Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Kirsten
dc.date.accessioned2015-07-10T11:46:35Z
dc.date.available2015-07-10T11:46:35Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293072
dc.description.abstractFarlige kjemikalier i produkter vi omgir oss med kan føre til helseskader, blant annet kontakteksem. Det europeiske kjemikalieregelverket REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Søknad om godkjenning av bruk av særlig farlige stoffer, samt forslag om innføring av begrensninger krever en samfunnsøkonomisk analyse som viser at gevinsten ved bruk av stoffet oppveier ulemper for helse og miljø. Det europeiske kjemikaliebyrået (European Chemicals Agency – ECHA) ønsket å etablere EU-omfattende robuste estimater av betalingsvilligheten for å unngå velferdstap som følge av kjemikalieeksponering. Estimatene skal forenkle og forbedre kvaliteten på de samfunnsøkonomiske analysene som kan kreves ifølge REACH. Charles University i Praha har ledet arbeidet for ECHA, og masteroppgaven ble gjennomført med deres tillatelse og bygger på denne undersøkelsen. Hovedformålet med masteroppgaven var å finne betalingsvilligheten (BV) per person (som engangsbeløp) for å unngå akutt og kronisk kontakteksem som kan oppstå som følge av kjemikalieeksponering. En ikke-økonomisk verdsettingsmetode, visuell analog skala (VAS), ble i tillegg brukt for å verdsette helsetilstandene. Videre ble faktorer som antas å kunne forklare variasjon i både BV og VAS-skår undersøkt. Det ble undersøkt om BV økte med størrelsen på helseeffekten som ble verdsatt og tilsvarende at VAS-skår sank med forverring i helsetilstanden. Dette er den første studien i Norge som søker å finne verdien av å unngå kontakteksem, og kan dermed bidra til å anslå den samfunnsøkonomiske nytteverdien av en reduksjon i kjemikalieeksponering. De norske verdiene ble sammenlignet med de EU-omfattende estimatene, og gir dermed også nyttig kunnskap om usikkerheten i verdioverføring mellom land av BV-estimater for å unngå akutt og kronisk kontakteksem som kan være forårsaket av kjemikalier. En betinget verdsettingsstudie ble gjennomført i et utvalg (n = 631) av den generelle befolkningen ≥ 18 år. Datainnsamlingen ble administrert av Norstat som en internettundersøkelse blant deres faste paneldeltakere i perioden april – juni 2014. Ulike strategier for å identifisere og ekskludere respondenter med lite troverdig BV ble testet. Eksklusjon av usannsynlig høy BV reduserte gjennomsnittet, men hadde selvsagt mindre innvirkning på median, mens eksklusjon av respondenter med ulogisk BV hadde en mer blandet virkning. BV/person (engangsbeløp) for å unngå kontakteksem er presentert i tabellen nedenfor, og viser estimatene etter eksklusjon av respondenter med BV ≥ 10 % av årlig brutto personlig inntekt. Tabell S - 1 Estimert BV/person (engangsbeløp) for å unngå kontakteksem av ulik varighet og alvorlighet. Respondenter med BV ≥ 10 % av årlig brutto personlig inntekt er ekskludert. Sykdom A – Akutt mild kontakteksem (én episode av 14 dager) 2400 (median) 4244 (gj.snitt) Sykdom B1 – Episoder med akutt mild kontakteksem (én episode/år i 10 år) 3000 (median) 7605 (gj.snitt) Sykdom B2 – Episoder med akutt mild kontakteksem (fire episoder/år i 10 år) 4800 (median) 9582 (gj.snitt) Sykdom C – Kronisk alvorlig kontakteksem (resten av levetiden) 6000 (median) 16916 (gj.snitt) Gjennomsnittlig VAS-skår for egen helsetilstand var 75, mens for en helsetilstand med sykdom A og C var VAS-skår henholdsvis 62 og 45. Betalingsvillighet økte med kontakteksemets alvorlighetsgrad og varighet, men med avtagende marginal nytte. Det ble også observert da BV/episode med kontakteksem ble beregnet for sykdom A, B1 og B2. På individnivå var det imidlertid en stor andel, mellom 26 % og 44 %, som oppga samme eller lavere BV for å unngå en mer alvorlig grad av kontakteksem og som dermed viste manglende følsomhet for endringer i sykdomsscenariet. Mange respondenter oppga også ulogisk VAS-skår. Alder var signifikant høyere i blant de som oppga ulogisk betalingsvillighet og/eller VAS-skår, det var også indikasjoner på at utdanningsnivået var lavere i denne gruppen. Betalingsvilligheten økte gjennomgående signifikant med økende årlig personlig inntekt, og verdsettingen av sykdom A og C i form av VAS-skår hadde en signifikant negativ effekt på BV. Estimatene av BV ble sammenlignet med de verdioverførte EU-omfattende estimatene av BV. Gjennomsnittlig overføringsfeil var kun 9 %, og langt lavere enn det som vanligvis ses ved verdioverføring av betalingsvillighetsestimater. Det var imidlertid urovekkende at en så stor andel av utvalget oppga ulogiske svar, og spesielt for akutt kontakteksem av ulik alvorlighetsgrad. Det kan bety at forskjellen mellom de hypotetiske sykdomsscenariene ikke ble oppfattet av alle. Samtidig indikerte det lave antallet som oppga null betalingsvillighet eller svarte «Vet ikke» at undersøkelsen ble akseptert og forstått. Gjennomsnittlig BV (oppgitt som engangsbeløp) for å unngå kronisk alvorlig og livslang kontakteksem var overraskende lav, og utgjorde 3,9 % av gjennomsnittlig årlig brutto personlig inntekt. Dette kan tyde på at folk la inn en subjektiv sannsynlighet for å få denne kroniske sykdommen da de oppga sin BV, og dermed oppga en lavere BV enn det det er verdt for dem faktisk å unngå sykdommen. Det tyder videre på at nye betinget verdsettingsstudier av kroniske sykdommer bør prøve ut scenarier med gitte sannsynligheter (jfr. betinget verdsettingsundersøkelser av Verdien av Statistiske Liv (VSL)) slik at en kan få et sikrere anslag for det velferdstapet folk har når de har fått en kronisk sykdom. