Show simple item record

dc.contributor.advisorAune, Stig Aleksander
dc.contributor.authorHelgesen, Joakim Gjellebæk
dc.contributor.authorSawhney, Karan
dc.date.accessioned2021-10-11T12:28:57Z
dc.date.available2021-10-11T12:28:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789050
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvilke utfordringer som kan oppstå knyttet til økonomi- og informasjonssystemene i organisasjonen i etterkant av M&A. Dette er relevant i en verden som stadig blir mer digitalisert, og M&A har blitt en vekstform flere og flere organisasjoner har fått opp øynene for. Denne oppgaven kan være et bidrag i forståelsen av hvilke utfordringer som oppstår, hvordan disse kan løses og hvilke kostnader som oppstår i prosessen. Problemstillingen vi forsøker å belyse i denne oppgaven er: “Hvilke utfordringer er det ved økonomi- og informasjonssystemene i etterkant av oppkjøp og fusjoner i en IT-konsulentvirksomhet?”. Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av IT-konsulentselskapet Sopra Steria. Vi går gjennom to relevante eksempler som selskapet har vært gjennom, en fusjon og et oppkjøp, for å forsøke å finne svar på problemstillingen. Vi har gjennomført intervjuer med to ledere, en prosjektleder og en finansmedarbeider som har gitt oss innsikt i hvilke utfordringer Sopra Steria har opplevd. Vi har funnet at det er utfordringer knyttet til omplassering av medarbeidere, opplæring og kultur i forbindelse med M&A. Når det gjelder utfordringer knyttet til systemene så har vi funnet at systemopplæring, systemintegrasjon, KPI’er, rapporter og rapportformater er særlig utfordrende. Vi har sett at disse systemutfordringene har sine røtter i de vanlige M&A-utfordringene som vi har pekt på. Løsningene på disse problemene er å ha ett felles system på tvers av enhetene. På den måten kan man eliminere mange av utfordringene som oppstår og man skaper en mer samlet organisasjon som har de samme problemene og lever i den samme hverdagen. Videre har vi funnet at det er en del kostnader knyttet til gjennomføringen av en systemutskiftning, både direkte og indirekte kostnader. I eksempelet vi legger fram har vi funnet at et slikt prosjekt vil koste 6 390 000 kr, hvorav 4 250 000 kr er direkte kostnader og 2 140 000 kr er indirekte kostnader.en_US
dc.description.abstractThis master's thesis discuss the challenges related to an organizations information- and financial systems after M&A-processes. This topic is relevant in a world that is becoming more and more digitalized, and M&A has become a form of growth that more and more organizations want to use. This paper will contribute to the understanding of the challenges, how these can be solved and the costs of a system change. The thesis question we are trying to answer is: "What are the challenges with financial- and information systems after M&A in an IT consulting company?". This thesis is a qualitative case study of the IT consulting company Sopra Steria. We use two relevant examples throughout the paper the company has been through, a merger and an acquisition, to try to find answers to the problem. We have conducted interviews with two managers, a project manager and a finance employee who have given us insight into the challenges Sopra Steria has experienced. We have found that there are challenges associated with relocation of employees, training and culture in connection with M&A. When it comes to challenges related to the systems, we have found that system training, system integration, KPIs, reports and report formats are particularly challenging. We have seen that these system challenges have their roots in the common M&A challenges that we have found. The solution to these problems are to have the same system across the different units. In this way, we can eliminate many of the challenges that arise and we create a more unified organization that has the same problems and has a similar view of the organization as ourselves. Furthermore, we have found that there are a number of costs associated with the implementation of a new system, both direct and indirect costs. In the example we present, we have found that such a project will cost NOK 6 390 000, of which NOK 4 250 000 are direct costs and NOK 2 140 000 are indirect costs.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUtfordringer ved økonomi- og informasjonssystemer i fusjoner og oppkjøpen_US
dc.title.alternativeSystem challenges in M&Aen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal