Show simple item record

dc.contributor.advisorSolfjeld, Ingjerd
dc.contributor.advisorGeelmuyden, Anne Katrine
dc.contributor.authorSlinde, Ingeborg Njøs
dc.contributor.authorValheim, Solveig Schjetne
dc.coverage.spatialNorway, Osloen_US
dc.date.accessioned2021-10-04T13:44:17Z
dc.date.available2021-10-04T13:44:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787535
dc.description.abstractTrær spiller en viktig rolle i bymiljøer. Med dagens fokus på grønnere og mer klimatilpassede byer, er det et uttalt mål i mange byer å plante flere trær. Denne oppgaven tar for seg betydningen av valg av treslag i bymiljøer og sammenstiller et kunnskapsgrunnlag basert på litteratur om hvordan naturmangfold og estetisk variasjon påvirkes av økt diversitet. Problemstillingen for oppgaven er todelt og stiller spørsmålene: 1. Hvilke momenter må landskapsarkitekten ta stilling til ved valg av treslag for bymiljøer? 2. Hvordan kan disse momentene få virkning i Sofienbergparken for å øke diversiteten i trebestanden? Målet med oppgaven er å utforske viktigheten av diversitet i valg av treslag og inspirere til å bruke et større utvalg av treslag i bymiljøene. Et rikere planteutvalg vil kunne øke opplevelsesverdien, samtidig som det åpner for flere arter å velge mellom når riktig tre til riktig sted skal velges. På bakgrunn av funn i teorien er det utarbeidet en sammensetning av momenter som landskapsarkitekten må ta stilling til ved valg av treslag i bymiljøer. Sammensetningen dreier seg om momenter som må vurderes ved valg av treslag for urbane miljøer, og er lagt til grunn ved valg av treslag i prosjekteringen av Sofienbergparken. Analyser og registreringer i Sofienbergparken avdekket et stort behov for oppgradering. Parken fremstår som fragmentert og dårlig vedlikeholdt, samtidig som den mangler helhet. Parkens vegetasjon er preget av gamle trær med liten diversitet i både treslag, estetisk uttrykk og alder på trærne. Trebestanden har behov for fornyelse for å unngå at store deler av bestanden utgår på samme tid. Prosjekteringsdelen i oppgaven demonstrerer hvordan Sofienbergparken kan utformes med hovedvekt på å skape en helhetlig park med stor diversitet i treslag. Eksisterende kvaliteter og funksjoner er videreført og oppgradert, mens oppgraderinger av gangveier og stinettet skal knytte parken bedre sammen. I tillegg anlegges nye møteplasser i parken. For å sikre diversitet i trebestanden over tid er det også utarbeidet en plan for treplanting i et femtiårsperspektiv, som skal tre i kraft etterhvert som eksisterende trær i parken må fjernes. Planforslaget for Sofienbergparken sammenstiller en detaljert plan for utviklingen av trebestanden i parken over tid.en_US
dc.description.abstractTrees play an important role in urban environments. With today’s focus on greener and more climate-adapted cities, it is a stated goal in many cities to plant more trees. This thesis addresses the significance of choosing the right tree species for urban environments and compiles knowledge based on literature on how biodiversity and aesthetic variation are affected by increased tree diversity. The research question for this thesis is twofold and asks: 1. Which aspects must the landscape architect evaluate when choosing tree species for urban environments? 2. How can these factors have effect in Sofienbergparken to increase the diversity of the tree population? The aim of the thesis is to explore the importance of urban tree diversity and inspire use of a larger variety of tree species for urban environments. A richer plant selection can increase the experience value, as well as opening up for more species to choose from when selecting a suitable tree for the right spot. On the basis of our findings, a composition of aspects has been created that summarizes what landscape architects must evaluate when choosing tree species for urban environments. These aspects are used as a basis when choosing tree species in the design of Sofienbergparken. Analyses and registrations in Sofienbergparken revealed a great need for upgrading the park. The park appears fragmented and poorly maintained, while it lacks clear connections. Today the park’s vegetation is characterized by old trees with little diversity, both in tree species, age and aesthetic expression. The tree population needs renewal to prevent large parts of the population from dying or being removed at the same time. Our design demonstrates how Sofienbergparken can be designed with the main emphasis on creating a holistic park with great tree diversity. Existing qualities and functions have been improved and upgrades to walkways and the path network will better connect the park as a whole. In addition, new meeting places are established. To ensure diversity in the tree population over time, a plan for tree planting in a fifty-year perspective has been created. This plan will come into effect as existing trees in the park are removed. The final proposal for Sofienbergparken compiles a detailed plan for the development of the tree population in the park over time.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSofienbergparkenen_US
dc.subjectPublic parksen_US
dc.subjectGrünerløkkaen_US
dc.titleByens trær : utforming av urbane parkområder med fokus på økt diversitet i valg av treslag : prosjektområde: Sofienbergparken i Osloen_US
dc.title.alternativeUrban tree diversity : urban park design for increased tree diversityen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal