Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKravdal, Liv Ingrid
dc.date.accessioned2015-07-03T10:24:15Z
dc.date.available2015-07-03T10:24:15Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286440
dc.description.abstractMange orkidéer er i tilbakegang i Europa og resten av verden. Honningblom (Herminium monorchis), en flerårig orkidé med eurasisk utbredelse, er blant disse. I Norge finnes den i dag kun på Asmaløy i Hvaler kommune, en kystkommune sør-øst i landet. Arten finnes her hovedsakelig på tre lokaliteter: Skipstadsand, Teneskjær og Skjellvik. Man antar at honningblommens tilbakegang i Norge først og fremst skyldes forandringer i landbruket, for eksempel økt bruk av gjødsel og endringer i beitemønster. Fordi arten er svært konkurransesvak, er den utsatt for gjengroing. Flere studier har kommet fram til at klipping av vegetasjonen og beiting kan være gunstig på lokaliteter med sjeldne orkidéer tilpasset kulturlandskap. Tradisjonelt er det kyr som har beitet på honningblom-lokalitetene på Asmaløy. Målet med studien var å bidra til kunnskapen om honningblommens trivsel gjennom å svare på tre spørsmål. Det ene er hvorvidt visse miljøfaktorer øker sannsynligheten for etablering av honningblomindivider. Det andre spørsmålet er om det er forskjeller i egenskapene til individene (biomasse, fertilitet, høyde, lengde på blomsterstand og antall blomster) mellom de tre lokalitetene, om disse forskjellene kan forklares ved at miljøet i lokalitetene er forskjellig, og hvordan miljøet påvirker egenskapene ved individene. Som et tillegg til dette undersøkes det om virkningen av miljøvariablene varierer mellom de tre lokalitetene. Det tredje og liknende spørsmålet er om det kan være en effekt av beiting på individenes egenskaper. På de tre lokalitetene ble det til sammen lagt ut 80 permanente prøveruter. 40 av dem inneholdt individer av honningblom, mens 40 av dem var kontrollruter der det ikke var honningblom. I alle prøveruter ble det gjort vegetasjonsanalyser, i tillegg til at jordfuktigheten ble målt og antall arter i ruten ble telt. For hvert individ ble antall blader, bredde og lengde på største blad, høyde, lengde på blomsterstand og antall blomster registrert, og biomasse ble beregnet. Lineære og logistiske flernivåmodeller ble estimert på grunnlag av dette materialet. Det ser ut til at en lavere jordfuktighet og flere arter henger positivt sammen med eller fremmer tilstedeværelsen av honningblom på Asmaløy. Det er uvisst hva som virker inn på individenes biomasse, og hva som dermed kan forklare forskjellene i biomasse mellom de tre studerte lokalitetene. Dette kan i fremtiden undersøkes nærmere ved blant annet å inkludere flere miljøvariable i målingene. Videre ser det ut til at forskjeller i biomasse og strø forklarer forskjellene i fertilitet mellom lokalitetene, og at spesielt biomassen er viktig. Biomassen har dessuten en positiv effekt på høyden, mens dekningen av graminider har en negativ effekt. Til sammen forklarer forskjeller i disse to miljøfaktorene mesteparten av forskjellen i høyde mellom individene på de tre lokalitetene. Det ser for øvrig ut til at biomassen har betydning for lengden på blomsterstanden og antall blomster, og det er en negativ sammenheng mellom mose og antall blomster. Betydningen av noen av miljøvariablene varierer mellom lokaliteter, men det er ingen åpenbart gode forklaringer på denne variasjonen. Beiting bidrar helt klart til å gjøre honningblommens biomasse større, muligens på grunn av bedre lystilgang. I tillegg til dette ser det ut til at beiting har betydning for fertiliteten, men årsaken til dette er ikke like åpenbar. Heller ikke variasjonen mellom områder med og uten beiting når det gjelder noen av miljøvariablenes betydning, er enkel å forstå. Summary Many orchids are in decline in Europe and in the rest of the world. Herminium monorchis, a perennial orchid existing in Europe and Asia, is among these. In Norway, it can be found only three places on the island Asmaløy in Hvaler: Skipstadsand, Teneskjær and Skjellvik. It is believed that the decline of H. monorchis in Norway is primarily due to changes in agriculture, such as increased use of fertilizers and changes in grazing patterns. Because the species is a weak competitor, it is prone to overgrowth. Several studies have concluded that mowing and grazing can be beneficial in locations with rare orchids adapted to cultural landscape. Traditionally, cows have been grazing on localities with H. monorchis on Asmaløy. The aim of the study was to contribute to the knowledge about the establishing and growth of H. monorchis by answering three questions. One is whether certain environmental factors increase the chance that individuals of H. monorchis are established. The second question is whether there are differences in the characteristics of the individuals (biomass, fertility, height, length of inflorescence and number of flowers) between the three sites, whether these differences can be explained by differences in the environment, and how the environment influences the characteristics of the individuals. Additionally, it is examined whether the impact of environmental variables varies between the three sites. The third and similar question is whether there is an effect of grazing on the individuals' characteristics. At the three sites, a total of 80 plots were permanently marked. 40 of them contained individuals of H. monorchis, while 40 of them were control plots without individuals. In each plot, vegetation analyses were performed, the soil humidity was measured, and the number of species was counted. For each individual, the number of leaves, the width and length of the largest leaf, the height, the length of the inflorescence and the number of flowers were registered, and the biomass was calculated. Linear and logistic multilevel models were estimated on the basis of this material. It seems that lower soil humidity and a higher number of species correlate with or promotes the presence of H. monorchis on Asmaløy. None of the considered environmental variables was associated with the individuals’ biomass, which also means that reasons for the differences in biomass between the three sites were not identified. This issue may be examined further in the future by including additional environmental variables in the analysis. It also appears that differences in biomass and litter are responsible for the differences in fertility between the sites, and that especially biomass is an important explanatory factor. Biomass also has a positive effect on height, while coverage of graminoids has a negative effect. The differences in these two environmental factors together explain most of the difference in height between individuals in the three sites. Furthermore, the biomass seems to affect, or at least be linked to, the length of the 6 inflorescence and the number of flowers, and there is a negative correlation between the cover of moss and the number of flowers. The importance of some of the environmental variables varies between sites, but there are no obvious explanations for this variation. Grazing contributes to increasing the biomass of the H. monorchis’, possibly because of higher light availability. In addition to this, it appears that grazing is important for fertility, but the reasons for this are not as obvious. There are some differences in the importance of environmental variables between areas with and without grazing. These are not easy to understand either.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Science, Ås
dc.subjecthonningblomnb_NO
dc.subjectHvalernb_NO
dc.titleEn analyse av forhold som påvirker etablering av og egenskaper ved honningblom (Herminium monorchis) på Hvalernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Plant geography: 496nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel