Show simple item record

dc.contributor.authorStenseng, Mats Erik
dc.date.accessioned2015-07-29T12:15:35Z
dc.date.available2015-07-29T12:15:35Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293796
dc.description.abstractI denne studien har jeg undersøkt hvordan dagens styringsmodell i Norsk Tipping er utformet, hvilke verktøy som brukes og hvordan selskapet kan tilnærme seg en implementering av Beyond Budgeting. For å svare på dette har jeg intervjuet ansatte fra tre ulike nivåer i selskapet. Alle informantene har økonomiroller, noe som innebærer at de har god kunnskap om hvordan selskapet styres. Gjennom et behov for styringssystemer som tar høyde for endringer i omgivelsene, har Beyond Budgeting vokst frem. Beyond Budgeting skal gi en fleksibel tilnærming ved bruk av prinsippene for desentralisert ledelse og adaptive prosesser. Filosofien tilstreber en organisasjon der oppgaver, beslutninger og ansvar delegeres nedover. Ledere skal dermed skape muligheter, støtte og veilede ansatte, istedenfor å styre etter tankegangen kommando og kontroll. Ut ifra drøftingen konkluderer jeg med at Norsk Tipping på noen områder allerede styrer i samsvar med Beyond Budgeting-filosofien. Selskapet er kundefokuserte, men må forbedre hvordan kunde- og markedsinformasjon blir implementert i måling og rapportering. Dagens prosjektmodell er i harmoni med BB-filosofien for store og ressurskrevende prosjekter, mens mindre prosjekter isteden burde klassifiseres som aktiviteter hvor ansvaret delegeres nedover. Dermed kan de ansatte bruke sin intuisjon og kunnskap til å ta beslutninger nær kunden. Dette forutsetter endring til mer desentraliserte avdelinger og enheter, hvor det blir gitt større frihet og selvstendighet. Selskapet kan ved bruk av intranettet legge til rette for en åpen informasjonsflyt og det kan være med å bidra til at det skapes et tillitsforhold mellom ledelsen og de ansatte. Målekortet til selskapet er knyttet opp i mot målsetninger og handlingsplaner. Dette er i samsvar med Beyond Budgeting-filosofien, men KPI’ene burde i større grad være relative ytelsesmål for å skape motivasjon hos de ansatte og avdekke trender. Selskapet er også avhengig av en ny prognoseprosess hvor prognosene ikke gjenspeiler budsjettet eller ambisjoner, men er forventede konsekvenser av planlagte handlinger. I Norsk Tipping er det en sterk budsjetteringskultur. Jeg konkluderer derfor med at en implementering best gjøres ved å begynne i de enkelte avdelingene og enhetene som selv ønsker endring. På denne måten kan andre enheter og avdelinger se hvordan filosofien fungerer og hvilke endringer den medfører. Ut i fra min vurdering har Norsk Tipping de nødvendige ressursene og forutsetningene for å lykkes med en implementering av Beyond Budgeting. In this study I examined how the current management system in Norsk Tipping is designed, what tools are used and how the company can approach an implementation of Beyond Budgeting. To answer this I have interviewed employees from three different levels of the company. All the informants work in the finance department, which mean that they have good knowledge of how the company is managed. Through a need for management systems that take changes in the competitive environment into account, Beyond Budgeting emerged. Beyond Budgeting provides a flexible approach based on the principles of decentralized management and adaptive processes. The philosophy strives after an organization that delegates tasks, decisions and responsibility downwards. Instead of preserving a command and control mind-set, managers must create opportunities, support and guide employees. Based on the discussion I conclude that Norsk Tipping in some areas already governs according to the Beyond Budgeting philosophy. The company is customer focused, but need to improve how customer and market information is being implemented in measurement and reporting. Major resource consuming projects can use the current project model while smaller projects can instead be classified as activities where the responsibility is delegated downwards. This way the employees can use their intuition and knowledge to make decisions close to the customer. This presupposes change through more decentralized departments and units where they will be given more freedom and independence. Norsk Tipping can facilitate an open flow of information using the intranet, which can contribute to creating a relationship of trust between management and employees. The scorecard is tied to the strategic objectives and plans of action, which is consistent with the Beyond Budgeting philosophy, however, the KPIs should rather measure relative performance for creating motivation among employees and uncover trends. The company also relies on a new forecasting process where projections do not reflect the budget or ambitions, but is anticipated consequences of planned actions. Norsk Tipping have a strong budgeting culture. I therefore conclude that an implementation is best done by starting in the departments and entities who want change. Doing it this way, other units and departments see how the philosophy works and what changes it brings. Based on my assessment, Norsk Tipping have the necessary resources and preconditions for the successful implementation of Beyond Budgeting.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectBeyond Budgetingnb_NO
dc.subjectØkonomistyringnb_NO
dc.titleNorsk Tipping og Beyond Budgeting : er dagens styring forenlig med Beyond Budgeting-filosofiennb_NO
dc.title.alternativeNorsk Tipping and Beyond Budgeting - Is the Current Management System Compatible with the Beyond Budgeting Philosophynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record