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) is a European Union (EU) regulation, and Norway has implemented REACH due to the membership in the European Economic Area (EEA). A socio-economic analysis has to be a part of the processes of authorisation and restriction, it weighs up the pros and cons of the action and shows if the gains offset the inconveniences. The European Chemical Agency (ECHA) wanted to establish representative EU-wide benefit estimate reference values, to be used by ECHA and other bodies when carrying out socioeconomic analyses as part of restriction and authorisation processes. These benefit estimates will facilitate and improve the quality of the socio-economic analysis. ECHA commissioned the survey to the Charles University in Prague and this thesis was done with their permission. The primary objective of this thesis was to estimate the willingness-to-pay (WTP) to avoid acute and chronic contact dermatitis. A non-economic valuation method, visual analogue scale (VAS), was additionally used to value a health state with illness A and C. Factors that could explain the variation in WTP and VAS-score were examined. Both WTP and VAS-score were tested to see if they showed internal sensitivity to scope, respondents who showed insensitivity to scope were examined to reveal possible deviant characteristics. This survey is the first one in Norway seeking to find people’s individual value of avoiding contact dermatitis. It might contribute to estimate the socio-economic benefits of reducing exposure to chemicals. The values estimated in Norway were compared with the representative EU-wide benefit estimates, and thereby provided useful knowledge about value transfer (benefit transfer) of WTPestimates to avoid acute and chronic contact dermatitis due to exposure to chemicals between countries in Europe. A Contingent Valuation Survey was conducted in a sample (n = 631) of the general population ≥ 18 years. Norstat was administrating the data collection, and the survey was carried out as an internet examination in their panel in the period April – June 2014. To identify and exclude respondents showing WTP lacking credibility, different strategies were carried out. Exclusion of respondents stating an implausibly large WTP reduced the mean WTP, but of course to a lesser degree the median WTP. Exclusion of respondents showing an illogical WTP had a more mixed influence on the mean and median WTP. WTP/person (lump sum) to avoid contact dermatitis are presented in the table below, and shows the estimates after exclusion of respondents stating a WTP ≥ 10 % of gross total yearly personal income (Table A - 1). Table A - 1. Estimated WTP/person (lump sum) to avoid contact dermatitis. Respondents showing WTP ≥ 10 % of gross yearly personal income are excluded. Illness Median Mean Illness A – Acute mild contact dermatitis (one episode of 14 days) 2400 4244 Illness B1 – Episodes of acute mild contact dermatitis (once/year over 10 years) 3000 7605 Illness B2 – Episodes of acute mild contact dermatitis (four times/year over 10 years) 4800 9582 Illness C – Chronic contact dermatitis (lifelong) 6000 16916 Mean corrected assessment of their current health state (VAS-score) was 75, while a health state with illness A and C respectively was 62 and 45. The WTP increased with the severity of the dermatitis, and showed decreasing marginal benefit. Which also was observed for WTP/episode of dermatitis calculated for illness A, B1 and B2. On the individual level, a great proportion of the sample was showing insensitivity to changes in the four contingent situations, between 26 % and 44 % stated same or less WTP to avoid a more severe contact dermatitis. A relatively large proportion also stated illogical VAS-score. Age was significantly higher in the proportion of the sample stating illogical WTP and VAS-score. It was also indicative of a lower level of education in this group. The WTP increased significantly with increasing personal income, and the assessment of illness A and C (VAS-score) had a significant negative effect on the WTP. The estimates of the WTP were compared with the values reported in the EU-survey. Mean transfer error was 9 % and considerably lower than what is typically seen in value transfer. It was worrisome that a substantial proportion of the sample stated logical inconsistencies, this is especially worrying for acute dermatitis of different severity. This might indicate that not all the respondents perceived the differences in the hypothetical scenarios. At the same time the low number stating zero WTP and “Don’t know” indicated that the survey was accepted and understood. Mean WTP (lump sum) to avoid chronic severe lifelong dermatitis was surprisingly and unreasonably small and posed 3.9 % of mean gross yearly personal income. This might indicate that people included a subjective probability (probability of provision bias) when stating their WTP, the probability of them getting the disease. If the respondents find it unlikely getting the disease they might state a lower WTP than it actually is worth avoiding the disease. It suggests that future Contingent Valuation Surveys in chronic diseases should investigate scenarios including probabilities (Ref. Contingent Valuation Surveys of the Value of Statistical Life (VSL)), this might give a more robust estimate of the welfare loss people have from chronic diseases.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectfolkehelsevitenskapnb_NO
dc.subjectbetalingsvillighetnb_NO
dc.subjectbetinget verdsettingnb_NO
dc.subjectkontakteksemnb_NO
dc.subjectakuttnb_NO
dc.subjectkronisknb_NO
dc.subjectvisuell analog skalanb_NO
dc.subjectfarlige kjemikaliernb_NO
dc.subjectREACHnb_NO
dc.titleØkonomisk verdsetting av helseeffekter fra kjemikalier : en betinget verdsettingsstudie av velferdstapet ved akutt og kronisk kontakteksemnb_NO
dc.title.alternativeEconomic Valuation of Health Effects from Chemicals - A Contingent Valuation Study of Acute and Chronic Contact Dermatitisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Preventive medicine: 804nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber141nb_NO
dc.description.localcodeM-ECONnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge