Show simple item record

dc.contributor.advisorSolfjeld, Ingjerd
dc.contributor.advisorRandrup, Thomas B.
dc.contributor.authorFongar, Claudia
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-08T12:23:41Z
dc.date.available2020-10-08T12:23:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-575-1720-5
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681802
dc.description.abstractThreats such as urbanisation and climate change are addressed through the use of nature, with an emphasis on creating quality green spaces. Green spaces consist of a dynamic system that needs to be managed to make sure that its quality is ensured from a long-term perspective. However, there has been relatively little discussion about what quality entails and how quality might be translated into local management processes. Although, politicians might acknowledge benefits and services provided by quality green space, the attention given to quality green space does not correlate with the actual resources made available for managing them. In practice, the processes through which quality green spaces are enhanced, maintained and managed over the long term face many challenges. In this thesis, Norwegian green space management arrangements and the keeping of quality green space was explored. Making use of the Policy Arrangement Approach as overall theoretical framework, this thesis research utilised a mixed-method design, including both a quantitative and a qualitative strand. The first part of the quantitative strand characterised Norwegian green space management arrangements and the second part searched for the relation of Norwegian users’ quality perceptions and motivation to green space visits. The quantitative strand informed the qualitative strand, deepening the understanding of an initiative-based green space management arrangement in a case study approach. The synthesis of both strands findings revealed that merging planning and operations in tactical operational performances as well as open for decision-making based on the operational level were valuable strategies to keeping quality green space. The possibility to engage in such strategic performances relates in part to the organisational structure of the municipality and in part to a strong green space unit, uniting decision-making upon all green spaces in the municipality. Nevertheless, the relation to and the importance of the green space manager were repeatedly highlighted. The prioritisation and operationalisation of overall political aims as well as tactical performances seem to depend upon individuals within the organisation. Adapted practices and processes of management within the given organisational structures ensure quality green space in a long-term, considering five stories; (i) identify the bonds to the place for activating the local engagement; (ii) allow for the unforeseen – maybe even take a risk; (iii) find synergies between stakeholders, (iv) think in long-terms, and (v) as a management organisation – be actively engaged too. Following the development of quality from the early concept of quality, quality in evaluations and tools, quality as values and quality as abstracted. This thesis found that quality is not something to be pinpointed, is rather a space of thematising what quality ought to be in the specific green space and green space management arrangement.en_US
dc.description.abstractTrusler som urbanisering og klimaendringer håndteres gjennom bruk av naturen. Det legges spesielt vekt på å skape grøntområder av høy kvalitet. Grøntområder er dynamiske systemer som må forvaltes for å sikre god kvalitet i et langsiktig perspektiv. Det har imidlertid vært relativt lite diskusjon om hva kvalitet innebærer og hvordan kvalitet kan oversettes til lokale forvaltningsprosesser. Selv om politikere anerkjenner fordelene ved grøntområder med god kvalitet er det ikke direkte sammenheng mellom oppmerksomheten rundt grøntområder og de faktiske ressursene som gjøres tilgjengelige for å forvalte dem. I praksis er det mange utfordringer i prosessene der grøntområder vedlikeholdes, forbedres og forvaltes på lang sikt. I denne avhandlingen er grøntanleggsforvaltningen i Norge og den langsiktige utviklingen av grøntanlegg utforsket. Ved å benytte ‘Policy Arrangement Approach’ som et overgripende teoretisk rammeverk er denne avhandlingen basert på en blanding av metoder, en kvantitativ tråd og en kvalitativ tråd. Den første delen av den kvantitative tråden undersøkte hva som er karakteristisk for norsk grøntanleggsforvalting. Den andre delen søkte etter sammenhengen mellom norske brukeres kvalitetsoppfatning og motivasjon til å besøke grøntanlegg. Den kvantitative tråden informerte den kvalitative tråden, som gikk ut på å utdype forståelsen av initiativbasert forvaltning av et grøntområde gjennom en case-studie. Syntese av funnene fra begge trådene viste at sammenslåing av planlegging og drift i taktisk operasjonell utførelse samt åpning for beslutningstaking på operasjonelt nivå, var verdifulle strategier for å utvikle grøntområder med god kvalitet. Muligheten for å engasjere seg i denne formen for strategisk utførelse avhenger i stor grad av kommunens organisasjonsstruktur. En sterk enhet for grøntanleggsforvalting som forener beslutningsprosesser for alle grøntområder i kommunen er fordelaktig. Likevel ble betydningen av grøntanleggsforvalteren og dennes relasjoner gjentatte ganger fremhevet. Prioritering og iverksettelse av overordnede politiske mål samt taktiske utførelse i grøntområder synes å avhenge av interesserte enkeltpersoner i organisasjonen. Innenfor de gitte organisatoriske strukturene i forvaltningen kan tilpasset praksis og prosesser sikre god kvalitet i grøntområder på lang sikt når man tar hensyn til fem historier; (i) identifisere bånd til stedet for å aktivere lokalt engasjement, (ii) tillate det uforutsette – kanskje til og med ta en risiko, (iii) finne synergier mellom interessenter, (iv) tenke langsiktig og (v) som en forvaltningsorganisasjon – være aktivt engasjert. Denne avhandlingen viser at når man følger begrepet kvalitet fra de tidlige konseptene om kvalitet, kvalitet i evalueringer og verktøy til kvalitet som verdier og kvalitet som abstrahert, er kvalitet ikke noe presist. Det er snarere et rom for å tematisere hva kvalitet burde være i det enkelte grøntanlegg og i organiseringen av grøntanleggsforvaltningen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University og Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2020:53
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectStrategic managementen_US
dc.subjectPlace-keepingen_US
dc.titlePublic green space management arrangements in Norway : perspectives on quality green spaceen_US
dc.title.alternativeOffentlig grøntanleggsforvaltning i Norge : perspektiver på kvalitet i grøntanleggen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal