Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstergaard, Edvin
dc.contributor.advisorGodager, Linda Helèn
dc.contributor.advisorAbrahamsen, Iren Øvre
dc.contributor.authorJozwicka, Klaudia Natalia
dc.date.accessioned2021-05-07T11:18:50Z
dc.date.available2021-05-07T11:18:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2754147
dc.description.abstractMed den økende digitaliseringen i samfunnet og i skolen der simulering og visualisering er begreper nevnt i læreplanen i kjemi, kan det være hensiktsmessig at lærere innfører bruk av visualiseringsverktøy i kjemiundervisningen for at elevene skal nå kompetansemålene. Elevene trenger å trene på bruk av visualiseringsverktøy for å styrke læringsutbyttet og utvikle visualiseringsevner slik at de er i stand til å skape mentale modeller av kjemien på mikronivået. I denne studien undersøkes elevenes og lærernes erfaringer med bruk av visualiseringsverktøy i kjemiundervisning. Forskningsspørsmålet i denne studien er: Hvilke faktorer ved bruk av visualiseringsverktøy som simuleringer og animasjoner kan påvirke elevenes læring av grunnleggende prinsipper i kjemi, og hvordan kan lærere tilrettelegge for dette? For å besvare forskningsspørsmålet har det blitt gjennomført en kvalitativ casestudie. Dataene ble samlet inn ved spørreskjema utfylt av kjemielever fra andre klasse på studiespesialisering ved en norsk videregående skole, og ved intervjuer med tre lærere som underviser eller har undervist i kjemi 1 ved samme skole. Det ble gjennomført to separate undervisningsopplegg. I det første opplegget jobbet elevene med simuleringsverktøy på egenhånd og i det andre opplegget ble fagstoffet gjennomgått av meg som lærer samtidig med et animasjonsverktøy som presenterte fagstoffet. Ut fra innsamlet data ble elevenes og lærernes erfaringer med bruk av visualiseringsverktøy i kjemiundervisningen analysert. Det ble gjort funn av en rekke faktorer som kan påvirke elevenes læring av kjemiske prinsipper som er ikke-observerbare. Resultatene viser først og fremst at elevene foretrekker en gjennomgang av hvordan de kan bruke visualiseringsverktøyet, før de tar det i bruk på egenhånd. I tillegg mener elevene at gjennomgang av teori samtidig som læreren bruker en animasjon for å vise teorien visuelt, spilte godt sammen og ga bedre forståelse av kjemisk prinsipper sammenlignet med kun å lese i læreboka. Det ble også avdekket at elevene bør ha forkunnskaper i det temaet der et visualiseringsverktøy skal brukes for å styrke deres læringsutbytte. Studien viser også at læreren spiller en viktig rolle når et simulerings- eller animasjonsverktøy skal brukes i undervisningen. Læreren veileder elevene og stiller utfordrende spørsmål til det elevene ser i visualiseringsverktøyet for å hjelpe elevene med å se sammenheng mellom teorien og det verktøyet viser dem.en_US
dc.description.abstractWith the increasing digitalization in society and in schools where simulation and visualization are concepts mentioned in the chemistry curriculum, it is appropriate that teachers introduce the use of visualization tools in chemistry teaching for students to achieve the competence goals. Students need to practice the use of visualization tools for the benefit of learning outcomes and develop visualization skills so that they can create mental models of chemistry that act at the micro-level. In this study, students' and teachers' experiences of using visualization tools in chemistry teaching are examined. The research question is: What factors in the use of visualization tools such as simulations and animations can influence students' learning of basic principles in chemistry, and how can teachers facilitate this? To answer the research question, a qualitative case study has been conducted. The data were collected using a questionnaire completed by chemistry students from second grade at a Norwegian upper secondary school, and interviews with three teachers who teach or have taught chemistry 1 at the same upper secondary school. Two separate teaching sessions were implemented. In the first session, the students worked with simulation tools on their own and in the second session, the subject matter was reviewed by me as a teacher at the same time as an animation tool that presented the subject matter was used. Based on collected data, students' and teachers' experiences with the use of visualization tools in chemistry teaching were analyzed. Findings of factors where made that may affect students' learning of chemical principles that are unobservable. The results show that the students prefer a review of how to use the visualization tool before the students themselves use it on their own. Also, the students believe that the review of theory at the same time as the teacher uses an animation to show the theory visually, played well together and gave a better understanding of a chemical principle compared to only reading in the textbook. Furthermore, it was revealed that students should have prior knowledge in the topic where a visualization tool is used to strengthen their learning outcomes. The study further shows that the teacher plays an important role when a simulation or animation tool is used. The teacher guides the students and asks challenging questions about what the students see in the visualization tool to help them make the connection between theory and what they see with the help of visualization tools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleVisualisering av ikke-observerbare kjemiske prinsipper : elevers læring av kjemi ved bruk av simulerings- og animasjonsverktøyen_US
dc.title.alternativeVisualization of unobservable chemical principles : students' learning of chemistry by using simulation and animation toolsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeM-LUNen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal