Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWorren, Nicolay Andre Melsæter
dc.contributor.authorKasumovic, Arijana
dc.contributor.authorKongevold, Hedda Helgetveit
dc.date.accessioned2021-10-05T08:08:01Z
dc.date.available2021-10-05T08:08:01Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787609
dc.description.abstractUtbruddet av koronaviruset og spredningen av Covid-19 har førte til radikale endringer knyttet til hvordan mennesker arbeider og samhandler. Pandemien har satt mange aktører i en sårbar posisjon. For oppstartsselskaper, som er de mest sårbare aktørene til enhver tid, har pandemien vært en ekstra stor påkjenning. I denne oppgaven studerer vi hvordan oppstartsselskaper ble ledet under Covid-19-pandemien, sammenlignet med før pandemien. Dette spesielt med hensyn til organisering av oppgaver, beslutningsmyndighet og kommunikasjon internt i selskapet. Studien kombinerer kvalitativ og kvantitativ metode. Dybdeintervjuene gav en førstehånds redegjørelse av utfordringene oppstartsselskaper møtte internt under pandemien. Deretter ble kvantitativ metode benyttet for å besvare forskningsspørsmålene vi utarbeidet med utgangspunkt i resultatene fra den kvalitative delen. Spørreundersøkelsen i den kvantitative delen ble utformet i to ulike eksemplarer: Ett til ledelsen i oppstartsselskapet og ett til de ansatte. Resultatene i undersøkelsen tar derfor i betraktning både lederens og ansattes synspunkter. Resultatene av oppgavens forskning viser at ledere i oppstartsselskaper opplevde usikkerhet knyttet til organisering av arbeidsoppgavene til de ansatte. Undersøkelsen viser at ansatte foretrakk nokså klare ramme for hvordan de skulle gjennomføre arbeidsoppgavene sine, mens de foretrakk mindre klare rammer for deres arbeidstid. Resultatene viser videre at lederne og ansatte var enige om at inkludering av ansatte i strategiske beslutningsprosesser i en krisetid har en positiv sammenheng med effektiviteten til teamet. Ansatte opplevde derimot ikke å bli inkludert oftere under pandemien, sammenliknet med før. Resultatene av oppgavens forskning indikerer også usikkerhet blant lederne knyttet til kommunikasjonsfrekvens og valg av kommunikasjonskanal under pandemien. Lederne uttrykte bekymring for lavere kommunikasjonsfrekvens og bruken av digitale kommunikasjonskanaler under pandemien. Derimot viser undersøkelsen at ansatte ønsket mer digital kommunikasjon fremover og at de opplevde sine kollegaer som mer motiverte under pandemien, sammenliknet med før.en_US
dc.description.abstractThe discovery of the coronavirus and the spread of Covid-19 have led to radical changes in the way people work and interact with each other. The pandemic has put many actors in a vulnerable position. For startup companies that are usually the most vulnerable actors, the pandemic has been an extra burden. The main goal of this paper is to answer how leaders managed their startup companies during the Covid-19-pandemic. The focus in this thesis is to compare how leaders organized tasks within the business, their decision-making process and their internal communication before and during the pandemic.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLedelse av oppstartsselskaper under Covid-19-pandemienen_US
dc.title.alternativeManagement of startups during the Covid-19 pandemicen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal