene, ble Klima Østfold dannet. Klima Østfold er et regionalt samarbeidsprosjekt bestående av 16 kommuner som samarbeider om å gjennomføre tiltak for å oppnå egne vedtatte klimamål. Med bakgrunn i Klima Østfold sine klimamål, har det i denne oppgaven blitt sett nærmere på forskjellene ved teknisk og funksjonell energieffektivitet, variasjon i energieffektivitet mellom skolenivåer samt kommuner, og hvilke faktorer som påvirker det totale energiforbruket i et skolebygg. Et utvalg på 24 skoler er lagt til grunn, med tall på energiforbruk og oppvarmet bruttoareal hentet fra energianalyser gjort av konsulentselskapet Rejlers. Supplerende informasjon om skolene har blitt gitt av 14 skoler fra utvalget. Tall på antall brukere og brukstider er hentet fra Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Resultatene viser at det finnes forskjeller mellom skolenes tekniske og funksjonelle energieffektivitet. I denne oppgaven måles funksjonell energieffektivitet gjennom antall brukstimer skolen er i bruk gjennom året og antall brukere av skolen. Det er uklart hvilken av metodene som passer best for å måle en skoles funksjonelle energieffektivitet, da det er relativt like store fordeler og ulemper ved begge. Det er også påvist forskjeller i energieffektivitet mellom barneskoler, ungdomsskoler, og kombinert barne- og ungdomsskoler. Størrelsen på kommunen ga liten indikator til å ha påvirkning på energieffektiviteten på utvalget, men her hadde utvalget en svakhet med skjev fordeling av små og store kommuner. Andre faktorer enn antall brukstimer og brukere som påvirker det totale energiforbruket, er arealintensitet, alder på bygget, tilbygg, gymsal, svømmehall, og eventuell støtte fra Enova til energieffektviseringstiltak. Tidspunkt for eventuell renovering synes ikke å påvirke det totale energiforbruket. Abstract Buildings account for nearly 40% of the total energy use in Norway, and a number of government reports shows that Norwegian buildings use far more energy than needed (Norsk Teknologi 2013). There are a total of 123 primary schools in Østfold County, which the municipalities have a responsibility to operate. As a result of Østfold County Council's strategy to achieve its part of the national climate goals Klima Østfold was formed. Klima Østfold is a regional cooperation project consisting of 16 municipalities that cooperate to implement measures to achieve its own climate targets. Given Klima Østfold’s climate targets, this paper has studied the differences in the technical and functional energy efficiency, variations in energy efficiency between school levels as well as their municipalities, and the factors that affect the total energy consumption in a school building. There is a sample of 24 schools, with figures on energy consumption and heated gross area derived from energy analysis done by the company Rejlers. There is also supplementary information about 14 of the schools from the sample of 24. Figures on the number of users and usage times are obtained from the Directorate of Education's website. The results show that there are differences between the schools technical and functional efficiency. In this paper the functional efficiency is measured through number of operating hours throughout the year, and number of users of the school. It is unclear, which of the methods is best suited to measure a school's functional efficiency, as their advantages and disadvantages are relatively equal. It is also presented differences in energy efficiency between primary schools, secondary schools and combined primary and secondary schools. The size of the municipality gave little indication of having influence on energy efficiency, but here the number of schools had a weakness with an uneven distribution of small and large municipalities. Other factors than the number of operating hours and number of users that affect the total energy consumption, is area intensity, age of building, annexes, gyms, swimming pools, and financial support from Enova for energy efficiency measures. The time of year for renovation of the school building does not seem to affect the total energy consumption.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectEnergieffektivitetnb_NO
dc.subjectTeknisk energieffektivitetnb_NO
dc.subjectFunksjonell energieffektivitetnb_NO
dc.subjectTotal energiforbruknb_NO
dc.subjectLokale klima- og energistrategiernb_NO
dc.subjectEnergianalysernb_NO
dc.subjectEnergieffektiviseringstiltaknb_NO
dc.titleEnergibruk i skolebygg : energieffektivitet, kritiske faktorer, og total energiforbruk i grunnskoler i Østfold fylkenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Electrotechnical disciplines: 540nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel