Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlfnes, Frode
dc.contributor.authorKneppen, Remi
dc.contributor.authorChristoffersen, Andreas
dc.date.accessioned2021-10-19T10:35:25Z
dc.date.available2021-10-19T10:35:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823845
dc.description.abstractVi har i denne oppgaven sett på hvordan PSD2 har påvirket den norske bank- og finansnæringen. Det var mye snakk om at det skulle revolusjonere disse næringene ved at det kom nye aktører på banen som skulle konkurrere mot de eksisterende aktørene. Det ble blant annet pekt på at PSD2 skulle føre til mer innovasjon, økt konkurranse og bedre sikkerhet. Nå, nesten to år senere, har vi sett på om effekten har vært slik European Banking Authority ønsket. For å besvare oppgaven har vi valgt noen teoretiske rammeverk. Innovasjon, digitale forretningsmodeller og digital transformasjon mener vi er et godt grunnlag for en slik type oppgave. Vi vil i tillegg se på hvordan Finanstilsynet har håndtert implementeringen for å også få en praktisk tilnærming til temaet. Siden dette er et tema uten noen fasitsvar, så valgte vi å gå for semistrukturerte dybdeintervju der vi underbygger svarene med funn i sekundærdata. På denne måten får vi utdypende svar fra sentrale personer som jobber direkte med temaet. Totalt ble det intervjuet tre FinTechbedrifter med konsesjon, en produkteier for mobilbank i en større norsk bank og en bransjeekspert. Intervjuene ble kategorisert og sammenlignet med hverandre, samt underbygget med relevante forsknings- og avisartikler.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, we have tried to see how PSD2 has affected the Norwegian banking and finance industry. There was a lot of talk about revolutionizing these industries by introducing new players to compete with the existing players. Among other things, it was pointed out that PSD2 should lead to more innovation, increased competition, and better security. Now, almost 2 years later, we will see if as much has happened as the European Banking Authority wished it did. For the task not to be too broad, there are some theoretical areas we have chosen to focus on. By looking at innovation, business models and digital transformation, we believe it will be a good foundation for this task. We will also look at how Norwegian Finance Authority has handled the implementation to also get a practical approach to the topic. Since this is a topic which required in-depth answers, we chose to go for semi-structured interviews where we substantiate the answers with findings in secondary data. With this approach, we get in-depth answers from people who work directly with the industry. In total we interviewed three FinTech companies with the license, one product owner for mobile banking in a big Norwegian bank and one industry expert. We categorised and compared the results from the interviews then substantiated with relevant research and newspaper articles.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleDet finansielle forretningslandskapet i kjølvannet av PSD2en_US
dc.title.alternativeThe financial business landscape in the wake of PSD2en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal