Show simple item record

dc.contributor.advisorLieblein, Geir
dc.contributor.authorFrøyen, Synneve Øien
dc.date.accessioned2021-10-14T13:14:31Z
dc.date.available2021-10-14T13:14:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2823096
dc.description.abstractSummer mountain farming (‘seterdrift’) in Norway is a transhumance practice in great decline. Being an extensive farming practice it relies on out-field resources in mountain areas and landscape areas and has been practiced for centuries. ‘Seterdrift’ creates values on many levels, such as continuing traditions and knowledge, and caring for an open and living cultural landscape, high in biodiversity. This study has investigated and identified attendance factors among ‘seter’ farmers. Seven main factors were identified: 1. The ‘seter’ is important for the farming system by contributing with important resources and animal welfare; 2. Farmers work as stewards for the landscape and traditions; 3. Farmers create societal values through dissemination of agriculture, food production, culture and traditions on the ‘seter’; 4. The ‘seter’ is its own lifestyle that creates work that for farmers feel meaningful and creates work pride; 5. On the ‘seter’ a distinctive closeness to nature and livestock is experienced; 6. Recreation and well-being is experienced on the ‘seter’ , in nature and in the work; 7. The attachment to the ‘seter’ as a place is strong and emotional, created through good experiences and childhood memories. What was found is that farmers have a strong attachment to their ‘seter’, as a place and as a farming practice. The ‘seter’ creates an environment where farmers thrive and feel motivated, and much is connected to all good experiences and closer relationships with the livestock, nature and people.en_US
dc.description.abstractDet dei siste fem ti-åra har ein sett sterk nedgang i seterdrifta i Noreg. Ei drift som er sterkt avhengig av utmarksressursar i forskjellige fjell-og landskapsområder. Seterdrifta skapar verdiar på forskjellige plan, frå bere vidare tradisjonar og kunnskap til å bevare eit opent kulturlandskap med eit levande biomangfald. Denne studia har undersøkt og identifisert nærleiksfaktorar hjå seterbrukarar. Sju hovudfaktorar har vorte identifisert: 1. Setra er viktig for gardssystemet ved å vere eit ressurs-og driftsgrunnlag og ein skapar av dyrevelferd; 2. Gjennom seterdrifta verkar bønder som forvaltarar av landskapet og tradisjonar; 3. Bønder skapar samfunnsverdi gjennom formidling av jordbruk, matproduksjon, kultur og tradisjonar på setra; 4. Setra er ein eigen livsstil og genererer arbeid som for bønder kjennest meiningsfullt og skapar yrkesstoltheit; 5. På setra opplevast ein særskild nærleik til naturen og husdyr; 6. Ei oppleving av rekreasjon og trivsel skjer på setra, i både natur og arbeid; 7. Tilknytinga til setra som stad er sterk og kjensleladd, denne vert skapt gjennom gode opplevingar, barndomsminner. Ein har funne at bønder har ei sterk tilknyting til setra si, båe som stad og som ei driftsform. Setra skaper eit godt miljø for bøndene, der mykje er tilknytt høg trivsel og gode opplevingar med husdyr, naturen og menneske.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSummer Mountain Farming in Norway: Attendance Factors Among 'Seter' farmersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US
dc.description.localcodeM-AEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal