Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelland, Hege
dc.date.accessioned2015-07-09T08:10:41Z
dc.date.available2015-07-09T08:10:41Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/292932
dc.description.abstractI dag er det en økende grad av kunder og markeder som stadig krever større vareutvalg, bredere valgmuligheter, tilpassede produkter og kortere ledetider. Dette gir store utfordringer for aktørene, spesielt når det gjelder å tilpasse tilbud til etterspørselen før faktisk etterspørselen er kjent. Denne utfordringen blir håndtert på flere ulike måter, der postponement er en særlig utbredt metode. Ordet postponement betyr utsettelse, og strategien handler om å vente med differensiering og/eller transport av et produkt til endelig kundeordre er kjent. Ved å implementere postponement i deler eller alle aktivitetene i en bedrift vil bedriften kunne oppnå økt fleksibilitet, redusert etterspørselsusikkerhet og lavere lagerkostnader. Med utgangspunkt i teori om forsyningskjeden og postponement har jeg sett på forutsetninger og omstillinger som bør være på plass for implementering av strategien. Analysen er basert på den norske industribedriften Jøtul, som har hovedbasen på Kråkerøy i Fredrikstad. Jøtul opplever store usikkerheter i etterspørselen som følge av sesongvariasjoner, dette medfører at selskapet sitter med store ferdigvarelager og derav store lagerkostnader. Samtidig sliter Jøtul med høye produksjonskostnader som følge av at de har hovedproduksjonen i høykostlandet Norge. Hovedfunnene i analysen min er at forutsetningene når det gjelder markedsfaktorene er på plass for at Jøtul skal kunne implementere produksjonspostponement i fremtiden, samtidig som de allerede i en viss grad har tatt i bruk logistikk postponement. Når det kommer til prosess- og produktfaktorene har Jøtul per dags dato få av forutsetningene som må til for implementering av produksjonspostponement. For å implementere denne strategien må de derfor omstille deres prosesser til å omfatte modulisering, prosess- og komponentstandardisering. De ulike typene av postponement er likevel ikke like aktuell for alle av produkttypene til Jøtul på grunn av den ujevne fordelingen av etterspørselen. Siden de moderne ovnene har størst etterspørselsusikkerhet vil det være mest hensiktsmessig for Jøtul å implementere produksjonspostponement på disse produkttypene.nb_NO
dc.description.abstractToday, increasing level of customers- and market requirements leads to wider product ranges, customized products and shorter lead-time. This poses great challenges for the stakeholders, especially when it comes to adjusting supply to demand before actual demand is known. This challenge is being handled in several ways, where postponement is a particularly widespread method. The postponement strategy is about delaying differentiation and/or transportation of products to the final customer orders are known. By implementing postponement in parts or in all activities in a company, the company will be able to benefit from increased flexibility, reduced demand uncertainty and lower inventory costs. Based on the theory of supply chain management and postponement, I have looked at assumptions and adjustments required to implement postponement strategies. The analysis is based on the Norwegian industrial company Jøtul, whose main operations is at Kråkerøy in Fredrikstad. Jøtul experiencing high demand uncertainty due to seasonal fluctuations. This implies that the company is required to hold a high level of finished goods and hence has large inventory costs. At the same time, Jøtul faces high production costs as a result of having their primary operations in the high-cost country Norway. The main findings of my analysis is that the in terms of market conditions, Jøtul should benefit from implementing the manufacturing postponement in the future. Today, Jøtul has, to some extent implemented logistics postponement. Regarding process- and productfactors, Jøtul has few fitting properties needed to implement manufacturing postponement. In order to implement the manufacturing postponement, Jøtul must modify its processes to include modulation, process- and component standardization. Due to the uneven demand among the different wood stoves, I found that the different postponement strategies only fit some of the different product types. Because the modern wood stoves have the highest demand uncertainty, I found that Jøtul would benefit from implementing manufacturing postponement on these products.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectPostponementnb_NO
dc.titlePostponement : en studie om muligheter og hindringer for implementering i industribedriften Jøtulnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge