Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaneborg, Mads Alexander
dc.date.accessioned2015-05-13T12:05:54Z
dc.date.available2015-05-13T12:05:54Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-05-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283593
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har hatt som formål å modellere nedbrytningen av et utvalg sprøytemidler som ble testet på to norske forsøksfelt, i Stjørdal og Klepp med ulike klimatiske forhold og jordsmonn. For begge forsøksfelt ble det foretatt uttak av jordprøver over en periode på ett år fra sprøytingen, i tidsrommet fra mai 2012 til juni 2013. Jordprøvene ble analysert ved bruk av LC-MS/MS etter prøveopparbeiding med væskeekstraksjon. Intern standard metode ble benyttet til kvantifisering av hvert pesticid. Konsentrasjonen av pesticid i jordsmonnet for hver uttaksdato ble beregnet, og benyttet til å lage en dataserie over nedbrytningen i tidsperioden. Matematisk modellering av nedbrytningskinetikk med software-verktøy ble utført. Ved denne modelleringen ble dataserien for hvert pesticid testet fire ulike kinetiske modeller (SFO, FOMC, DFOP, HS). En foretrukket kinetisk modell ble valgt for hvert pesticid ut fra statistiske beregninger for overensstemmelse med den opprinnelige dataserien. Verdier for DT50 og DT90 ble beregnet ut fra de valgte kinetiske modeller for hvert pesticid. Det ble ikke funnet noen klar sammenheng mellom det vesentlig høyere innhold av totalt organisk karbon (TOC) i jordsmonnet på Klepp og raskere nedbrytning av pesticider. Et høyere nivå av TOC kan medføre raskere mikrobiell nedbrytning av pesticider. For fenpropimorf og propikonazol var DT50–verdiene vesentlig lavere i Klepp enn i Stjørdal. For trifloksystrobin var DT50 mye lavere i Stjørdal enn i Klepp. For de øvrige pesticidene var forskjellen i DT50 liten. De kinetiske verdiene DT50 og DT90 ble sammenlignet med foreløpige data fra et tilsvarende nedbrytningsforsøk gjennomført på forsøksfeltene Stjørdal og Klepp i perioden 2011-2012, og med et intervall av verdier hentet fra Pesticide Properties DataBase (PPDB). For alle pesticider unntatt boskalid var verdiene for DT50 funnet i denne masteroppgaven innenfor intervallet av verdier hentet fra PPDB eller i nærheten av dette intervallet. Resultatene av analysene tyder på at nøyaktigheten av videre feltforsøk kan forbedres ved å ta flere jordprøver ved hver uttaksdato.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectPesticidernb_NO
dc.subjectNedbrytningskinetikknb_NO
dc.subjectLC-MS/MSnb_NO
dc.subjectPlantevernmiddelnb_NO
dc.subjectDT50nb_NO
dc.titleNedbrytning av utvalgte plantevernmidler i norsk jordsmonnnb_NO
dc.title.alternativeDegradation of Selected Pesticides in Norwegian Soilnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.description.localcodeM-KJEMInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge