Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElahi, Mehwish Kiran
dc.date.accessioned2015-03-04T08:49:56Z
dc.date.available2015-03-04T08:49:56Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2015-03-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278352
dc.description.abstractCasestudien undersøker følgende problemstillinger: - Hvordan påvirker en endringsprosess ansattes motivasjon? - Hvordan viser de ansatte sin motstand mot endring? Studien analyserer en endringsprosess i en av Hafslunds avdelinger som nedlegges der ansatte blir fordelt i andre avdelingene. Oppgaven studerer endringsprosessens kortsiktige effekter på de ansattes motivasjon og hvordan de viser motstand, samt hvordan ledelsen styrer endringsprosessen for å motvirke demotivasjon og motstand. Det ble gjennomført dybdeintervjuer og observasjon av de ansatte i denne avdelingen og ledelsen som styrer endringen. Temaene som studeres er svært objektive og sensitive, der informantene har vært anonyme. Studien legger til rette for at informantene både skal avklare årsak-virknings effekter og svare på om de har opplevd endringer i deres egen motivasjon i hverdagen, og på hvilken måte de viser motstand mot endring. Studien viser at det er samme elementer som fremmer Hafslunds ansattes motivasjon og ved mangel fører til motstand. Hovedfunnene i denne studien er at endringen på kort sikt har gitt noe negative effekter på motivasjon og motstand hos Hafslunds ansatte. Dette skylder ledelsens mangel på ansattes involvering og lite informasjon. Dette har ført til at ansatte viser usikkerhet rundt endringen. God informasjon fra ledelsen og kontinuerlig samarbeid med ansatte kunne ha hjulpet til å opprettholde motivasjon hos ansatte på kort sikt, og bearbeide motstand fra ansatte. Ledelsen kan bruke funnene fra studien til å forbedre endringsprosesser på lang sikt. Abstract: Case study examines the following research question: - How does a process of change affect employee’s motivation? - How does the employees show resistance to change? The study focuses on changes in one of Hafslund´s departments, which is shutting down, where employees are distributed in other departments. The study shows short-term effects on employee motivation and how they show resistance, and how management deals with this change to prevent these effects in employees. It was conducted in-depth interviews and observation of the employees in this department and management that drives the change. The topics studied are very objective and sensitive, where informants have been anonymous. The study paves the way for that informants will both clarify cause-effect and answer whether they have experienced changes in their own motivation in everyday life, and in what way they show resistance to change. The study shows that the same elements that promote motivation in Hafslunds employees, when absent leads to resistance. The main findings of this study are that the change has given some negative impact on Hafslund´s employee’s motivation and resistance. This is because of management's lack of involvement with the employees and provision of less information. This has lead to employees showing uncertainty about the change. Better information and continuous cooperation with employees could have helped to maintain motivation among employees and prevent resistance as well. Management can use the findings from this study to improve change processes in the long term.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectmotstandnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectkotternb_NO
dc.subjectforce fieldnb_NO
dc.subjectendringnb_NO
dc.subjectendringsprosessnb_NO
dc.subjectShawnb_NO
dc.subjectMaslownb_NO
dc.titleMotivasjon og motstand : en casestudie av en endringsprosessnb_NO
dc.title.alternativeMotivation and resistance: A case study of a change processnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel